Svätý Alfonz de Liguori / svätý Ján Vianney : patrón farárov, kňazov a spovedníkov

 

 

 

 

 

 

 

Stiahni si vo worde- sv. Ján Mária Vianney - kázne

životopis 1 - sv. J. Vianney -

životopis stiahni - sv. J. Vianney -


Sv. Augustín hovorí, že v pekle sú takí kresťania, ktorí ako jednotlivci trpia viac než celé pohanské národy, lebo sami jednotlivo dostali viac milostí, ako tí modloslužobníci spolu.

Sv. Augustín: Čo robil Boh pred stvorením sveta ? Odpoviem, pripravoval peklo tým, ktorý majú hlúpe otázky. Ktorý vo zvedavosti a pýche chcú preniknúť také hlboké tajomstvo. Pred mojím obrátením moja pýcha nemohla prísť na chuť jeho prostate a môj um nemohol vniknúť do jeho hĺbky. Písmo je také, že rastie s maličkými, mňa však uponižovalo vedomie byť maličkým, preto, pýchou nadutý, pozdával som sa sám sebe, že som veľký. Svatý Augustín - Vyznania

 

Pius XII. v rozhlasovom prejave roku 1946 vyhlásil, že „azda najväčším hriechom sveta je, že ľudia začali strácať pocit hriechu.

..........................................................................................................................................................................,...........

SV._VERONIKA_GIULIANI - KŇAZOM.A VŠETKYM KRESŤANOM

O SPOVEDI A HRIECHU

Patnásť neznámych bolestí Pána Ježiša pri jeho umučení

Sv. Filomena - vzor sv. Jána Vianney

Oslobodenie albigénskeho bludára, posadnutého 15 tisícami démonmi - skrze Pannu Máriu.

......................................................................................................................................................................................

Pán Ježiš hovorí: Kto nemiluje, ostáva v smrti.No ja vám hovorím : Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie : Hlupák, pôjde do pekelného ohňa “Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah “ ( 1 Jn 3, 14-15 ). Kto svojmu bratovi povie : Hlupák, pôjde do pekelného ohňa “ ( Mt 5, 21-22). Nenávisť v srdci človeka je koniec kresťanstva ! Sv. Ján Mária Vianney

Pán Ježiš sv. Faustíne: Skôr ako nadíde deň spravodlivosti, ľuďom bude danéznamenie na nebi. Zhasne všetko svetlo na nebi a bude veľká tma po celej zemi. Zhasne všetko svetlo na nebi a bude veľká tma po celej zemi.


Zhasne všetko svetlo na nebi a bude veľká tma po celej zemi.
Vtedy sa objaví na nebi znak kríža a z otvorov, kde boli prebité ruky a nohy Spasiteľa, bude vychádzať veľké svetlo, ktoré bude po nejaký čas osvetľovať zem. Bude to krátko pred posledným dňom."

viac ......

Páter Amorth: hlavní řimský exorcista - Zlý člověk se nestáva ze dne na den. Mojí bratři, kvuli oprávnenému strachu z pekla se snažíte sami sebe přesvědčit, že vlastné neexistuje.

Buďte ale opravdu upřímní a řekněte mi, kolikrát a kolika způsoby vás Buh volal a vy jste jeho volání nechtěli slyšet?"Porovnaj

Predslov k dielu - ktorí treba čítať

 

 

 

DETOM Z FATIMI PANNA MARIA UKÁZALA VÍZIU PEKLA

Pri treťom zjavení - 13. júla 1917, deti videli niečo ako veľké ohnivé more, v ňom ponorené čierne spálené bytosti, zlých duchov a duše v ľudských podobách, ktoré vyzerali ako priesvitné žeravé uhlie.porovnaj

 


Hovoríte, že údajne ste nevedeli, že je to hriech ? „Ách, úbožiaci – odpovie Ježiš Kristus. – Keby ste sa narodili medzi modloslužobníkmi, ktorí nikdy nepočuli o opravdivom Bohu, mohli by ste sa zakrývať nevedomosťou. Ale vy ste predsa kresťania, vyrástli ste v lone katolíckej Cirkvi; svetlo vám nechýbalo. Od najmladších rokov vás poučovali o večnom šťastí; o prostriedkoch na jeho dosiahnutie, trestali vaše priestupky a povzbudzovali vás k čnostiam. A teda vaša nevedomosť je zavinená ! Nešťastníci! Vaše ospravedlnenia vám prinášajú ešte väčšie prekliatie. Choďte do pekla na spálenie, spolu so svojou (vedomou) nevedomosťou !“

Je hlúposť ako hriech ?

Hojenie zranených vzťahov - odpúšťať znamená zabúdať ?

Porovnaj : Svatá Veronika Giuliani hovorí ku kňazom a všetkým kresťanom + 7 stupňov pekla

Závisť je tak odporná že opľúva svojím jedom škodoradosti dokonca i tie najlepšie skutky. O závisťi

 

Možno poviete, že ste boli slabí, že vás opanovali prudké vášne. Pán vám vtedy pripomína, že vás povzbudzovali k bdeniu, k umŕtvovaniu, do boja s vášňami. Prečo ste nechceli počúvať tie spásne napomenutia? Prečo ste hoveli telu a hľadali ste prí-jemnosti?

Keď ste vedeli, že máte takú vrodenú slabosť, tak prečo ste sa neusilovali o kresťanskú mužnosť, ktorá by vám dovolil víťazne zápasiť s diablom?

Prečo ste podceňovali sviatosti, v ktorých bolo možné obsiahnuť všetky milosti, ktoré boli po-trebné, aby ste čnostne žili? Prečo ste podceňovali slovo Božie, ktoré vám ukazovalo cestu do neba? Nevďační a zaslepení ľudia! Prečo ste nechceli využiť tie spásne pro-striedky? Vzdiaľte sa odo mňa, úbožiaci! Poznali ste svoju slabosť, a nechceli ste sa obrátiť k Bohu o pomoc.

Niekto iný povie, že mal zvlášť mnoho príležitostí k hriechu. Je pravda, že v každom stave sú nejaké nebezpečenstvá. Treba vedieť, že príležitosti k hriechu sú trojaké. Jedny vyplývajú z povinností nášho stavu. Druhé, to sú príležitosti, ktoré sa naskytnú, hoci ich nehľadáme. A nakoniec príležitosti, ktorým sa bez potreby vystavujeme sami. A tie nebudú pre nás pred Bohom žiadnym ospravedlnením. Neraz hriešnici hovoria, že počuli nemrav-né piesne, nejaké preklínania či ohovárania.

