Zjavenia, varovania z neba

 

Turzovka - zjavenie sa musí zjaviť najprv v tvojom srdci ! Matúš Lašut

 

Zjavenie Panny Márie v LIPE

Zázrak obrátenia cez Pannu Máriu

Racionalismus tedy koná své dílo. Šťastní jsou ti, kterí tak, jako zavírají dveře pred hríchem a vášnémi, dovedou také zavřít dvere tajného chrámu vúči zpochybňující vede.

Vpravdé ti ríkám, že nešťastníka, který spáchal lidský zločin a kaje se, přitisknu na své Srdce, ale vždycky budu mít tvár Soudce pro ty, kterí na základe lidské vedy, plné rúzných teórií, popírají nadpřirozeno v projevech, které vám na přání svého Otce činím. "

A donu Ottaviovi: Už j sem se ti nékolikrát zmiňoval o tom, jak jsou špatné vysvétlovány nebo popírány biblické pravdy, a to tak, že je obecné rozšíren protestantský zpúsob volného osobního výkladu zjevených právd, v dúsledku čehož je tolik mistrú, kolik je kresťanú nebo nekřesťanú.

Dúsledky úpadku Pravdy nepotřebují dokladá ani vysvétlení; všechno je narušeno, všude je zmatek !

Je možno prinést hojnost praktických príkladu: Adam a Eva nebyli historickými osobnostmi, skutečne žijícími a stavšími se hlavními účastníky strašlivé neposlušnosti vúči Bohu. Ne, to byly pouze mýtické osobnosti, vymyšlené človékem, a ne stvorené Bohém... Dusledky jsou tak vážne a lakového dosahu, že žádný lidský duch to nepochopí." Vidéní o dobé Antikristové mély omilostnéné duše už od stredoveku.

K nejdúležitéjším patří i videní sväté Hildegardy, ze kterého vybíráme tento rozsáhlejší úryvek:

 

 

Svätá Brigita Švédska

 

Svätá Hildegarda

V téch dobách už nebude v srdcích nevéřících k nalezení ani čistota ani pokojnost katolické víry.

Lidé téch dob opustí pevnost a opravdovost pravé víry, opustí Boha a obráti se k Synovi zatracení. A ten vnese rozruch do všech církevních institucí a pŕivodí na véfící, kterí mu budou odporovat, mnoho nepŕátelských bouŕí. A sotva si lidé, když píetrpéli mnoho pohrom zpusobených invazemi cizích národu a vnitŕních prevratu, oddechnou, padne na né znenadání množství herezí a četných nepo­koju, které budou útočit na dústojnost církve.

V té dobé jedna nečistá žena porodí na svét nečistého syna. Starý had, který uštkl Adama, ho nafoukne tak, že v ném nebude moci pŕebývat nie dobrého. Bude vychován na nékolika odlehlých mís- tech, aby o ném lidé nevédéli, a prostoupen vším ďábelským umé- ním bude skryt až do své dospelosti. Svoje neresti projeví, až se všestranné zdokonalí ve všech možných bezbožnostech.

Po jeho narození bude přibývat rozbroju a rozruchu, které budou ničit spravedlivý rád a zatemňovat účinnost skutečného práva a u lidí zhášet lásku. V lidech se zrodí nespokojenost a hrubost a dojde k takovému bludaŕství, že bludári budou hlásat své omyly zcela otevíené a bez rozpaku. Víra kŕesťanu bude natolik zachvácena po- chybnostmi a nejistotou, že lidé nebudou védét, kterého Boha mají vzývat.

Budou se množit četná znamení - na slunci, mésíci, hvézdách, vodách a jiných prvcích a tvorech a budou jakoby obrazné predpo- vídat príchod bed. Na lidi v té dobé dolehne smutek: zemŕít už pro né nebude nie znamenat. Ti, kteŕí si uchovají dokonalost katolické víry, budou v hluboké kajícnosti očekávat Boží pokyny. Protiven- ství vzrostou, když Syn zatracení verejné vyhlási svou protichúdnou doktrínu. Tehdy, až rozšíŕí svá slova plná nepravdy a klamú, za- chvéjí se nebesá i zemé zemétŕesením.

Pavel v povznesení svého ducha pravdivé oznámil véŕícím druhý príchod Božího Syna i ničivý útok Syna zatracení: »Bratŕi, pokud se týká príchodu Pána našeho Ježíše Krista a našeho spojení s ním... Nejdřívé musí pŕijít odpadnutí a objeviti se človek hŕíchu, syn záhu­by, protivník, jenž se bude povyšovat nade všechno, co se jmenuje Buh, anebo čemu se vzdává božská pocta; dokonce se posadí v chrámé Božím a bude si počínati, jako by byl Bohem« (2 Sol. 2,1 -4). A svätý Pavel dodává: »Skrytá bezbožnost (už) pusobí...« (2,7).

Božská moc uvrhla dávného nepŕítele do propasti. Tento nepŕítel se domnívá, že dovŕši svoje započaté dílo tímto mužem, jímž je An­tikrist. Ten bude rozšiŕovat zvrácené náuky: Bude lidi učit, že teles­ný styk není hfíchem, že lidé pozustávají z jednoho teplého a druhé­ho chladného pólu a že tyto dva póly se nutné pŕitahují. Tak Lucifer skrze Antikrista popŕe Boží spravedlnost.

Tento muž ponese jméno syna zatracení, protože svede a k sobé pŕitáhne mnoho národu zvrácenými podlými prostfedky, neboť se dá uctívat jako Búh, jak to Jan, svédek pravdy, ŕekl, když popisoval tu­to beštiálni osobnost: »A všichni obyvatelé zemé se mu budou kla- nét; jejich jména však nejsou zapsána od počátku svéta u Beránka v knize života« (Apok. 13,8).

