Svätý Ján Mária Vianney : (1786-1859) - patrón farárov, všetkých kňazov a spovedníkov

Nejestvuje tanec, počas ktorého by nedošlo k hriechu

Možno sa teraz spýtate, čo tu zvyčajne vedie k pádu. Každédieťa, ktoré sa učí katechizmus, ľahko odpovie, že dôvodom toho bývajú tance,plesy a dôverné kontakty dotyky s osobami opačného pohlavia, hudba, príliš voľné slová, neslušné oblečenie, nemierny vzťah * Ak teda, drahí bratia, chcete si zachovať čistotu duše, tak nutnemusíte čosi odmietať svojmu telu ináč vás ono privedie do zatratenia.*Aj plesy a tance sú v tomto ohľade veľmi nebezpečné. Najmenej trištvrtiny mladých ľudí sa kvôli ním dostáva do pazúrov nečistého ducha. Nemusím vám todokazovať, lebo to už, bohužiaľ viete z vlastnej skúsenosti. Koľko zlých myšlienok, koľko špinavých túžob a nemorálnych hriechov


 

ENCYKLIKA SACERDOTII NOSTRI PRIMORDIA SVÄTÝ JÁN MÁRIA VIANNEY VYBRANÉ KÁZNE FARÁRA Z ARSU. Encyklika Pápeža Jána XXIII. katolíckemu episkopátu na sté výročie nábožnej smrti svätého farára z Arsu,1. augusta 1959.

Pozrime sa teda, aké pokánie ukladali v prvých storočiach Cirkvi. Ak niekto zbytočne vzýval meno Božie (čo je dnes všeobecným zvykom dokonca u detí, ktoré sa ešte nevedia modliť), tak ho odsúdili na pôst o chlebe a vode na sedem dní. Ak sa niekto radil s veštcami a čarodejníkmi, musel robiť pokánie sedem rokov. Za ťažkú prácu v nedeľu, hoci trvala iba krátko, dávali pokánie na tri roky.

Za rozprávanie sa počas svätej omše odsudzovali na pôst o chlebe a vode na desať dní. Kto porušil jeden deň Veľkého pôstu, musel sa za to postiť sedem dní. Ak niekto v nedeľu alebo vo sviatok tancoval pred kostolom, musel robiť pokánie sedem rokov. Kto porušil suché (kántrove) dni, robil pokánie štyridsať dní o vode a chlebe. Za posmievanie sa biskupovi alebo kňazovi, za výsmech z ich náuky, odsudzovali na štyridsať dní pokánia. Ak vinou rodičov dieťa zomrelo bez svätého krstu, uložili im pokánie na tri roky. Za obliekanie a chodenie na plesy počas karnevalu vymeriavali tri roky pokánia. Ak sa chlapec alebo dievča oddávali nebezpečným tancom, museli robiť pokánie tri roky, a nové porušenie tohto predpisu hrozili kliatbou. Za nepotrebné cestovanie v nedeľu alebo vo sviatok bolo sedem dní pokánia. Ak sa dievča dopustilo hriechu so ženatým človekom, robilo pokánie desať rokov.
     Čím je, drahí moji, dnešné pokánie v porovnaní s tým, ktoré som vymenoval? A predsa Božia spravodlivosť je tá istá, ako bola kedysi. A dnes hriechy sú tak isto odporné v očiach Božích, ako boli v prvých storočiach Cirkvi a zasluhujú si taký istý trest.

Kde je tanec, je: prázdná radost, planá mluva a marné pachtění - Zjevení Svaté Brigity Švédské

 

Ďalší boj zvádza farár z Arsu s krčmami, ktoré nazýva „diabolskými.“ Školou, v ktorej peklo predkladá a učí svoju náuku, miestom, kde sa zapredávajú duše, kde sa rozkladajú rodiny, kde sa ničí zdravie, kde vypuknú hádky a páchajú sa vraždy“. Skôr než sa usmejeme, uvedomme si, že ide o dedinu s 270 obyvateľmi, 40 domami, z ktorých v štyroch sú krčmy a z nich dve vedľa kostola. Uvedomme si, že krčmy sú tu vlastne alternatívou kostola v nedeľu a alternatívou vlastných domovov cez dlhé večery a noci. Uvedomme si, že sú miestom, kde sa predáva jediná možná droga (víno); kde sa utrácajú peniaze zarobené pre rodinu, kde opilstvo živí nenávisť a spory. Kázne a intervencie farára sú tak rázne, že najskôr sú nútení zatvoriť dve krčmy vedľa kostola a potom aj tie vzdialenejšie. A v budúcnosti ďalších sedem pokusov otvoriť nové krčmy, stroskotá.