Sami sú vinní, lebo sa zbytočne zdržovali medzi ľuďmi bez viery,( alebo falošnej viery ) lebo chodili do podozrivých domov, alebo dokonca hľadali zlé priateľstvo. Kto sa bez potreby vystavuje nebezpečenstvu, ten v ňom zahynie. A naopak – kto dokonca upadne, pričom sa však vedome nevystavuje nebezpečenstvu, ten rýchlo povstane a v budúcnosti bude konať ostražitejšie a rozvážnejšie. Boh svoju pomoc v pokušeniach prisľúbil tým ľuďom, ktorí nehľadajú pokušenia ( a hriech pod zamienkou dobra )dobrovoľne. Nie je divné, že na Poslednom súde nič nepomôže takáto výhovorka; že vtedy Boh povie tým, ktorí budú stáť po ľavici: „Odíďte odo mňa, lebo sami ste sa vo svojom zúfalstve vystavovali záhube!“

Možno poviete, že ste mali zlé príklady. Tak prečo ste nenasledovali skôr dobré príklady, ako zvrátené? Videla si predsa, ako to dievča chodilo do kostola, ako pristupovalo k svätému prijímaniu. Tak prečo si sama chcela chodiť na tance a zábavy ? O Tanci Videl si, ako ten mladý chlapec chodil do kostola na adoráciu Najsvätejšej Sviatosti – tak prečo si ty v tom čase chodil do krčmy? Nepáčila sa ti úzka cesta, ktorá viedla do neba, vybral si si širokú, ktorá viedla do záhuby. Príčina tvojich pádov a tvojho zavrhnutia nespočíva teda v zlých príkladoch, ani v zlých príležitostiach, ani v slabosti, ani v nedostatku milosti. Zahubil si sám seba, lebo si išiel za vášňami – zahubil si sa, lebo si to sám chcel.


Hovorili nám, že Boh je dobrý“. Áno, Boh je nekonečne dobrý a toľkokrát ste zakúsili Jeho dobrotu a milosrdenstvo za života. Ale teraz panuje iba Jeho spravodlivosť a pomsta. Ách, keby sa v tejto strašnej chvíli mohol odsúdený spovedať, keby mu bolo dané aspoň päť minút, ako by ich vedel využiť, akú ľútosť by preukázal vo sviatosti poká-nia, aj napriek tomu, že predtým cítil k spovedi odpor. Ale na nápravu už nebude času!

 

Chlapci so zámkou na ústach- SV. DON BOSCO

Oslobodenie albigénskeho bludára, posadnutého 15 tisícami démonmi - skrze Pannu Máriu.

 

 

Sv. Alfonz de Liguori - NEHYBNOSŤ VEČNOSTl
Smrť je pre hriešnikov najobávanejšou vecou tohto sveta, ale v pekle sa zmení na najtúžobnejšiu vec. „V tých dňoch ľudia budú hľadať smrť, a nenájdu ju, budú si žiadať zomrieť, a smrť od nich utečie" (Zjavenie Jána 9,6).

Svätý Bernard Sienský podáva výklad, že ovca, ktorá sa pasie na tráve, spása stebla, no korene necháva. Rovnako sa pasie na zatratencoch smrť. Ubíja ich každým okamihom, ale ponecháva im život, aby ich mohla po celú večnosť bolestne ubíjať. Preto svätý Gregor Veľký hovorí, že zatratenec umiera každú chvíľu preto, aby nikdy nezomrel.

 

(Výbuch sopky v pompei - so strašnou prírodnou katastrofou, ktorá mesto zasiahla a úplne zničila 24. augusta roku 79.)

Kedysi, v deň Posledného súdu, tento príklad zahanbí kresťanov, ktorí nie sú v stave dokonca niekoľko dní pokojne a bez šomrania znášať trpkosti zo strany osôb opačného charakteru.

Hovoria, že pre svätý pokoj treba ukončiť s nimi každý vzťah! Môj Bože, koľko kresťanov pôjde do zatratenia kvôli nedostatku trpezlivosti!

Chceli by ste dokonca robiť zázraky, i tak nedosiahnete spásu, ak nebudete mať lásku. Kto je netrpezlivý, kto sa neriadi pohnútkami viery, ten nie je opravdivým učeníkom Krista, lebo ide za svojimi chúťkami, rozmarmi a náklonnos-ťami.


Zapamätajte si, Vy veriaci ľudia, že ak nemáte lásku, tak ste pokrytcami a nikdy nebudete vidieť Boha v nebi
. Hoci by ste celý svoj majetok porozdávali na almužny, hoci by ste každý deň boli na svätej omši a prijímali Najsvätejšiu Sviatosť – bez tejto čnosti sa nedostanete do neba.

„Nechcem – hovoríš – vidieť mojich nepriateľov; dokonca v kostole sa nemôžem kvôli nim sústrediť“. – Čo to hovoríš, nešťastný človeče? To nie je žiadna kresťanská láska, ak preuka-zuješ dobro tým, ktorí sa ti neprotivia, ktorí ti pochlebujú, ktorí ti ďakujú za dobrodenia, ktorí sú k tebe milí. Kvôli takým oso-bám sa nebojíš žiadnej obety a námahy. Ale ak niekto tebou pohŕda, ak sa ukazuje hrubý a nevďačný, nechceš ho milovať, ne-chceš ho vidieť, vyhýbaš sa jeho spoločenstvu. Môj Bože! Predsa takéto správanie nás privedie do zatratenia!

O hneve a odpustení

Hojenie zranených vzťahov - odpúšťať znamená zabúdať ?

Znežívanie Božieho milosrdenstva

Hriechy proti láske k blížnemu


Sv. Pavol Apoštol učí: A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo (1 Kor 13, 3). K láske voči nepriateľom nás povzbudzuje umučenie Krista Pána a životopisy svätých, ktorí sa vlastne vyznačovali touto čnosťou – milovali svojich nepriateľov, dobrom sa odplácali za zlé. Sv. František Salezský hovorí, že keby mohol vykonať iba jeden dobrý skutok, tak by ho vykonal skôr tomu, kto mu spôsobil krivdu, ako oddanému priateľovi.