Antikrist si privlastní jméno Boha a ďábelským uméním a rozpoutáním živlu zpúsobí strašlivé zázraky a hrozné boure. Búh však nezasáhne, dokud lidský rod si neuvédomí svuj úpadek. Tehdy An­tikrist bude pŕedstírat smrt a zmrtvýchvstání pro spásu svého lidu a své píívržence bude označovat znamením na čele. Bude je navá- dét k páchání všemožného zla, podobné jako starý had umél rozoh- nit človekovu žádost, aby ho oklamal a pak otrávil. Antikrist se svým Písmem postaví ostré proti kŕtu a jménu kresťan, a to díky mágii... Lucifer už dlouho u sebe chová toto Písmo a nikomu ho ne- zjevil, s výjimkou toho, kterého úplné vlastní už od klina matčina a o némž si je jist, že jeho prostfednictvím dosáhne svého zámeru.

Aby se zjevila jeho sláva, svolá syn zatracení velké shromáždéní lidu a pokúsi se vystoupit na nebesá... Ale jakmile poručí živlúm, aby ho pred shromáždénými zástupy vynesly na nebesá, vyplní se slova mého vérného Pavla, slova, která řekl naplnén duchem pravdy:

»Ale Pán Ježíš ho zahubí dechem svým úst a zničí jasem pri svém pŕíchodu « (2 Sol. 2,8)... Pohltí ho zápach síry a smuly a shro- máždéný lid se rozprchne a bude hledat ochranu na horách. Pŕihlí- žející budou zachvácení takovou hrúzou, že se ďábla a jeho syna odpŕisáhnou a obráti se na pravou víru. Starý had bude zdrcen a se skŕípáním zubú rekne: «Jsme tedy zahanbeni, už nemáme možnost zotročit človéka, tak jak jsme činili až dosud!«

Tehdy všichni, kterí veříme v Syna Božího, budou oslavovat Boha vroucné prosícím hlasem plným chvály, jak to napsal múj milovaný a pravdomluvný svédek: »Nyní prišla spása, moc a království Boha našeho i moc jeho Pomazaného, neboť byl svržen žalob- ník našich bratŕí, který žaloval na né pred Bohém naším ve dne i v noci. Oni nad ním zvítézili krvi Beránkovou a slovem svého své- dectví, neboť opovrhovali svým životem až k smrti« (Apok. 12,10)."

Vzkriesený moslim Pannou Máriou

Turzovka - zjavenie sa musí zjaviť najprv v tvojom srdci ! Matúš Lašut

 

 

NAPOMENUTIE Z ONOHO SVETA

   

Veľký pápež LEV XIII

Veľký pápež LEV XIII., ktorý zomrel v roku 1903, videl v zjavení, ako satan dostal od Krista plnú moc, aby veriacich preosial.

Počul, ako si satan predsavzal v priebehu 75 rokov úplne zničiť Cirkev, a preto pápež nariadil modlitbu k sv. Michalovi archanjelovi na konci sv. omše. V tomto boji na život a na smrť medzi Cirkvou a satanom videl tento pápež pomoc, ktorú možno očakávať od zmieneného archanjela Michala.

Z prejavu pápeža Pavla VI. na audiencii 15.11.1972

 ... a hriechy, ktoré znamenajú príčinu temnoty spôsobenej diablom, napádajú tak nás, ako i celý svet. Zlo nie je len nedostatkom, ale aj účinnou mocou zabíjajúcou duchovno, to je hroznou skutočnosťou. Ten, kto zavrhuje existenciu tejto skutočnosti, nachádza sa mimo biblického a cirkevného učenia.

 

pokračovanie

 

 

 

Prorokyne konce času

Márie des Vallées (1590 - 1655),

 

Prorokyní Konce času byla především Márie des Vallées (1590 - 1655), starší současnice sv. Márie Markéty Alacoque, púvodní iniciátorka kultu Ježišova a Mariina Srdce, která se sama nabídla jako nápravná obéť za obrácení hŕíšníkú právé v naši dobé.

Tato vzácná duše, dodnes nedocenéná, velmi toužila po tom, aby mohla stát po našem boku. „Po všeobecné krizi, která prijde, nastane čas, kdy na zemi bude už jen spravedlnost a hřích bude opuštén.

Ó, kdybych mohla být pri životé, když se vypoví válka hříchu, aby byl ze svéta vyhlazen, a i kdyby Búh mél tisíc rájú, které by mi dal, opustila bych je, abych mohla přijít bojovat proti té obludé, a chtéla bych být mezi prvními, kdoji kruté zabijí, tak ji nenávidím."

Jí také Ježíš sdélil, že k velké očisté dojde prostŕednictvím „potopy ohné": „Musíšoznámit velmi bolestnou véc: - Duch Pánuv opét zaplaví svét. " Panny Márie k tomu vypovědéla:

„Toto se stane v čase, kdy Duch Svätý roznese oheň božské Lásky po celé zemi a zpusobí její potopu. Neboť jsou tri potopy a všechny tri jsou bolestné, protože jsou seslány, aby zničily híích.

První je potopa Večného Otce, a byla to potopa vody, druhá je Synova, a byla to potopa krve; tretí je Ducha Svätého, a bude to potopa ohné. Ale bude stejné bolestná jako obé ostatní, neboť nalezne mnoho odporu a spoustu zeleného dŕíví, které bude obtížné spálit. Dvé se už odehrály, tretí ješté zbývá..."

„Láska obráti pohany, milosrdenství bludaře, spravedlnost očistí cirkev."

Márie často za pokání obcházela místní katedrálu v Coutance a u každých dverí opakovala invokaci za všeobecné obrácení: „Je­den Buh, jedna Víra, jeden Křest, jedna Cirkev, jeden Pastýr". A Ježíš jí slíbil:

„Dám spadnout záplave milostí na celou zem a své cirkvi dám překrásné vázy (kněze)...

Srovnám kopce a učiním je úrodnými. V údolích poteče mléko a med a zeme bude zavlažována pěti řekami, které budou vytékat z mých sv. rán... Hrích skončí, velký Sluzebník Svätý Otec je spatří, jak Snoubenka (cirkev) jeho Krále bude ozdobená šperky."