 

Pri tanci obkolesí DIABOL ľudí ako múr záhradu

Ďalšou pastoračnou témou je téma „tanca“; farár z Arsu hovorí, že diabol tak obkolesí tanec ako múr záhradu, a že ľudia, ktorí tam vojdú, nechajú svojho anjela strážneho za dverami, jeho miesto zaujme diabol, takže čoskoro je v sále toľko diablov, koľko je tam tanečníkov.

V pomeroch tej doby dedinský tanec a nájazdy tanečníkov z jednej dediny do druhej sú takmer jedinou konkrétnou príležitosťou šíriť voľnosť mravov, ktorej rodiny nie sú schopné zabrániť. Aj tieto spoločenské neresti sa postupne načisto stratia z lásky a úcty ľudí k tomuto svätému mužovi, ktorý sa za nich modlí a robí za nich pokánie. A nech sme akokoľvek moderní, musíme pripustiť, že aj dnešné diskotéky a tzv. hudobné festivaly a s tým spojená distribúcia návykových látok i dôsledky na mravnosť mladých, nemôžu byť nikdy kresťanskými čnosťami, a nie sú nimi ani dnes.
No výchovné pôsobenie svätého farára sa uskutočňuje predovšetkým v spovednici. Okolo roku 1827 sa začína šíriť povesť o jeho svätosti. Spočiatku prichádza 15-20 pútnikov denne. V roku 1834 ich je 30.000 ročne a v posledných rokoch jeho života 80.000-100.000

viac

viac

viac

O tanci vypoveď diabla

Aj plesy a tance sú v tomto ohľade veľmi nebezpečné. Najmenej tri štvrtiny mladých ľudí sa kvôli ním dostáva do pazúrov nečistého ducha.

Nemusím vám to dokazovať, lebo to už, bohužiaľ viete z vlastnej skúsenosti. Koľko zlých myšlienok, koľko špinavých túžob a nemorálnych hriechov spôsobujú tance! Vôbec sa nedivím, že až osem francúzskych synôd pod ťažkými trestami zakázalo svojvoľné zábavy .

Ale poviete mi: Prečo niektorí kňazi to nechápu ako ťažký hriech? Poviem iba toľko, že každý bude za seba zodpovedať pred Bohom.

Aké ohyzdné rozhovory tam vedú, ako sa ústa stávajú skutočne pekelnými čeľusťami ! Ó Bože, ako sa uprostred tohto prudkého ohňa nemá rozpáliť žiadostivosť?!

Prečo sa toľko mladých ľudí blúdi? Prečo nepristupujú k svätým sviatostiam? Prečo zanechávajú modlitbu?

Dôvodom toho sú zábavy a tance, ktoré sa preťahujú do neskorej noci. – Koľko dievčat stratilo kvôli tomu dobré meno – ba ešte viac: svoju biednu dušu, nebo i Boha!

Sv. Augustín tvrdí, že menším zlom by bolo celú nedeľu pracovať, ako ju stráviť na tancovačke!

Áno, bratia moji, až na Poslednom súde sa presvedčíme, že týmito zábavami dievčatá, ktoré sa tak rady na nich zúčastňujú, páchali viac hriechov, než majú vlasov na hlave .

Koľko sa vtedy prihodí nečistých pohľadov, koľko túžob, koľko nečistých dotykov, koľko žiarlivosti a hádok? Bozky, objatia, sex,

 

Kde je tanec, je: prázdná radost, planá mluva a marné pachtění - Zjevení Svaté Brigity Švédské

 

Dobre povedal trpiaci Jób

Vyspevujú si pri bubne, citare a pri zvuku píšťal sa radujú. Tak celkom šťastne môžu skončiť svoje dni a do podsvetia odísť spokojne (Jób 21, 12-13).