Kto nemá opravdivú lásku k blížnemu, ten svojho protivníka prísne posudzuje, ohovára ho a vidí v ňom zlo. – Možno poviete, že vaši nepriatelia sa dopúšťajú mnohých zlých vecí, že často ich vidno, ako páchajú rozmanité hriechy, že sa nedá o nich zmýšľať ináč. Nemáte v srdci opravdivú lásku, preto vidíte v protivníkovi samé zlo, preto často vo svojich súdoch sa dopúšťate omylov a preto nesprávne posudzujete.


Kedysi žil na púšti dlhé roky svätý muž, Simeón Stylita. Z Božieho vnuknutia opustil svoju samotu a vrátil sa do sveta. Robil zázraky, vyháňal zlých duchov z posadnutných, uzdravoval chorých. Avšak preto, že si chcel zachovať pokoru, špeciálne sa dopúšťal mnoho nesprávnych skutkov( nie hriechov ! ), podobne ako svätý Filip Neri ktorí si bral od neho príklad - aby ľudia o ňom zmýšľali zle. A skutočne, vo svete pohŕdali Simeónom a odsudzovali ho, nazývali ho hlupákom, šialencom, pijanom a voľnomyšlienkárom. A tieto súdy boli mylné, lebo tento človek bol skutočne svätý.


Svätý Simeon Stylita - Na stĺpoch prežil 37 rokov. Na plošine stĺpa sa nedalo ležať, iba stáť, alebo klačať. Dva razy denne kázal, v búrkach. Krivé súdy proti nemu boli veľmi mylné, tento človek bol skutočne svätý.

 

pokračovanie - Svätý Simeon Stylita

Ohováranie je hriech !

film - sv. Simeon Stylita

A tak isto aj my často krivdíme blížnym, ak vynášame unáhlené súdy. Tí, ktorých odsudzujeme ako tzv. zlých, môže predsa byť milí v očiach Božích.
Niekedy sa ľudia ospravedlňujú, že nemôžu udržiavať kontakty s tým, alebo iným, lebo on má zvrátený charakter. Chcel by som sa takých opýtať, či oni sami sú svätí a bez chýb? Obyčajne je to tak, že najhorší ľudia si myslia, že nikomu sa nerobí nič zlé a sami sú nespravodlivo prenasledovaní inými. Ako často ľudia, ktorí nemajú v srdci lásku, sú zaslepení!

Zapamätajme si: odpor a nechuť k blížnemu to sú zlé znaky – môžu nás priviesť do zatratenia.

Nikto z klamárov, ktorí nosia v srdci nenávisť, nepôjde do neba! Inou cestou išli svätí, ktorí nám zanechali pekné vzory k nasledovaniu.

 


Istý pustovník, ktorý sa považoval za nedokonalého, pocítil v hodine smrti veľkú radosť a bol úplne pokojný. Jeho predstaveného to veľmi udivovalo, spýtal sa teda zomierajúceho, prečo sa nebojí Božieho súdu a či si náhodou zlý duch nerobí z neho žarty. „Pravda, môj otče – odpovedal vtedy zomierajúci – že nebolo vidno u mňa mimoriadne veci.

Mojou jedinou zásluhou je to, že som podľa príkazu Pána miloval všetkých ľudí, znášal som ich chyby, ospravedlňoval som ich, preukazoval som im služby, o nikom som nezmýšľal ani nehovoril zle. To ma utešuje a dáva mi nádej, že Boh sa zľutuje nado mnou“. Predstavený sa vtedy zadivil a unesený zvolal: „Bože, aká pekná, aká cenná čnosť! Synu, keď si zachovával toto prikázanie, vykonal si všetko – skutočne máš zaistené nebo!“.

Drahí poslucháči! Využime každú príležitosť a pestujme túto čnosť, ktorá má toľko predností a toľko úžitku prináša – čnosť, bez ktorej naše kontakty s blížnymi vždy budú iba obyčajným pokrytectvom.
Odkiaľ pochádza nedostatok tejto čnosti, ktorá napĺňa pokojom, obšťastňuje a zjednocuje ľudí? – Dôvodom tohto nedostatku sú žiadostivosť, pýcha a závisť.

O závisťi

Lakomstvo

Máte voči niekomu smútok v srdci, lebo vás nepodporuje, lebo povedal čosi proti vám, lebo vám odmietol nejakú službu, alebo vás predišiel v nejakom obchode, alebo čo?. Tak dlho pestujete v duši nechuť, vyhýbate tej osobe, zdržujete sa od nej ďaleko. Nešťastní ľudia!

Nezabúdajte, že vždy, keď konáte týmto spôsobom, vždy sa protivíte Bohu a konečne On vás kedysi opustí a vtedy úboho zahyniete.

Pravda, nesmieme milovať hriechy a priestupky blížneho, že ich treba nenávidieť, ale samotnú osobu treba milovať, lebo hriešnik neprestáva byť obrazom Boha.

Lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch“ (2 Ján 1,7-11) t.j. účasť nacudzích hriechov

Nesúďte a nebude súdení ...

Svätý František Saleský : z knihy - Filotea

Včerajší deň nemôže rozhodovať o dnešnom, ani dnešní o včerajšom. jedine súdny deň buude súdiť nad všetkými dňami nášho života.

O nikom nemôžeme s istotou povedať, že je zlý, lebo vždy môžme mýliť. Keď už musíme rozprávať o blížnom, môžeme nanjýš povedať, že ten alebo onen vykonal zlý skutok, že žil v hriechu, ba ešte i dnes vedie hriešní život: z včerajšieho dňa nesmieme uzatvárať na dnešný deň, ani z dnešného na včerajší, tým menej na zajtrajší.

Musíme dať veľký pozor aby sme neoohovárali blížného: tiež musíme davať pozor aby sme neupadli do opačnej krajnosti, ktorí schvaľujú a vychvaľujú chyby a hriechy blížného. Keď vieš o ohováranom niečo dobrého, povedz to ! 

Keď vieš, že je dakto zlomyselným ohováračom. Nehovor že je úprimným, priamym človekom. nebespečné  dôverné známosti a návštevy nevolaj nevinnosťou. Bezočivosť slobodou, ani hriešnú lásku priatelstvom.

Nikdy nesmieš Filotea chváliť  iných hriech. Zlé musíme vždy, a nemilosrdne pomenovať zlým, čo je karhania hodné karhať, lebo zaiste to bude slúžiť sláve Božej.

Aby sme mohli karhať chyby blížnich dobre a spasitelne, je potrebné, aby to vyžadovalo dobro toho koho karháme a toho pred kým karháme.