 

 

 

Sestra Jana Le Royerová

Jinou známou omilostnénou duší minulých dob je sestra De la Nativité (1731-1798), vlastním jménem Jana Le Royerová, negramotná dívka, sirotek, vstoupivší ve svých dvaceti letech k františkánkám ve francouzském mésté Fougéres. Diktovala svá videní svým duchovním vudcúm; almužník kláštera z nich uspoŕádal čtyřsvazkový soubor.

Zde je nékolik úryvku, týkajících se Konce času.

„Spatrila jsem, jak se proti cirkvi pozvedá velká mocnost. Loupila, pustošila, plenila Pánovu vinici, dávala po ní dupat procházející- mi a zesméšňovala ji pred národy. Zhanobila celibát, utiskovala ŕe- holní stav a napadla a konfiskovala cirkevní statky; privlastnila si práva Svätého Otce, jehož osobou a zákony pohŕdala.

Méla jsem takové vidéní: Pred Otce a Syna, oba sedící, byla uvedená Cirkev a poklekla; byla pŕedstavována pannou nevýslovné krásy. Duch Svätý rozevŕel svá záŕící krídla nad Pannou i nad obéma osobami. Spasitelovy rány pŕipadaly jako živé. Jednou rukou se oprel o kríž a v druhé predložil Otci kalich, který mu panna dala. Otec na pohár položil jednu ruku a druhou pozvedl, aby panne požehnal.

Povšimla jsem si, že kalich byl naplnén krvi, ale jen z poloviny, a v okamžiku jeho predložení jsem zaslechla tato slova, fečená Spa- sitelem: »Zcela uspokojen budu až ve chvíli, kdy ho budu moci nabídnout naplnený až po okraj.«

Pochopila jsem pak, že obsah kalichu predstavoval krev prvních mučedníku a že videní se týkalo po- sledních pronásledování kŕesťanu, která tento kalich naplní, a tak dovŕši počet mučedníku a predurčených. Neboť na konci času bude stejné, ba více mučedníku než v prvních dobách církve, neboť pronásledování budou tehdy mnohem zuŕivéjší...

Vidím v Bohu, že dlouho pŕedtím, než pŕijde Antikrist, bude svet zkroušen krvavými válkami. Lid se pozvedne proti lidu, národy proti národúm, jednou spojené, jindy rozdélené, aby bojovaly pro jednu stranu, anebo proti ní; armády si budou zasazovat hrúzné údery a naplní zem vraždéním a krveprolitím.

Vnitŕní i zahraniční války zpusobí úžasné obéti, znesvécování, pohoršení, nekonečné bédy svým vméšováním do sväté církve a pfisvojováním si jejích práv, z čehož bude velmi zarmoucena. Mimo to vidím, jak se zemé bude chvét na rúzných místech zemétŕese- ním a nesnesitelnými otfesy. Vidím, jak se hroutí hory a se strašným hfmotem se tŕíští. Bylo by velkým štéstím, kdyby všechno tímto hlukem a strachem končilo. Ale ne! Vidím, jak z téchto rozdélených a pootevŕených hor vystupují víry kouŕe, plamenú, síry a dehtu, kte- ré méní v popel celá mésta. Toto všechno a tisíc jiných pohrom budou pŕedcházet príchodu človéka hříchu.

Vidím v Pánové svétle, jak téméř ve všech kresťanských královstvích slábne sväté náboženství. Búh dovolil, aby dostala rány dút- kami bezbožníka, aby tak byla probuzena ze svého útlumu; a až Búh uspokojí svou spravedlnost, rozleje na svou cirkev hojnost milostí a rozvine víru a oživí kázeň církve v krajích, kde se stala vlažnou a ospalou.

Vidím v Bohu, že naše matka, svätá cirkev, se rozšírí do mnohá království, i do míst, kde pred více stoletími vúbec neexistovala. Urodí se v ní nadbytek ovoce...

Vidím všechny ty úbohé národy, znavené pracemi a tak drsnými zkouškami, které jim Búh seslal, jak se zachvívají radostí a nadšením, které jim Búh vlil do srdci. Cirkev se stane svou vírou a láskou horlivéjší a rozkvete mocnéji než kdy jindy. Tato dobrá matka spatrí mnoho skvelých vécí, a to i ze strany svých pronásledovatelú, kterí prijdou a vrhnou se jí k nohám, uznají ji a budou prosit Boha a ji o odpustení za všechny zločiny a urážky, které jí učinili. Cirkev je už nebude považovat za nepŕátele, ale pfipočte je ke svým détem.

Všechny nepravé kulty budou zrušený, chci ríci, že všechny kla- my revoluce budou zničený a oltáre pravého Boha znovu ustavený. Staré zvyky budou opét obnovený a náboženství rozkvete jako nikdy pŕedtím."

 

 

Svätá Anna Maria Taigiová

(1769 - 1837)

**==***==**

Svätá Anna Maria Taigiová (1769 - 1837) patrí dodnes k nejzná- méjším omilostnéným duším na svété. Provdala se a žila v Ŕímé jako dobro volná duše-obéť. I ona méla mnoho vidéní z Konce času; vyjímáme úryvek o onéch proslulých tíech dnech temnôt, kterými bude Velká očista ukončená:23

„Buh sešle dvojí trest: jeden prostŕednictvím zeme - války, revoluce a jiná zla; druhý prostŕednictvím nebe - hustou temnotu. Tato temnota zamezí cokoliv vidét. Bude doprovázena nákazou ovzduší, která zpusobí, že zahynou, ne-li výhradné, tedy pŕevážné nepfátelé náboženství. Morové temnoty, zalidnéné hrúznými vidéními, zahalí zem po tri dny. Tehdy bude ovzduší zamofeno démony, kterí se budou zjevovat ve všech ohavných podobách. Pokud bude trvat tem­nota, bude nemožné učinit svétlo. Bude možno rozsvítit jen posvé- cené svíce a jen ony budou osvétlovat. Tyto posvécené svíce uchráni od smrti, a to spolu s modlitbami ke Sväté Panne a svätým andé- lúm. Otevŕe-li nékdo ze zvédavosti okno a bude se rozhlížet ven nebo vyjde z domu, okamžité padne mrtev. V téch dnech všichni mají zústat doma, modlit se ruženec a vzývat Boží milosrdenství. Všichni nepfátelé církve, skrytí nebo zjevní, béhem téchto temnôt zahynou, s výjimkou nékterých, jež Buh brzo potom obráti. Pohroma ze- mé muže být modlitbami zmĺrnéna, ne však pohroma nebes, která bude nesnesitelná a všeobecná...