Prorok Ezechiel z príkazu Boha hovorí Židom, že za tance dopadne na nich prísny trest, aby sa celý ľud Izraela začal toho obávať .

Sv. Ján Chryzostom tvrdí, že patriarchovia Abrahám, Izák a Jakub nedovoľovali vystrájať plesy na svojich zábavách, lebo sa báli trestu neba. Nakoniec, nepotrebujeme na to hľadať dlhé dôkazy.

Iba sa spýtam: povedzte úprimne – chceli by ste zomrieť hneď po návrate z tanca? Určite nie.

 

porovnaj : hudba

porovnaj : sv.. Faustína

SV. FRANTIŠEK SALESKÝ O TANCI

Kde je tanec, je: prázdná radost, planá mluva a marné pachtění - Zjevení Svaté Brigity Švédské

 

Tanec v Božích domoch - výpoveď diabla pri exorcizme

Judáš: Tanec pochádza od nás. Možno povedať, že nejestvuje tanec, počas ktorého by nedošlo k hriechu. A dnes katolícki kňazi si želajú oslavy s tancom. Robia to preto, aby prilákali ľudí. Tanec s orchestrom.

Sloboda volby

Sami sa priznáte, že nezmyselné oddávanie sa zábavám je zlou vecou a že sa treba z toho spovedať. Za čias Karola Boromejského osoby, ktoré viedli hlučný štýl života odsúdili na prísne pokánie, a niekedy ich dokonca exkomunikovali. V hodine smrti sa presvedčíte o pravdivosti toho, čo hovorím, ale pre mnohých už nebude čas na nápravu.

Iba slepí môžu dokazovať, že pri tanci im nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Keby tak malo byť, tak prečo ľudia, ktorí chceli získať nebo, tak starostlivo sa vyhýbali zábavám a tancom, prečo tak veľmi ľutovali šialenstvá mladosti?

Teraz sa môžeme mýliť, ale raz príde deň, keď nám padnú z očí lupiny – deň, keď nám budú zbytočné veľké výhovorky; v ten deň budeme inými očami pozerať na svet.

Nemravnosť a preháňanie v obliekaní tiež vedú k tomu odpornému hriechu. Prázdnota, ktorá sa prejavuje v spôsobe obliekania, veľmi často sa stáva príčinou nečistých pohľadov, nečistých myšlienok a dvojznačných, oplzlých rozhovorov.

Ak by si čo len trochu chcel pochopiť zlo, ktoré z toho vyplýva, tak musíš prinajmenšom na chvíľu padnúť na kolená pred krížom – padnúť tak, akoby si vlastne v tej chvíli mal byť súdený naveky. „Sveta znalí“ ľudia sú prameňom nečistoty a vražedným jedom pre tých, ktorí nemajú dostatočnú silu do boja s príležitosťami, ktoré sa im naskytujú.

Pohoršujúci majú často veľmi vyzývajúcu tvár a smelý pohľad . Z ich správania hneď možno poznať, že sú otrávení nečistotou a pokúšajú sa nakaziť smrteľnou chorobou tých, ktorí pozerajú na nich bez patričnej ostražitosti.

Uvážte, koľko zhnitých sŕdc sa túla po svete – sŕdc spaľovaných žiadostivosťou, sŕdc ktoré sú ako horiaci snop slamy?!

Ak ste pochopili, akým veľkým zlom je nečistota a koľkými spôsobmi sa možno dopustiť tohto hriechu, tak proste dobrého Boha, aby vás naplnil svätou bázňou a uchránil vás od týchto ošklivých pádov.

Zamyslime sa teraz, čo treba robiť, aby sme sa ubránili týmto strašným hriechom – hriechom, ktorý toľko úbohých duší vlečie do zatratenia.