Ak takéto veci rázne a ortvorene nepokarhám, ale ích budem azda zastávať, pohorším slabé duše a ľahko sa môže stať, že ony sa budú správať podobne. Spása ích duše žiadá, aby som túto vec dal do poriadku hneď na mieste.

O verejných , všeobecne známych hriešnikoch a falošních veriacich môžme voľne rozprávať, ale i to nech sa deje vždy duchu lásky, nie škodoradostne. Výnimkou sú len zaťatí nepriatelia Cirkvi, rozkolníci a ich zástancovia. Týchto treba čo najostrejšie pranierovať, aby ich každý poznal.

Je príkazom lásky i krikom zaplašiť a odohnať vlka, keď prepadol ovce. Keď posudzujú blížneho, pochybuj o jeho vine !   Filotea str. 358

 

 

 

Predslov k dielu - ktorí treba čítať


Niektorí žiadali odo mňa knihu úvah o večných pravdách a zásadách pre duše, ktoré túžia utvrdiť mi a rásť v duchovnom živote. Iní zasa chceli zbierku praktických materiálov pre misie a duchovné cvičenia Aby som nerozmnožoval knihy a nepridával námahu a výdavky, pokladal som za vhodné vydať toto dielo také, aké je, aby mohlo slúžiť obom účelom. Napísal som tieto zamyslenia, aby poslúžili na rozjímanie aj ľu dom vo svete. Každé zamyslenie delím na tri časti.

Každá časť slúži na jedno rozjímanie, preto som za každou pripojil zbožné vyznania a modlitby. A pro­sím čitateľov, aby sa neznechucovali, keď sa v spo­mínaných modlitbách vždy objaví prosba za milosť vytrvalosti a dar Božej lásky, pretože tieto milosti po­kladám za nevyhnutné na dosiahnutie večnej spásy.

Milosť Božej lásky je milosť, hovorí svätý Fran­tišek Saleský, ktorá obsahuje v sebe všetky milosti, lebo čnosť lásky k Bohu prináša so sebou, podľa slov Písma (Múd 7, 11), všetky ostatné čnosti. Kto miluje Boha je pokorný, čistý, poslušný, umŕtvený, teda má všetky čnosti. Svätý Augustín hovorieval: „Miluj Boha a rob, čo chceš." Áno, pretože kto miluje Boha, bude sa snažiť vyhnúť každému znepáčeniu sa mu a bude hľadať len to, aby sa mu vo všetkom zapáčil.

Druhou je milosť vytrvalosti, ktorá nám umožňu­je dosiahnuť večnú korunu. Svätý Bernard hovorí, že nebo je prisľúbené tým, ktorí začínajú dobrý život, ale dáva sa len tým, ktorí vytrvajú. Ale táto vytrvalosť, ako učia cirkevní otcovia, dostáva sa výlučne tomu, kto o ňu žiada. Preto svätý Tomáš napísal, že ak sa chceme dostať do neba, potrebujeme sa stále modliť. A už predtým to povedal náš Spasiteľ: „Treba sa stále modliť a neochabovať" (Lk 18, 1).

To je tiež dôvod prečo mnohí úbohí hriešnici, hoci dostali milosť odpustenia, nezotrvajú v Božej milosti. Dostáva sa im odpustenia ale pretože potom - najmä v čase pokušenia zanedbávajú prosiť Boha o vytrvalosť, znovu upadajú.

Na druhej strane, hoci milosť vytrvalosti je celkom darovaná a svojimi skutkami si ju nemôžeme zaslúžiť, predsa, píše páter Suarez, neomylne sa dosiahne modlitbou. To isté už predtým povedal (y Augustín: dar vytrvalosti si možno zaslúžiť modlitbou.

Túto nevyhnutnos modlitby zoširoka zo široka dokážeme na inom osobitnom dielku, ktoré čoskoro vyjde tlačou a má názov Veľký prostriedok spásy – modlitba.

Dialko hoci krátke a lacné, stálo ma mnoho námahy a pokladám ho za nanajvýš užitočné pre ľudí každého postavenia.

A no, hovorím a s istotou tvrdím, že medzi duchovnými dielami nemôže byť užitočnejšie a potrebnejšie dielo ako spis o modlitbe, ktorá nám pomôže dosiahnuť večnú spásu.

Aby však tieto naše úvahy mohli slúžiť aj kňazom pri príprave kázní, vložil som do nich texty sv. písma a úryvky z cirkevných otcov, ktoré, hoci sú krátke sú plné ducha.

Pritom upozorňujem, že každé zamyslenie so svojimi troma časťami tvorí jednu veľkú kázeň. S týmto cieľom som sa usiloval vybrať myšlienky mnohých autorov, ktoré sa mi javili ako veľmi vhodné pre vzbudenie pozornosti.

Niektoré z nich som podal skrátene, aby si čitateľ mohol vybrať tie, ktoré sa mu páčia viac a mohol ich rozšíriť podľa svojej záľuby.

Všetko nech je na Božiu slávu.

Prosím svojho čitateľa, aby ma, až bude čítať túto knihu dporučil Ježišovi Kristovi, či už budem živý alebo mrtvý. A ja mu sľubujem, že urobím to isté za tých, čo mi preukážu túto lásku.

Nech žije Ježiš, naša láska, a prečistá Panna Mária, naša nádej !

 

Nepoškvrnenej a vždy panne, Márii,

milostiplnej, požehnanej medzi všetkými Adamovými deťmi,

Holubici, Hrdličke, Bohom milovanej,

Sláve ľudského rodu, Potešeniu Najsvätejšej Trojice,

Príbytku lásky, Príkladu pokory, Zrkadlu všetkých čností,

Matke nevýslovnej lásky, Matke svätej nádeje a Matke milosrdenstva,

Advokátke úbohých, Ochrane slabých, Svetlu nevidomých a Lekárke chorých,

Kotve nádeje, Miestu útočišťa, Bráne raja,

Arche života, Dúhe pokoja, Bráne spásy,

Hviezde morskej a Moru sladkosti,

Zmieriteľke hriešnikov, Nádeji zúfajúcich, Pomocníci opustených,

ľotešiteľke zarmútených, Posile zomierajúcich a Radosti sveta

toto dielo pokorne venuje jej úbohý a nehodný, no veľmi oddaný a milujúci sluha.

 

(svätý Alfonz Mária de Liguori)

Úvod prekladateľa ...

Skutočnými svätými sú tí, v srdci ktorých sa horlivosť za ich pozemské poslanie živí len zo zdrojov večného života.