Celé národy se navráti k jednote víry a tvár zemé bude obnovená... V téch dobách se kresťanské náboženství rozšíŕí všude a bude jen jediný pastýř."

 

 

 

 

 

Márie Júlie Jahennyová

(1850 - 1941)

 

Márie Júlie Jahennyová (1850 - 1941), nejproslulejší francouzská duše-obéť, prostá žena z Bretané, která od mládí trpélivé nešla stigmata až do svého jednadevadesátého roku, je ve Francii považová- na za nejvétší národní prorokyni; mnoho poselství jí svéŕovaných se týká pŕímo Francie - jejího duchovního úpadku, ale i vzkŕíšení po očistných úderech, které podstoupí na konci časú. V jejím čele bude stát opét veliký král, pravá ruka papežova, který zemi vyvede k nové kresťanské slávé, takže Francie, jako „prvorozená dcéra církve", opét stane v čele národu.

Tato obnova vyjde z Bretané, poslední výspy křesťanství ve Francii, zatímco Paríž, ona nová Sodoma, bude spálená

Márii Júlii byla svěřována v prúbéhu mnohá let četná a velmi podrobná poselství z Konce časú; vétšinou mají výstražný ráz a chtéjí burcovat lidi k odpovédnosti a zméné života. Z rozsáhlých poselství a vidéní vybíráme opét úryvek týkající se rovnéž tri dnú temnoty, aby si ho čtenáŕ mohl srovnat s pŕedchozí citací podlé Anny Mane Taigiové.

 

 

 

 

 

„Ó, Pane, slituj se!" rekla k tomu Mane Júlie.

Ježíš promlouvá: „ Učinil jsem pro svúj lid všechno. Poslal jsem na zem svou Matku: velmi málo lidi uverilo jejím slovám. Všude jsem dal slyšet svúj hlas; zvolil jsem si obeti, na nichž jsem konal úžasne' veci a zázraky: bylo jimi opovrhováno a byly pronásledo- vány.

Teď tyto duše-obéti povolám k sobé a na zemi všechno zničím. Zem bude uložená do hrobky, ale až pročistím její krev, vzkrísím ji a oslávim podobné jako když j á jsem sám vyšel z hrobu.

Zármutek bude tak velký a tresty tak hrozné, že množí budou zmĺ- rat désem a budou myslet, že je konec svéta.

Nastanou tri dny vnéjších prírodních temnôt. Béhem tri nocí a dvou dnú bude neustále trvat noc. V této strašlivé temnoté budou dávat svétlo pouze posvécené svíce: pro tyto tri dny postačí jedna jediná, ale v domech bezbožníkú žádné svétlo nevydá. Za téchto tri dnú temnôt se budou zjevovat démoni ve svých nejodpornéjších podobách...

Po obloze budou táhnout mraky rudé jako krev. Zemé se bude za- chvívat mohutným hrmením. Zlovestné blesky budou protínat mraky, a to v roční dobé, kdy se to nikdy nedeje. Zemé se bude otrásat až do svých základu. More pozvedne hučící vlny, které se rozlejí po pevnine. Bude prolito mnoho krve... až se zemé stane jediným rozsáhlým hrbitovem..."

 

„Ó, Pane, slituj se!" rekla k tomu Mane Júlie.

„Ano, nad dobrým lidem se slituji, ale toho druhého pohltím. Země se pootevře a on navždy zmizí."

 

 

Elena Leonardiová (nar. 1910)

Ve stejném duchu jsou nesená i nedávná a současná poselství, kterých je dnes už velké množství, a to z nejruznéjších částí sveta. Pripomeňme aspoň nékolik vizionáŕek:

Elena Leonardiová (nar. 1910), ve tŕiceti letech ovdovélá Italka žijící v Ŕímé, byla zázračne uzdravena po téžkém úrazu, když byla na ulici sražena autem; jejím pŕímým duchovním vúdcem byl otec Pio. Z její knihy poselství, príznačné nazvané Maria bude triumfo- vat, vyjímáme vétší část z poselství z 28. kvétna 1977:25

»Cítím vúni, vidím svetlo... Vidím nebeskou Matku; je celá černe odéna! Hledím na ni a ona ŕíká: „Neobrátí-li se lidstvo a nebude-li činit pokání, bude Vatikán prepaden komunisty. Svätý Otec je ve ve- likém nebezpečí, cirkev bude pronásledována. Bozbožní pochodují s Démonem stejným krokem.

Politikové zaujímají dvojsmyslná stanoviska a s nimi i celý svet: vzplane neúprosný boj. Rusko jde proti Rímu. V dusledku omylu vlád zaniknou mnohé národy.

Blíží se temné, desivé dny. Vlády mluví o mím, ale pripravují se na válku a celé lidstvo upadá do nečistoty a omylu. Lidé opustili život v Bohu a jsou ovládáni Satanovým duchem. Na lidstvo potŕísné- né nečistotou dolehne ztéžka Boží spravedlnost a ulice budou omyty lidskou krvi; pŕijdou četné nemoci, hlad, zemétŕesení, prutrže mra- čen a války!