Prostriedky na to nám ukazuje už náuka katechizmu: preto by vám ju vedelo povedať nejedno dieťa. Základné z týchto prostriedkov sú: sústredený život, modlitba, účasť na svätých sviatostiach, vrúcna zbožnosť k Matke Božej, vyhýbanie nebezpečným príležitostiam, rýchle zavrhnutie nečistých myšlienok, ktoré nám ponúka zlý duch

Povedal som, že teba milovať sústredený život. Vôbec vám nekážem, aby ste sa ukryli v samotných lesoch alebo v kláštoroch – čo by bolo pre vás veľkým šťastím.

Chcem vás iba povzbudiť, aby ste sa vyhýbali osobám, ktoré radi hovoria o nemravných veciach, ktoré môžu poškvrniť predstavivosť, a tiež osobám, ktoré sa zaoberajú iba dočasnými vecami, a vôbec nemyslia na Boha.

Keď si chceme zachovať čnosť čistoty, musíme bojovať s pokušeniami a vyhýbať príležitosti k zlému, tak ako to robili svätí. Napríklad, Jozef, patriarcha, zanechal polovicu plášťa v ruke hriešnej ženy Putifára, ktorá ho nahovárala na hriech a utiekol, lebo nechcel uraziť Boha (por. Gn 39, 12). Čistá Zuzana riskovala radšej smrť, len aby nestratila tútočnosť (por. Dan 13).

K takýmto skutkom patria okrem iného nedovolené dotyky seba alebo iných či nemravné bozky . Nechcem o tom bližšie hovoriť, lebo dobre chápete, o čo ide. Ale, bohužiaľ – kde sú tí, čo by sa z takýchto vecí spovedali! Nie je divné – ešte raz to opakujem – že nečistý hriech sa stáva dôvodom toľkých svätokrádeží.

Dozvieme sa o tom presne v strašný deň pomsty Božej! Koľko dievčat strávi osamote dve alebo tri hodiny s nemravnými ľuďmi?

Aké ohyzdné rozhovory tam vedú, ako sa ústa stávajú skutočne pekelnými čeľusťami! Ó Bože, ako sa uprostred tohto prudkého ohňa nemá rozpáliť žiadostivosť?!

6. Nakoniec sa hreší, keď sa niekomu vytvára príležitosť k nečistému hriechu alebo keď takejto príležitosti podliehame.

Vzťahuje sa to predovšetkým na ženy, ktoré sa prehnane obliekajú a tým spôsobujú pohoršenie u iných. Až na Božom súde sa dozvedia, koľko pádov tým spôsobili.

Veľkú vinu nesú tie osoby, ktoré sa dopúšťajú rôznych flirtov a koketovania. Nemožno tiež ospravedlniť človeka, ktorý s takýmito osobami sa púšťa do rozhovoru. Možno, že on nenachádza v ňom príjemnosť, ale koná zle, lebo dobrovoľne sa vystavuje nebezpečenstvu.

Nech teda veľmi uvažujú tí, ktorí pod zámienkou už dohovoreného manželstva sa vidia príliš často, pričom trávia neraz spolu množstvo času, dokonca v noci.

Tieto všetky objatia, ktoré sa uskutočňujú, dýchajú zmyselnosťou a skoro vždy sú smrteľnými hriechmi. Bozky, objatia, sex, Preto snúbenci majú konať veľmi ostražito, aby ich Boh kedysi ťažko nepotrestal za hriechy spáchané pred uzatvorením manželstva

Aj plesy a tance sú v tomto ohľade veľmi nebezpečné. Najmenej tri štvrtiny mladých ľudí sa kvôli ním dostáva do pazúrov nečistého ducha.

Nemusím vám to dokazovať, lebo to už, bohužiaľ viete z vlastnej skúsenosti. Koľko zlých myšlienok, koľko špinavých túžob a nemorálnych hriechov spôsobujú tance! Vôbec sa nedivím, že až osem francúzskych synôd pod ťažkými trestami zakázalo svojvoľné zábavy .

Ale poviete mi: Prečo niektorí kňazi to nechápu ako ťažký hriecH? Poviem iba toľko, že každý bude za seba zodpovedať pred Bohom.

Prečo sa toľko mladých ľudí blúdi? Prečo nepristupujú k svätým sviaSostiam?