Toho, ktorý je už tu na zemi prežívaný, a predsa odďaľovaný." To napísal jeden z najväčších žijúcich teológov, Švajčiar Hans Urs von Balthasar v životopise svätej Terézie z Lisieux (1873-1897)

Mladá Svätica s ružami (zomrela dvadsaťštyriročná) bola naozaj svätou. Jej pozemský život presiakla večnosť. Za jednu z najväčších milostí svojho života, ktorú jej Pán udelil, pokladala duchovnú stravu z knihy Ch. Aminjona Koniec prítomného sveta a tajomstvá budúceho života práve v čase svojho „obrátenia" - vo veku štrnástich rokov. Táto kniha ju uviedla hlboko do atmosféry večnosti a naplnila ju nadprirodzenou radosťou.

Skutočným svätým bol aj cirkevný učiteľ svätý Alfonz de' Liguori, ktorý zomrel deväťdesiatjedenročný. „Učiteľ najhorlivejší", „učiteľ spásy". Kráčal pozem­ským životom tak, akoby sa jednou rukou neustále držal brehu večnosti. Posledných tridsať rokov života bol neustále chorý, žil v každodennom očakávaní od­chodu do večnosti. Pritom ale pracoval, zápasil a hor­lil za Božiu česť a blaho blížnych!

Ľudské pochopenie večnosti je základným kresťan­ským poznaním, ktoré človek denne nadobúda. „Lebo tu nemáme trvalé mesto, ale hľadáme si budúce" (Hebr 13, 14). „Naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista" (Flp 3, 20). Na zemi sme „ako cudzinci a pútnici" (1 Pt 2, 11). „Sme stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána" (2 Kor 5, 6). Právom teda Druhý vatikánsky koncil zdôrazňoval toto „eschatologické" zameranie ľudského života i celej putujúcej Cirkvi.

Bolo a stále je potrebné na to upozorňovať! Veď márnosť sveta opantáva aj prostú myseľ. Naše psycho- fyzické vlastnosti a sklony sa dajú tak ľahko zmámiť a sputnať pozemskými situáciami a zážitkami (porov. Múd 4, 12), že vzniká nebezpečenstvo nielen zane­dbať, ale aj pošliapať ono hlavné prikázanie, ktoré dáva správny smer i hodnotu životu: „Milovať bu­deš Pána, svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily ... svojho blížneho ako seba samého!" (Mk 12, 30 - 31, Dt 6, 4 - 5).

A práve duše, pre ktoré je toto vrcholné prikázanie zmyslom a smernicou života, vedia, že absolútna norma mravnosti sa dá uskutočniť len v atmosfére večnosti.Náš Spasiteľ Ježiš Kristus, večný Boh, ktorý v čase prijal ľudskú prirodzenosť, je dokonalý Pán nad časom i večnosťou. A len naše spojenie s ním, spojenie nášho života s jeho životom dokáže dokonale stmeliť čas i večnosť, zem i nebo, dokáže „využívať čas" (Ef 5, 16) a zachrániť pominuteľné pre večnosť. „Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!" (Hebr 13, 8).

A z Božej vôle má pre naše spojenie s Pánom nielen v dejinách spásy ako takých, ale i v dejinách nášho osobného spasenia jedinečné postavenie a ne­nahraditeľný význam práve Panna Mária. Svätý Alfonz je majstrom v ovládaní perspektívy času i večnosti z ohniska Božského Srdca. Vie sa prenikavo pozrieť na pozemskú márnosť i pominuteľ­nosť, ale napriek tomu upierať zrak na večnosť. A vie /. toho jednoznačne vyvodiť aj dôsledky pre život: vec­ne, nevyhnutné, radikálne.

Nie som priateľom slov," písal roku 1757 svojmu vydavateľovi Remondinimu do Benátok. A istý námorný dôstojník, ktorý si uňho urobil exercície, sa o svätcovi vyjadril: „Ten človek nerobí nijaké ceremónie.

Svätý Alfonz však dokáže prijať spomenuté dôsled ky lojálne pre seba - a takisto ich odovzdať aj iným. Jeho „vyznania a modlitby" sa môžu zdať po každej časti zamyslenia monotónne, ale majú v sebe očisťu­júcu, uchvacujúcu a premieňajúcu silu. „Božie kráľov­stvo nespočíva v reči, ale v moci" (1 Kor 4, 20).

Tri roky po vysviacke vydal ako mladý kňaz jednu zo svojich prvých publikácií: Rozjímania o večných prav­dách na každý deň v týždni (Massime eterne, 1728).

O tridsať rokov neskôr, roku 1758, nadiktoval svo­ju obsiahlu knihu Príprava na smrť, ktorú teraz vydá­vame v slovenskom preklade pod názvom Vo svetle večnosti. Obsahuje životné pohľady a postoje duchov­ne zmýšľajúceho človeka. Kniha vyšla počas autorov­ho života v taliančine v štrnástich vydaniach, do roku 1965 v stotridsiatich. Spolu s prekladmi dosiahla tri- stopäťdesiat vydaní.

V treťom neapolskom vydaní roku 1762 sa počet zamyslení ustálil na 36. Každé je rozdelené na tri časti, po každej časti nasledujú „vyznania a modlitby". Kaž­dá časť obsahuje dostatok látky na jedno rozjímanie.

Pre obrátenie a vnútornú obrodu čitateľa sú „vy­znania a modlitby" veľmi podstatné a dôležité.

Svätec v nich strhuje duše autentickými úkonmi „zmúdrenia", ľútosti, zrieknutia sa hriechu, ale aj úkonmi dôvery, vďačnosti, lásky a prosieb „za jedno potrebné" - za lásku a vytrvalosť v láske i v modlitbe. A nikdy nezabúda s láskou a dôverou obrátiť svoj pohľad i srdce na najsvätejšiu Pannu. Účinok knihy bol v meste Neapol i v celej krajine neuveriteľný.

Kniha sa všetkým páčila až tak, že mu ju trhali z rúk ...

Sám svätec píše, že kniha sa všetkým páčila až tak, že mu ju trhali z rúk.

Podľa svedectva pátra Jána Alasiu, spovedníka na kráľovskom dvore, vzbudzovala obrátenia, ktoré vyvolali veľký ohlas. Známy redemptorista Paskal Lacerra (1742 – 180

Neskoršie priznal, že keď ju ako osemnásťročný mladík čítal v prírode, dostalo sa mu náhleho osvietenia, takže sa rozhodol stať sa misionárom.