Nenapraví-li se lidé, spadne z nebes strašlivý ohnivý trest, a bude to chvíle plná désu; bezbožní budou potŕeni, četné národy očistený, ale mnohé zcela zmizí s povrchu zeme.

Itálie bude zpustošena a očistená prostŕednictvím velké revoluce, ale bude zachránená jen zčásti. Moje dcero, zatvrzelí hŕíšníci, kterí nechtéjí o Bohu nie védét, budou potrestám. Boží hnev je nablízku - neštéstí, krvavé revoluce, téžká zemétŕesení, hlad, nakažlivé nemoci, bouŕe, bésnící more a ŕeky, sesouvající se hory, zničené mosty, roze- vírající se propasti - a lidé se nechtéjí k Bohu navrátiť.

Moje dcero, chci vás zachránit! Jsem zarmoucenou Matkou! Mým Synem opovrhují a neverí v ného; je pošlapáván celým lid- stvem, které zná jen vražedné zbrane; diktátori Zemé jsou opravdo- vými pekelnými netvory; kostely budou zpustošeny a svätostánky znesveceny!

V tomto svatokrádežne'm boji bude nevázanou touhou po zábavách, zufivou zbésilostí a zarputilým odporem zničeno, co bylo lid- skýma rukama vytvorená.

Obloha se rozhorí zárí požáru. a všichni budou zachváceni strachem. Nemlč o tom, moje dcero, neboť to budou hodiny desivé opušté- nosti. Moje dcero, skláním se k celému lidstvu, neboť ta hodina bude strašná. Krvácím bolestí a moje srdce je zlomeno pro toto lid- stvo, které se zatracuje.

Satan je stále na postupu; jeho cesta je vyznačena krvi a smrtí! Dojde k mnohá, mnohá požárúm a celé obytné domy budou úplné zničený. Zemé se bude pohybovat jako tekutý písek a bude postižena téžkými katastrofami... Nebe se zahalí do husté temnoty a zemé bude otŕásána strašlivými zemétreseními, která otevrou hluboképropasti..."

 

 

Akita, Naju, Litmanová

(1769 - 1837)

**==***==**

 

Podobné Panna Maria varuje napríklad prostrednictvím sestry Anežky Sasagawy v japonské Akité:26 „Nebudou-li se lidé kát a nepolepší se, Otec dá dopadnout na celé lidstvo velký trest.

Bude to nepochybné trest téžší než potopa, takový, jaký dosud nebyl vidén.

Z nebes padne oheň a zničí velkou část lidstva, dobré i zlé, a neušetrí ani knéze ani věřící. Lidé, kteŕí budou ušetrení, zakúsi takové utrpení, že budou závidét mrtvým..." (29. zárí 1973).

A v jihokorejském Naju: „Hřich, zlo se rozširuj í jako hruzná rakovina. Bouře už začíná zuřit. Takový je dnes svět těsné předtím, než bude touto bouří zachvácen. Jak bude trpét mé Srdce nebeské Matky, až k tomu dojde! " (10. bŕezna 1991).

A stejné tak i na slovenské Litmanové:28 „Boží návštéva je už blízko..." (8. zárí 1991)

Klamstvo aké svet ešte nezažil - Litmanová

 

Pravdivé poselství Panny Marie z La Salette

 

Toto zjevení je uznáno jako pravdivé Svatou Římskokatolickou Církví.

18. září 1846

Obdobnými slovy nám Panna Mária popisuje Antikristovu dobu o 650 let pozdéji ve Francii na La Saletté.

„Za toho času se narodí antikrist z jedné hebrejské ŕeholnice, nepravé panny, která bude mít styk se starým hadem, mistrem nečistoty; jeho otcem bude bis...; pri narození bude chrlit rouhání, bude mít zuby; jedním slovem, bude to vtelený dabel; bude vydávat strašlivý krik, bude činit divy, bude se živit jen nečistotami...

Démoni vzduchu spolu s antikristem budou na zemi a ve vzduchu konat veliké divy a lidé budou stále zvrácenéjší...

Zde je ten čas; propast se otevírá. Zde prichází král králu temnoty. Zde prichází šelma se svými poddanými, sama sebe nazývajte spasitelem sveta. Pyšné se pozvedne do vzduchu, aby dosáhla sa­motných nebes; bude zadržena dechem svätého archandéla Michaela. Zrítí se a zemé, která už po tri dny se bude zmĺtat v ustavičných pŕevratech, otevre svúj klin plný ohné; navždy bude šelma se všemi svými zahlcena véčnými propastmi pekla."

Velká očista

Antikrist a jeho prisluhovači jsou jen oním Božím bičem, nutným k očisté lidstva pred jeho vstupem do Nové éry Kristova Království. Jsou oním biblickým Dnem Božího hnévu, jak o ném hovorí už žalmy (napr. 2 110) a starozákonní proroci (napr. Izaiáš 27-1; 33-12; Micheáš 5-14; 7-19; Zachariáš 12-10; 13-2; 14-9; Joel 2-1; 2-11; 3- 3; 4-14).

Pak se Nejsvětější Panna obrátila ke mně a sdělila mi tajemství ve francouzštině. Zde je úplné tajemství tak, jak mi jej řekla:

Melánie, co ti teď řeknu, nezůstane navždy tajné. V roce 1858 je můžeš uveřejnit. Kněží, služebníci mého Syna, se stali stokou nečistoty pro svůj hanebný život, nedostatek zbožnosti při celebrování svatých tajemství, lásku k penězům i pro sklon k poctám a zábavám. Ano, život kněží volá po pomstě, a ta se již vznáší nad jejich hlavami. Běda kněžím i ostatním služebníkům Božím, kteří svou nevěrou a špatným životem znovu křižují mého Syna! Hříchy lidí volají do nebe a po pomstě, která již stojí za dveřmi. Není zde nikoho, kdo by pro lid prosil o milosrdenství a odpuštění.