Prečo zanechávajú modlitbu? Dôvodom toho sú zábavy a tance, ktoré sa preťahujú do neskorej noci. – Koľko dievčat stratilo kvôli tomu dobré meno – ba ešte viac: svoju čistotu, svoju biednu dušu, nebo i Boha!

Sv. Augustín tvrdí, že menším zlom by bolo celú nedeľu pracovať, ako ju stráviť na tancovačke!

Áno, bratia moji, až na Poslednom súde sa presvedčíme, že týmito zábavami dievčatá, ktoré sa tak rady na nich zúčastňujú, spáchali viac hriechov, než majú vlasov na hlave .

Koľko sa vtedy prihodí nečistých pohľadov, koľko túžob, koľko nečistých dotykov, koľko žiarlivosti a hádok? –

V hodine smrti sa presvedčíte o pravdivosti toho, čo hovorím, ale pre mnohých už nebude čas na nápravu.

Iba slepí môžu dokazovať, že pri tanci im nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Keby tak malo byť, tak prečo ľudia, ktorí chceli získať nebo, tak starostlivo sa vyhýbali zábavám a tancom, prečo tak veľmi ľutovali šialenstvá mladosti?

Teraz sa môžeme mýliť, ale raz príde deň, keď nám padnú z očí lupiny – deň, keď nám budú zbytočné veľké výhovorky; v ten deň budeme inými očami pozerať na svet.

Nemravnosť a preháňanie v obliekaní tiež vedú k tomu odpornému hriechu. Prázdnota, ktorá sa prejavuje v spôsobe obliekania, veľmi často sa stáva príčinou nečistých pohľadov, nečistých myšlienok a dvojznačných, oplzlých rozhovorov.

Ak by si čo len trochu chcel pochopiť zlo, ktoré z toho vyplýva, tak musíš prinajmenšom na chvíľu padnúť na kolená pred krížom – padnúť tak, akoby si vlastne v tej chvíli mal byť súdený naveky.

„Sveta znalí“ ľudia sú prameňom nečistoty a vražedným jedom pre tých, ktorí nemajú dostatočnú silu do boja s príležitosťami, ktoré sa im naskytujú.

Pohoršujúci majú často veľmi vyzývajúcu tvár a smelý pohľad . Z ich správania hneď možno poznať, že sú otrávení nečistotou a pokúšajú sa nakaziť smrteľnou chorobou tých, ktorí pozerajú na nich bez patričnej ostražitosti.

Uvážte, koľko zhnitých sŕdc sa túla po svete – sŕdc spaľovaných žiadostivosťou, sŕdc ktoré sú ako horiaci snop slamy?!

Ak ste pochopili, akým veľkým zlom je nečistota a koľkými spôsobmi sa možno dopustiť tohto hriechu, tak proste dobrého Boha, aby vás naplnil svätou bázňou a uchránil vás od týchto ošklivých pádov.

Zvlášť hriechy proti čistote bývajú dôvodom zlých spovedí . Istého rehoľníka považovali za vzor dokonalosti a keď zomrel, mal povesť svätca. A predsa sa ukázalo, že išiel do zatratenia preto, že sa hanbil vyspovedať z nečistej myšlienky. ( Biblia hovorí: „Komu bolo veľa dané, od toho sa bude veľa vyžadovať . Lukáš 12:48 )

Nič mu nepomohlo prísne pokánie, modlitby umŕtvovania. Na druhý deň po pohrebe v kostole, sluha hneď ráno videl, že telo leží vonku. Tento zjav sa opakoval niekoľko ráz.