Svätcov súčasný i životopisec páter Tannoia (I, 285) prirovnáva prorovnáva účínk tejto knihy k účinku ľudových misií v celom kráľovstve i inde.

Aj po svätcovej smrti malo dielo svoj blahodárny Vplyv írsky politik Daniel O'Connell (1775 - 1845) ho nosil pri sebe ako „príručku".

Pápež Pius IX. 1844 - 1878) si ho veľmi vážil a ustavične ho odporúčal svojím spolubratom. 11 seminaristom na čítanie. (Svätý Alfonz radil spolubratom čerpať z neho najmä pri večer­nom rozjímaní

Svätý Don Bosco (1815 - 1888) ho používal pri svojich prácach a s radosťou ho ponúkal mladíkom.

A on naozaj vedel, čo mládež potrebuje!

Mesačná obnova v reholi svätého Don Bosca sa priam nazýva „príprava na smrť".

Ako v živote svätej Terézie Ježiškovej stálo v poznávaní duchovnej hĺbky života hneď za sv. múdrosťou evanjelií Nasledovanie Krista, tak našla, i svätá Gemma Galgani.

 

svätá Gemma Galgani obrovské duchovné bohatsvo v Príprave na smrť od svätého Alfonza. Dielo jej bolo posilou v predsmrtnom období bezútešnosti.

Allbnzovo dielo Vo svetle večnosti možno prirovnať k duchovnému dezinfekčnému prostriedku, ktorý nás zbavuje choroboplodných zárodkov, čo tlmia alebo priam zabíjajú zlí duchovný život.

Pre ne sa potom nemôžeme nehatene rozvíjať radostný život milostí a Božej lásky.

Dielo je aj istou duchovnou prevenciou proti hriechu ako najväčšiemu nepriateľovi jediného šťastia a pravej lásky.

Pius XII. v rozhlasovom prejave roku 1946 vyhlásil, že „azda najväčším hriechom sveta je, že ľudia začali strácať pocit hriechu.

Aj Duch Svätý nás napomína: „Pri všetkých svojich činoch maj na mysli svoj koniec a nikdy nezhrešíš" (.S'/r 7, 40). Presvedčte sa o tom sami!

A posledné upozornenie! Všimnite si, že svätý Alfonz neostáva pri otrase, spôsobenom úvahou o Božích trestoch. Ten je len východiskom pre bezvýhradnú lás ku k Bohu. Tak to vyžaduje pravda, ale tak to vyžadu jú aj praktické skúsenosti: „ Duše, ktoré zanechávaju hriech iba zo strachu pred Božími trestami,... potom, keď strach opadne, ľahko sa vracajú do starých nerestí.

Ale duše, ktoré sú viazané k Bohu láskou, ľahko vytrvajú." Tieto slová kládol svätec na papier práve v čase, keď vychádzala tlačou jeho Príprava na smrť.

A už roku 1744 písal svojim misionárom: „Nech sa otcovia pri všetkých kázniach zmieňujú o láske k Ježišovi Kristovi a o hľadaní útočišťa u Panny Márie, pretože v tom je spása všetkých - v skutočnej a úprimnej láske k Ježišovi Kristovi a v neustálom utiekaní sa k najsvätejšej Matke Márii.

„Keď ľud vidí obraz Ukrižovaného, ktorý za neho zomrel, nemôže ostať bez pohnutia srdca k láske. A slzy, ktoré roní pri pohľade na Ukrižovaného, musia vychádzať zo srdca raneného láskou k jeho umučeniu. Obrátenie toho, kto sa s láskou upriami na ukrižova­ného Spasiteľa, bude silnejšie a trvalejšie. Čo neurobí láska, to strach nedokáže.

A ak niekto zahorí láskou k ukrižovanému Spasiteľovi, už sa nebojí." Tento výrok svätého Alfonza citoval v kanonizačnom procese páter Lorenzo Negri (1736 - 1799), ktorý písal svätcov diktát knihy Príprava na smrť.

Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 1975

ThDr. Ján Mastiliak CSsR prekladateľ

 

 

 

 

 

DETOM Z FATIMI PANNA MARIA UKÁZALA VÍZIU PEKLA

Pri treťom zjavení - 13. júla 1917, deti videli niečo ako veľké ohnivé more, v ňom ponorené čierne spálené bytosti, zlých duchov a duše v ľudských podobách, ktoré vyzerali ako priesvitné žeravé uhlie.pokračovanie

 

 

Páter Amorth: hlavní řimský exorcista.

Buďte ale opravdu upřímní a řekněte mi, kolikrát a kolika způsoby vás Buh volal a vy jste jeho volání nechtěli slyšet?"

Zlý člověk se nestáva ze dne na den. Člověk má tisíc možností, jak najít omluvy pro své nezřízené jednání. Člověk se stáva nenázanejším, aniž by si toho sám povšiml, a žije ponoťen hlboce v hříchu.

Mojí bratři, kvuli oprávnenému strachu z pekla se snažíte sami sebe přesvědčit, že vlastné neexistuje. Buďte ale opravdu upřímní a řekněte mi, kolikrát a kolika způsoby vás Buh volal a vy jste jeho volání nechtěli slyšet?"


Mnozí svatí, jako například svatá Terezie z Avily, měli strašná vidění pekla

Porovnaj sv. Terezia z Avily - svatá Terezie s velkým množstvím duší, viděli také celé skupiny duší, které kráčely cestou vedoucí k tom n bídnému konci. To, co o dané zkušenosti vypovhl svatá Veronika Giulianiová, je opravdu hrůzostrašné Lucifer je uprostřed a všechno kontroluje svýma planím číma očima. Hned druhý po něm je Jidáš.

Petrova a Judášova lútosť

SLOBODA VOĽBY - JUDÁŠ

Pak následní kněžstvo rozdělené podle hodností, panuje zde přísný řád podle toho, jak kdo je důležitý.

Na posledním místě stojí bezpočet zavržených. Pochopitelně stejně jako v ráji, tak ani zde nejsou všichni stejní. To je také myšlenka, kterou ve svých úvahách rozvíjel Dante, jenž stavěl na tom, že trest přesně odpovídá spáchaným hříchům.

Jaký by život na zemi, taková je také existence v zavržení. Vidění svaté Veroniky Giulianiové se zachovala na dvaadvai tisících ručně psaných listech, které objevil osmdesátiletý francouzský poutník až drahnou dobu po její smrti.
Před tímto objevem by nikdo ani nepomyslel na to, že tato žena byla světicí. Žila, měla svá mystická vidění a to vše také popsala v naprosté skrytosti.