Nejsou již žádné šlechetné duše, není nikoho, kdo by byl hoden přinést věčnou oběť neposkvrněného Beránka pro dobro světa. Bůh bude trestat dosud nevídaným způsobem. Běda obyvatelům země! Bůh na ně vylije plný kalich svého hněvu, a nikdo neujde mnoha metlám.

 

 

Hlavy a vůdci Božího lidu zanedbali modlitbu a pokání, a démon jim zatemnil rozum. Stali se bludnými hvězdami, které ďábel přitahuje, aby je zničil.

Proroctvo - Svätého Nila Myrotociveho - pre našu dobu Kresťania celkom stratia svoju vieru, pretože nebude spôsobu, ako získať od kohokoľvek svetlo poznania. viac ...

 

Bůh dovolí starému hadovi zasévat roztržky a sváry mezi vládce, do všech vrstev i rodin. Přijdou tělesné i duševní bolesti. Bůh přenechá lidi sobě samým a bude sesílat tresty po řadu pětatřiceti let. Lidská společnost se nalézá v předvečer nejstrašlivějších soužení a největších revolucí.

Lidstvo se musí připravit na vládu železného karabáče a vypít do dna kalich

Božího hněvu. Náměstek mého Syna, papež Pius IX., již po roce 1859 nebude moci opustit

Řím. Je však odhodlaný a velkomyslný, a také bojuje zbraněmi víry i lásky: Budu s

ním. Nechť se má na pozoru před Napoleonem III. Je licoměrný, a kdyby chtěl být

jednoho dne papežem i císařem, Bůh se od něj brzy odvrátí. Je orlem, který chce

stoupat stále výš a výš, až padne na ostří vlastního meče, kterého nyní užívá k donucování národů.

Itálie bude potrestána za ctižádost setřást sladké jho Pána. Bude vydána na pospas

a krev bude proudit všude. Kostely zůstanou zavřené nebo znesvěcené, kněží

a řeholníci budou vyhnáni, zasvěcováni smrti a krutě zabíjeni. Mnozí z nich se

vzdají víry a počet těch, kteří od pravé víry odpadnou, bude nesmírně velký; mezi

nimi dokonce i biskupové.

 

 

Papež nechť je na stráži před divotvůrci

 

Papež nechť je na stráži před divotvůrci, neboť se blíží čas, kdy se objeví nejúžasnější

události na zemi i ve vzduchu.

V roce 1864 bude Lucifer spolu s velkým množstvím démonů vypuštěn z pekla.

Démoni budou kus po kuse podrývat a podlamovat víru, a podaří se jim dokonce

zaslepit i Bohu zasvěcené osoby do té míry, že přijmou ducha špatných andělů.

Pokud se jim nedostane mimořádné milosti, většina řeholníků zcela ztratí víru a

mnoho duší uvrhnou do zkázy.

Na zemi převládnou špatné knihy a duchové temnoty všude uspí službu Bohu.

 

Harr Potter - porovnaj

 

Budou mít velkou moc nad přírodou; v mnohých chrámech se těmto duchům bude

sloužit. Lidé budou zlými duchy přenášeni z místa na místo, a mezi nimi i duchovní,

protože se nenechají vést pravým duchem evangelia, který je duchem pokory,

milosrdenství a horlivosti ke cti Boží.

 

Čítaj od začiatku - La Salette

 

Duchové zemřelých budou probuzeni k životu.

To znamená, že mrtví, kteří žili na zemi, na sebe vezmou podobu spravedlivých

duší, aby tak snáze sváděli lidi. Tito zdánlivě k životu vzbuzení mrtví, mezi nimiž

se skryjí démoni, budou hlásat jiné evangelium, odporující Ježíšovu evangeliu a

popírající nebe i peklo. Všechny tyto duše jako by se znovu usadily ve svých tělech.

Všude se budou odehrávat nejpodivuhodnější zázračné věci, protože pravá víra

vyhasla a falešné světlo zaslepuje svět.

Běda mužům Církve, kteří se zaměstnávají výhradně hromaděním bohatství,

udržením své moci a pyšným panováním.

Náměstek mého Syna bude mnoho trpět, protože Církev bude po nějaký čas vystavena

velkému pronásledování. Ano, bude to doba temna a Církev projde hroznou

krizí.

Protože svatá víra v Boha upadá v zapomnění, chce se každý vést sám a cítí se

být nadřazený sobě rovným. Bude odstraněn veřejný řád i zplnomocnění Církve.

Řád a spravedlnost budou pošlapány; všude budou vidět jen vraždy, nenávist,

žárlivost a rozbroje, zmizí láska k vlasti i rodině.

Svatý Otec bude hodně trpět. Zůstanu s ním až do konce, abych přijala jeho

oběť. Zlí mu budou mnohokrát usilovat o život, aniž by mu však mohli uškodit, ale

ani on, ani jeho nástupce se nedožijí vítězství Církve.

Vlády budou mít všechny stejný cíl, spočívající v odstranění všech religiózních

principů a ve vytvoření prostoru materialismu, ateismu, spiritismu a všem možným

druhům nepravostí.

V roce 1865 bude vidět znesvěcení svatých míst.

V klášterech budou práchnivět ‚květy Církve‘ a démon se pyšně vypne k roli

krále srdcí. Představení religiózních společenství budou muset být při přijímání

nových členů velice opatrní, protože ďábel použije veškeré své vychytralosti, aby

do klášterů propašoval osoby oddané hříchu. Po celé zemi se rozšíří výstřednosti a

sklony k tělesným požitkům.

Francie, Itálie, Španělsko a Anglie se ocitnou ve válce, a ulicemi poteče krev.

Francouzi budou bojovat mezi sebou, Italové s Italy. Pak přijde hrozná všeobecná

válka. Na nějaký čas se Bůh neupamatuje ani na Francii, ani na Itálii, protože tam

evangelium Ježíše Krista již není známo. Démoni rozpoutají celou svou zlobu a zuřivost; lidé se budou vzájemně zabíjet až do domů.