Nakoniec počas slávnostného exorcizmu zomrelý, keď sa ho predstavený opýtal, vyznal, že je naveky zatratený a žiadal, aby jeho telesné pozostatky pochovali na neposvätenom mieste. Porovnaj : Sv. Benedikt - Ako telo vyhodila zem z hrobu

Ako svätý Ján Bosco vzkriesil mrtvého chlapca, ktorý sa dobré nevyspovedal

Svätá Veronika Giuliani hovorí kňazom a všetkým kresťanom

O zadosťučinení

O tanci - svätý Ján Mária Vianney

Pán Ježiš sv. Faustíne : Tieto posledné dni karnevalu som spoznala veľké množstvo trestov a hriechov. Pán mi dal spoznať v jednej chvíli hriechy celého sveta ...... ktoré boli popáchané v tento deň .... fašiangov ( disco, pochybné koncerty, tance, plesy atď. )Pán Ježiš sv. Faustíne z knihy Božie milosrdenstvo

 

 

Sv. František Saleský - o tanci

Tanec

Z knihy : Filotea

Návod k nábožnému životu

TANEC sa ľahko nakloní k zlému, lebo ľudska prirodzenosť po dedičnom hriechu je náklonna k zmyselnosti a pôžitku.

Tanec je vždy nebecpečný ľudom, ktorí nie sú dosť pevný v náboženstve a cností, najmä dnes, keď hrubá nevera znetvorila , znemravnila a otrávila aj to málo dobra, ktoré ešte v tanci bolo.

Sv. Frantisek Salesky pokračuje: pri tancoch sa ludia pretekaju v pýche a márnivosti, nadväzujú nebespečné známosti, ktoré už mnohých priviedli do neštastia na celý život.

Pri tanci sa neotvárajú len póri , ktorými vystupuje pot ale otváraju sa aj póry srdca.Keď sa potom priblíži had a zašepká milé slovo, polichotí, prehovorí vábivim pohľadom, nejedno srdce sa da pomylit, zviesť, otráviť. Koľko nebespečenstiev je v tanci !

Rozptyluje ducha nábožnosti, oslabuje sľachetne duševne sily, schladzuje lásku v duši, vzbudzuje tisíc hriešnych myšlienok.Nezúčastnuj sa na tancoch , ktoré uražajú dobré mravy. Netancuj často a dlho, aby sa ti tanec nestal zlým zvykom a náruživosťou. Kedže s tancom súvisí toľko nebespečenstva pre čistotu duše, srdca, štastia, treba sa podľa možnosti tancu čo najväčsmi vyhýbať.

Kym si tancovala , zatial v pekle trpelo mnoho duší, ktoré pri tanci alebo po tanci zhrešili
V tom istom čase mnoho rehoľníkov a zbožnych duší obveselovalo Boha modlidbami, zbožnými spevmi a rozjímanimi. O koľko lepšie využili čas ako ty !

Kým si tancovala, mnoho duší sa zvíjalo v smrtelných krčoch a úzkostiach a mnohé umreli.
Tisíce a tisíce chorých po nemocniciach , domoch, horach a moriach sa trápilo vo veľkych bolestiach a nemali pokoj. Nemáš s nimi súcit ?
Nemysliš na to, že aj ty raz budeš trpieť a stonať, kým iný budú tancovať ?
Tvoj Spasiteľ a blahoslavenna Panna Mária, anjeli a svätý hľadeli na teba pri tanci.
Ako ta ľutovali , že taká bláznivá zábava ti vie doniesť toľko potešenia, že jej vieš venovať toľku pozornost toľko času a záujmu.
Pomysli si: kým si tancovala , plynul čas a smrť sa blížila neúprosne k tebe.
Pozri, sama smrť ťa volá do tanca, kde hudbou bude žaloba na tvoje hriechy, kde bude možno urobiť jediný tanečný krok, krok zo života do smrti .
Jedine tento tanec smrti je skutočná a ozajstná kratochvíľa
Skracuje navždy chvíľu a čas, sprevádza ľudi z časnosti do večnosti , do blaženej alebo hroznej večnosti


Drahá Filotea, načrtol som ti niekoľko myšlienok a o tanci a po tanci. Boh ti vnukne ešte dalšie ak máš v sebe len trochu bázne Božej
Z knihy : Filotea - Návod k nábožnému životu

Je málo tých, čo sú a budú spasení ? Svätý Leonard z Porto Maurizio ( 1676 – 1751 )

Tanec v Božích domoch - výpoveď diabla pri exorcizme

Judáš: Tanec pochádza od nás. Možno povedať, že nejestvuje tanec, počas ktorého by nedošlo k hriechu. A dnes katolícki kňazi si želajú oslavy s tancom. Robia to preto, aby prilákali ľudí. Tanec s orchestrom.