Prameň : Denník svätej Veroniky Giuliani - Zverejnil : Suore Francescane dell' Immacolata – Monastero delle - výňatok z katolíckeho časopisu – světlo

SVATA_VERONIKA_GIULIANI_KNAZOM.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( sv. Ján Bosco - o zámkoch pýchy na ústach - oni si zapchávajú rukami uši. Ich stav je oplakaniahodný ! A čo majú robiť, aby odstránili tú zámku", opýtal som sa anjela. "Musia odstrániť zo svojho srdca pýchu!" "Ja ich napomeniem. Ale u tých, ktorí si zapchávajú uši, je málo nádeje." sv. Ján Bosco - o zámkoch pýchy na ústach pokračovanie )

Pán Ježiš sv. Faustíne: Skôr ako nadíde deň spravodlivosti, ľuďom bude danéznamenie na nebi. Zhasne všetko svetlo na nebi a bude veľká tma po celej zemi. Zhasne všetko svetlo na nebi a bude veľká tma po celej zemi.
Zhasne všetko svetlo na nebi a bude veľká tma po celej zemi. Vtedy sa objaví na nebi znak kríža a z otvorov, kde boli prebité ruky a nohy Spasi­teľa, bude vychádzať veľké svetlo, ktoré bude po nejaký čas osvetľovať zem. Bude to krátko pred posledným dňom."
Ó, krv a voda, ktorá si vytryskla z Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás, dôverujem v Teba.

Nikto nemôže poprieť, že Boh je nekonečne milosrdný. On túži, aby všetci o tom vedeli. Kým príde druhýkrát ako sudca, chce, aby ho duše najprv poznali ako kráľa milosrdenstva. Keď nastane to víťazstvo, my už budeme v novom živo­te, v ktorom niet utrpenia. Ale najprv bude tvoja duša nasýtená horkosťou pri pohľade na tvoje zničené úsilie.

Toto zničenie je však iba zdanlivé, pretože Boh, čo raz rozhodol, nemení. Ale hoci toto zničenie bude iba zdanlivé, tvoje utrpenie bude skutočné. Kedy sa to stane - neviem, ako dlho to bude trvať - neviem.

Ale Boh sľúbil veľkú milosť zvlášť tebe a všetkým, „ktorí budú ohlasovať moje veľké milosrdenstvo. Ja sám ich budem v hodine smrti chrániť ako svoju chválu. Aj keby hriechy duše boli čierne ako noc, ak sa hriešnik obráti k môjmu milosrdenstvu, vzdáva mi najväčšiu slávu a je cťou môjho umučenia. Keď duša oslavuje moju dobrotu, satan sa pred ňou trasie a uteká na samé dno pekla "


V jednej adorácii mi Ježiš prisľúbil: „Duše, ktoré sa budú utiekať k môj- 379 mu milosrdenstvu, a duše, ktoré ho budú oslavovať a druhým hovoriť o mojom veľkom milosrdenstve, s tými budem jednať v hodine smrti podľa môjho nekonečného milosrdenstva."


„Moje srdce trpí," hovoril Ježiš, „lebo ani vyvolené duše nechápu, aké veľké je moje milosrdenstvo. Ich prebývanie so mnou je istým spôsobom nedôverou. Ó, ako veľmi to zraňuje moje srdce. Spomínajte na moje umuče­nie a ak neveríte mojim slovám, verte aspoň mojim ranám."
Nijaký pohyb, nijaké gesto nerobím podľa toho, ako sa mne páči, 380 pretože som zaviazaná milosťou. Stále dávam pozor na to, čo je milšie Ježišovi.

Pokračovanie

 

Prežil svoj rozsudok večného zatratenia. - SVEDECTVO

Farár Steven Scheier z Kansasu (USA) bol pri autonehode 18. októbra 1985 smrteľne zranený. Prežil svoj rozsudok večného zatratenia. Krátko nato som počul ženský hlas ( Panna Mária )„Syn môj, nechceš zachrániť jeho život a jeho nesmrteľnú dušu

pokračovanie

 

Drahá malá světice - faráře z Arsu

ŽIVOTOPIS - SVATA_FILOMENA

Městečko Ars-sur-Formans se ve Francii poblíž Lyonu stalo slavným v 19. století díky svatému životu a působení světce Jana Marii Vianneye (1786-1859). A právě on sám více než jiní uvedl do pozornosti světa svou nejbližší mezi všemi svatými, svatou Filoménku. Úctu k ní šířil všemi prostředky a za všech okolností a proslavil ji jako svého „delegáta“ pro zázraky.

Vždy se k ní obracel o pomoc, radu i ochranu a chtěl dosáhnout, aby tato světice byla uctívána a milována pro úžasné zázraky, které se děly v jeho farnosti. Svatá Filoménka řešila jeho finanční problémy, obracela zatvrzelé hříšníky, uzdravovala z těžkých nemocí a postižení, na jeho prosté prosby učinila nesčetné zázraky.

Sv. Filoména se faráři z Arsu mnohokrát zjevila, včetně května 1843. Vážně nemocný, s oboustranným zápalem plic, byl P. Vianney považován takřka za mrtvého.

Po obdržení posledního pomazání požádal, aby byla obětována mše sv. ke sv. Filoméně jeho jménem. Sv. Filoména se nato umírajícímu knězi zjevila a zázračně ho uzdravila.

Říkalo se, že abbé dělá všechno pro Filoménku a svatá Filoména vše pro něho. Jednou se ho kdosi zeptal: „Je pravda, abbé, že vás Filoménka ve všem poslechne?“ Abbé odpověděl: „A proč ne, když každý den při mši svaté mne poslechne Bůh a sestoupí na oltář?“

Souznění mezi farářem a „drahou malou světicí“ bylo tak dokonalé, že on nepřetržitě prožíval její přítomnost, oslovoval ji nejdůvěrnějšími a něžnými jmény, nešetřil slov, aby ji i druzí věřící vzývali o přímluvu v potřebách o duši i tělo. Často říkával svým jasným a dojímavým hlasem, jenž mu získal srdce lidí: „Mé děti, svatá Filoménka má u Boha velkou moc a nadto má laskavé srdce.