Při prvním úderu Jeho meče se celá příroda zachvěje děsem, protože výstřednosti

a zločiny prorazily nebeskou klenbu. Paříž bude vypálena, Marseille poničí zemětřesení.

Mnohá velká města se zachvějí a budou zničena otřesy země. Všechno

se zdá být již ztraceno, všude panuje jenom vraždění a je slyšet pouze řinčení zbraní

a rouhání.

Spravedliví budou hodně trpět; jejich modlitby, pokání a slzy budou stoupat

k nebesům, a celý národ bude prosit o prominutí a smilování, o moji pomoc a přímluvu.

Tu Ježíš Kristus aktem své spravedlivosti a velkého milosrdenství ke spravedlivým

nařídí andělu všechny své nepřátele usmrtit. Všichni pronásledovatelé

Kristovy Církve i lidé, kteří se oddávali hříchu, naráz zahynou a země bude vypadat

jako poušť. Pak Bůh uzavře mír s lidmi a usmíří se s nimi. Bude se sloužit Ježíši

Kristu, jej vzývat a chválit. Všude rozkvete láska k bližním. Noví vládci budou

pravou rukou Církve svaté, mocné a silné Církve, která bude pokorná, zbožná,

chudá a horlivá podle příkladu ctností Ježíše Krista. Všude bude kázáno evangelium

a lidé udělají ve víře velký pokrok, protože zavládne jednota mezi dělníky Páně

a lidé budou žít v bázni Boží.

Mír a pokoj mezi lidmi nebudou mít dlouhého trvání. Pětadvacet let přebohaté

úrody je nechá znovu zapomenout, že hříchy lidí jsou příčinou všech trestů na zemi.

Předchůdce Antikrista se svými oddíly ze všech národů bude bojovat proti pravému

Kristovi, který je jediným spasitelem světa; bude prolévat hodně krve a usilovat

o zničení úcty k Bohu, aby si dodal jeho zdání.

Země bude trestána všemožným soužením (vedle moru a hladu, které všude zavládnou).

Válka bude stíhat válku až do poslední, kterou povede prostřednictvím

deseti králů Antikrista. Tito králové mají všichni stejný cíl a budou jediní, kdo povládne světu. Než se tak stane, bude světu dán jistý způsob zdánlivého míru; nebude

se myslet na nic jiného než na zábavy a radovánky. Špatní se budou oddávat

všemožným hříchům. Avšak děti svaté Církve, děti víry, mí skuteční následovníci,

budou posilovat lásku k Bohu a ctnostem, které jsou mně nejdražší. Těší mne pokorné,

Duchem Svatým vedené duše! S nimi budu bojovat až do naplnění času.

Příroda volá po pomstě na lidech a oni se chvějí hrůzou v očekávání toho, co je

za zločin znečistění země musí postihnout. Otřese zemí, otřese těmi, kteří jste slíbili

sloužit Ježíši Kristu, ale v nitru zbožňujete jen sami sebe, otřese jimi, neboť Bůh

vás vydá svému nepříteli za to, že jste svatá místa ponechali zkáze.

Mnohé kláštery již nejsou Božími domy, nýbrž revíry Asmodeje, démona nečistoty.

V ten čas vzejde Antikrist z hebrejské řeholnice, falešné panny, spojené se starým

hadem, mistrem smilstva, a jeho otcem bude biskup; již ve chvíli svého narození

bude soptit rouhání proti Bohu. Bude mít již také zuby, slovem, půjde o ztělesněného

Satana. Bude děsivě křičet, provádět podivuhodné věci a živit se výhradně

ohavnostmi. Bude mít bratry; i když nepůjde o ztělesněné démony, přesto

budou dětmi zla. Ve věku dvanácti let již budou nápadní odvážnými vítězstvími;

záhy každý z nich stane v čele armády a bude podporován pekelnými pluky.

V pořadí ročních dob nastane chaos a země bude vydávat jen špatné plody. Hvězdy

přestanou putovat po pravidelné dráze. Měsíc bude odrážet jen slabé, načervenalé

světlo. Voda i oheň upadnou na zeměkouli do křečovitých záchvěvů a hrozná

zemětřesení zničí pohoří i města.

Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista.

Démoni budou s pomocí Antikrista provádět na zemi i v povětří neslýchané věci,

a lidé budou stále horší a horší.

Bůh dohlédne na své věrné služebníky i lidi dobré vůle, evangelium bude všude

kázáno, a všemu lidu i všem národům bude známa pravda.

Naléhavě na zemi apeluji a volám všechny skutečné učedníky živoucího Boha,

který panuje na nebesích.

Vyzývám všechny opravdové následovníky vtěleného Krista, jediného a pravého

Spasitele lidstva, volám svá dítka, mé skutečně zbožné, kteří se mně oddávají,

abych je vedla ke svému božskému Synovi. Volám takové, které takřka nesu v náručí,

takové, kteří žijí v mém duchu. A konečně volám apoštoly konce času, věrné

učedníky Ježíše Krista, kteří pohrdají vším pozemským, žijí v chudobě a pokoře,

v modlitbě a odříkání, v cudnosti a spojení s Bohem, v utrpení a nepoznáni světem.

Je čas, aby se dali poznat a šířili po zemi světlo. Pojďte a ukažte se jako mé milované

děti! Jsem s vámi a ve vás, dokud bude víra vaším světlem, které vás ozařuje

v těchto dnech hrůzy a děsu.

Dychtěte po horlivosti ve velebení Ježíše Krista. Bojujte, děti světla, vy počtem

malé stádečko, které všechno vidí a poznává, neboť přišel čas časů, doba konce.