 

 

 • Biskup Hnilica - MEDZUGORIE
 • Po hriechu treba robiť pokánie
  • SVATY VIANNEY - KÁZNE
  • KTO JE PROROK ? KUFFA
  • PLÁN DIABLA
   • SV. FRANTIŠEK SALESKÝ O TANCI

   • SV. FRANTIŠEK SALESKÝ O TANCI

    Ľahko sa tanec nakloní k zlému, lebo ľudska prirodzenosť po dedičnom hriechu je náklonna k zmyselnosti a pôžitku.

    Tanec je vždy nebecpečný ľudom, ktorí nie sú dosť pevný v náboženstve a cností, najmä dnes, keď hrubá nevera znetvorila , znemravnila a otrávila aj to málo dobra, ktoré ešte v tanci bolo.

    Sv. Frantisek Salesky pokračuje: pri tancoch sa ludia pretekaju v pýche a márnivosti, nadväzujú nebespečné známosti, ktoré už mnohých priviedli do neštastia na celý život. pri tanci sa neotvárajú len póri , ktorými vystupuje pot ale otváraju sa aj póry srdca.

    Keď sa potom priblíži had a zašepká milé slovo, polichotí, prehovorí vábivim pohľadom, nejedno srdce sa da pomylit, zviesť, otráviť.

    Koľko nebespečenstiev je v tanci ! Rozptyluje ducha nábožnosti, oslabuje sľachetne duševne sily, schladzuje lásku v duši, vzbudzuje tisíc hriešnych myšlienok.

    Nezúčastnuj sa na tancoch , ktoré uražajú dobré mravy. Netancuj často a dlho, aby sa ti tanec nestal zlým zvykom a náruživosťou.

    Kedže s tancom súvisí toľko nebespečenstva pre čistotu duše, srdca, štastia, treba sa podľa možnosti tancu čo najväčsmi vyhýbať.

    Po tanci sa usiluj čím skôr zabudnúť a potlačit nebespečné vnemy a pocity. možes tak urobiť nasledovne:

   • 1. Kym si tancovala , zatial v pekle trpelo mnoho duší, ktoré pri tanci alebo po tanci zhrešili

    2. V tom istom čase mnoho rehoľníkov a zbožnych duší obveselovalo Boha modlidbami, zbožnými spevmi a rozjímanim

    O koľko lepšie využili čas ako ty !

    3. Kým si tancovala, mnoho duší sa zvíjalo v smrtelných krčoch a úzkostiach a mnohé umreli.

    Tisíce a tisíce chorých po nemocniciach , domoch, horach a moriach sa trápilo vo veľkych bolestiach a nemali pokoj.

    Nemáš s nimi súcit ?

    Nemysliš na to, že aj ty raz budeš trpieť a stonať, kým iný budú tancovať ?

    4. Tvoj Spasiteľ a blahoslavenna Panna Mária, anjeli a svätý hľadeli na teba pri tanci.

    Ako ta ľutovali , že taká bláznivá zábava ti vie doniesť toľko potešenia, že jej vieš venovať toľku pozornost toľko času a záujmu.

    5. Pomysli si: kým si tancovala , plynul čas a smrť sa blížila neúprosne k tebe.

    Pozri, sama smrť ťa volá do tanca, kde hudbou bude žaloba na tvoje hriechy, kde bude možno urobiť jediný tanečný krok, krok zo života do smrti .

    Jedine tento tanec smrti je skutočná a ozajstná kratochvíľa

    Skracuje navždy chvíľu a čas, sprevádza ľudi z časnosti do večnosti , do blaženej alebo hroznej večnosti

    Drahá Filotea, načrtol som ti niekoľko myšlienok a o tanci a po tanci. Boh ti vnukne ešte dalšie ak máš v sebe len trochu bázne Božej.

    Z knihy : Filotea Návod k nábožnému životu

   • Prave_priatelstvo_- filotea
 • O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  . JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNE

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY

  O TANCI SV. JÁN VIANNEY