Modleme se k ní s velkou důvěrou! Její panenství a šlechetnost, s jakou přijala své hrdinné mučednictví, jí učinily ochotnou vůči Božímu hlasu – nyní zase On jí neodepře nic, oč Jej požádá!“ O Filoménčině podivuhodné moci činit ohromující zázraky se abbé dozvěděl právě od slečny Pauline Jaricot, zakladatelky Společnosti pro propagaci víry a Živého růžence, která byla zázračně uzdravena z beznadějné nemoci na prahu smrti přímluvou sv. Filomény v její svatyni v Mugnanu v r. 1835. Slečna Jaricot si odtud přivezla relikvii, o niž se s farářem z Arsu rozdělila.

Ten ji přijal s velkou radostí. Hned v r. 1837 se dal do stavby kaple ve svém farním kostele, aby do oltáře mohl uložit drahocennou relikvii. Toto místo se velice rychle stalo známým nesčetnými zázraky, obráceními hříšníků a podivuhodnými uzdraveními.

Naplněn hlubokou láskou ke své malé světici, vyvolil si ji sv. Jan Maria Vianney za svou mocnou ochránkyni v nebesích a zvláštním slibem se jí zasvětil.

Všem věřícím doporučoval modlitbu novény pro vyřešení záležitostí všeho druhu, které mu předkládali. Zvlášť nemocné vážně napomínal, aby se modlili ke svaté Filoménce.

Žehnal jim a spojoval se s jejich modlitbami, ale vždycky zdůrazňoval, že všechna vyléčení je nutno přičítat jí, protože po Bohu a Panně Marii je to právě ona, komu náleží všechna vděčnost.

Tisíce poutníků přicházely do Arsu, aby vyprosily přímluvu svaté Filomény ve svých zkouškách a potřebách.

Při jedné příležitosti se muž z jiné části Francie tázal faráře, jaké že neuvěřitelné věci se vyskytují v jeho farnosti. On odpověděl: „Co tím myslíš, neobyčejné věci v mé farnosti? Nesmíte věřit všemu, co slyšíte.“ Muž odpověděl: „Nuže, otče, až se vrátím domů, nebudu říkat nic, co se děje ve vaší farnosti.“ Sv. Jan byl nucen přiznat: „V tom případě bys lhal.

Musíš to sdělit. Řekni jim, že to všechno se děje na přímluvu Panny Marie a sv. Filomény: hluší, němí, slepí, ochrnutí a posedlí jsou uzdraveni. Ale to je jen na přímluvu Panny Marie a sv. Filomény.“

ŽIVOTOPIS - SVATA_FILOMENA

 

Linky ...

Hriech proti duchu svätému

česť a dobré meno blížneho

definícia hriechu

HUDBA PEKLA

Svätý Bruno -svedectvo zatrateného

Sv. Leonard z Porto Maurizio - Je málo tých, čo sú a budú spasení ?

SV._VERONIKA_GIULIANI - KŇAZOM.A VŠETKYM KRESŤANOM

 

HOVORÍŠ PRAVDU ?

Kontakt na Ježiša

Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek ?

Zneužívanie Božieho milosrdenstva

Spytovanie svedomia

Náuka o pýche

Exorcisti o sv. spovedi

O zlej spovedi

O očistci

 

Viete, milí veriaci, ako teraz padajú duše do pekla ?

svätý Ant. Baldinucci

Ako pekné dievča skončilo v pekle

Milujte. Nič viac vám nepoviem !

O pýche

HUDBA PEKLA

Svätý Bruno -svedectvo zatrateného

Sv. Leonard z Porto Maurizio - Je málo tých, čo sú a budú spasení ?

Svatá Veronika Giuliani hovorí ku kňazom a všetkým kresťanom + 7 stupňov pekla

Lakomstvo

 

česť a dobré meno blížneho

Hriechy proti láske k blížnemu

 

 

Ohováranie je hriech !

O vekonocnej spovedi

Satan z Ilfurtu - skutočné svedectvo

Smrť dobrého

Smrť zlého

Plán diabla

Ktoré hriechy sa najviac v očistci trestajú ?

 

ZNEUZIVANIE_BOZIEHO_MILOSRDENSTVA

Stiahni si vo worde- sv. Ján Mária Vianney - kázne

 

O úzkostlivom svedomí - škupulozita - sv. Alfonz de Liguori

Hriechy proti láske k blížnemu

ú Kto z vás si myslí, že určite pôjde do očistca ?

Ako Pekné dievča skončilo v pekle

Sv. Leonard z Porto Maurizio - Je málo tých, čo sú a budú spasení ?

Svatá Veronika Giuliani hovorí ku kňazom a všetkým kresťanom + 7 stupňov pekla

Kto je prorok ?

Božie milosti pre Teba

Ohováranie je hriech !

Ako v Spovedi zvíťaziť nad hanbou

ktoré hriechy budú odpustené ?

O zlej spovedi

Ako napomínať : Pápež Gregor Veľký

O pohoršení - Svätý Bonaventúra

Medžugorie

O hneve a odpustení

Gloria Polo - svedectvo -

Svedectá obrátenia

40 - dňová adorácia sv. Filipa Neri - Quarantore

Vyznanie počtu hriechov - Generálna spoveď

O veľkonočnej spovedi - svätý Ján M. Vianney

WWW.ukrizovananekonecnalaskamilujemta.sk

Ostatné

ú Svatá Faustína - o Božom milosrdenstve a pekle


„Nič nevie, kto nevie pre Ježiša Krista trpieť. sv. Ján z Kríža

V istý deň sa sv. Jánovi z Kríža zjavil náš Pán, Pán Ježiš Kristus a opýtal sa ho: „Janíčko , čo by si chcel za svoju prácu?“ On odpovedal: „Pane, aby pre Teba mnou opovrhovali a aby som mohol pre Teba trpieť.“ A Pán mu túto jeho prosbu splnil…sv. Ján z Kríža

Medjugorje

Citát dňa   ( 27. február 2014 )

Our Lady of Medjugorje quotes
"Milé deti, nemôžete sa otvoriť Bohu, ak sa nemodlíte. Preto sa rozhodnite od dnešného dňa zasvätiť určitý čas iba stretnutiu s Bohom v tichosti. Tak budete môcť spolu s Bohom svedčiť o mojej prítomnosti tu. Milé deti, nechcem vás nútiť, ale slobodne ako deti Božie odovzdajte Bohu svoj čas!"
( Z posolstvo, Medžugorie, 25. júl 1989 [O] )

http://www.medjugorje.ws/sk

 

Pokračovanie - Patnásť neznámych bolestí Pána Ježiša pri jeho umučení

O PEKLE KRESŤANOV

O PEKLE KRESŤANOV

  • O PEKLE KRESŤANOV