Církev se zatemní a svět upadne do zděšení. Avšak Henoch a Eliáš, naplněni

Duchem Svatým, budou na místě. Promluví z nich moc Boží a lidé dobré vůle uvěří

v Boha, mnoho duší bude utěšeno. Mocí Ducha Svatého výrazně pokročí a odsoudí

ďábelské bludy Antikrista. Běda obyvatelům země! Přijdou krvavé války a

hladomory, epidemie a nakažlivé choroby. Jako strašlivé krupobití bude pršet hmyz

a zvířata. Hromové rány zachvějí městy a zemětřesení pod sebou pohřbí celé země.

V povětří budou slyšet hlasy, lidé budou bušit hlavami o zdi a přivolávat smrt, ale

ta si je se svými hrůzami najde jinde. Ve všech končinách světa poteče krev. Kdo

přežije, neukrátí-li Bůh dobu zkoušek? Krví, slzami a modlitbami spravedlivých se

Bůh nechá obměkčit.

Henoch a Eliáš musejí zemřít, pohanský Řím zmizí. Z nebe bude dštít oheň a

pohltí tři města. Celý kosmos naplní zděšení a mnozí se nechají svést, protože nectili

pravého Krista, který mezi nimi žil. Nastal čas, slunce se zatemňuje, jen víra

bude žít.

Přišel čas, propast se otvírá. Již je zde nejvyšší pán temnot; šelma se svou družinou

se zjevila a vydává se za spasitele světa. Pyšně se dává poznat a zdvihá se k nebi;

dech svatého archanděla Michaela ji však potlačí. Bude svržena na zem, která se

již po tři dny nachází v ustavičných bědách, objeví se ve svém ohnivém těle. Pak

však bude navždy i s celým doprovodem uvržena do propasti pekelné. Voda a oheň

země budou očištěny od všech pyšných výtvorů lidí a všechno se obnoví. Bude se

sloužit Bohu a velebit je. http://mariapro.cz

http://mariapro.cz/2012/05/zjeveni-panny-marie-v-la-salette/

 

 

Proroctví a Zjevení Svaté Brigity Švédské

O tom, jak nevěsta viděla světce mluvícího k Bohu a o ženě, jež byla těžce soužena ďáblem a později osvobozena skrze modlitby slavné Panny

Kapitola 16

Nevěsta viděla jednoho ze svatých, kterak hovoří k Bohu a říká: „Proč ďábel souží duši této ženy, kterou jsi vykoupil svou krví?“ Ďábel odvětil okamžitě a pravil: „Protože je po právu moje.“ I Pán řekl: „Jakým právem je tvou?“ Ďábel mu odpověděl: „Jsou dvě cesty. Jedna vede do nebe, druhá do pekla. Když uzřela tyto dvě cesty, její vědomí a rozum ji řekly, že by mohla zvolit mou cestu. A protože měla svobodu, aby si vybrala cestu své volby, myslela si, že by bylo výhodné obrátit svou vůli ke konání hříchu a vykročila po cestě mojí.

Potom jsem ji klamal skrze tři neřesti: nenasytnost, lakotu a smyslnost. Nyní přebývám v jejím břiše a v její přirozenosti. Držím se jí pěti rukama. Jednou rukou jí zakrývám oči, aby neviděla duchovní věci. Druhou držím její ruce, aby nekonala žádné dobré skutky. Třetí rukou držím její nohy, aby nevykročila k dobru. Čtvrtou držím její mysl, aby se nestyděla hřešit. Pátou rukou držím její srdce, aby se nevrátila kajícností.“

Svatá Brigita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................................................................................................................................

Ospravedlňujete sa hriechom a podľa hriechu žijete

Ó, ako dlho už trpím za vás! Pri pohľade na vás mi srdce zviera bolesťou: Kam kráčate ? Vari sa už neviete zastaviť ?

 

Panna Mária v La Salette

 

 

 

Nezatvárajme dvere pred zjaveniami

Publikované dňa 14 December 2010.

13.10.2010, Vatikán, (CNS, magnificat.sk) – Práve vychádzajúci súhrn mariánskych zjavení ukazuje, ako veľmi sa zjavenia stretajú so skepticizmom a predpojatosťou v Cirkvi a to od ranného kresťanstva až po súčasnosť.

Expert na mariológiu dnes predstavil taliansku edíciu Slovníka zjavení Panny Márie na tlačovej konferencii v blízkosti Nám. sv. Petra.


1,600-stranový zoznam obsahuje viac ako 2400 tvrdení ľudí, ktorí počas uplynulých storočí tvrdili, že videli Pannu Máriu, ako aj konzekvencie týchto tvrdení. Len 15 z nich bolo cirkevne schválených.
O. René Laurentin, spoluautor knihy, potvrdil existujúcu nedôveru k takýmto tvrdeniam.
“Cirkev na zjavenia nepozerá vľúdne.“, hovorí a cituje zložitú históriu aj tých najznámejších a uznaných zjavení. „Zjavenia sú minimálne vedecky prebádané, zato sú najskrytejšou a najkontraverznejšou teologickou témou.“

 O. Laurentin, expert na Lurdy a Mariánske zjavenia

pracoval na knihe 50 rokov a to na požiadavku Kongregácie pre náuku a vieru. Cieľ je „aby bolo minimum nedorozumení .“


Dr. Tonino Cantelmi, profesor psychiatrie na Pápežskej univerzite a prezident Asociácie katolíckych psychiatrov a psychológov uviedol, že súčasné testovacie metódy už sú schopné dokumentovať špecifickú činnosť mozgu počas toho, čo sa opisuje ako skúsenosť extázy.

O. Paolo Scarafoni, rektor Európskej univerzity v Ríme a profesor teológie povedal, že cirkev musí byť obozretná v prístupe k tvrdeniam o zjaveniach, údajné vízie by však mali byť rešpektované, pretože „sa to týka miliónov ľudí.“

Aj tie zjavenia, ktoré neboli oficiálne uznané sa slávia v svätyniach miliónmi katolíkov po celom svete a podľa Scarafoniho „by sa pred týmto nemali zatvárať dvere, ale malo by nastúpiť pomalé štúdium pred oficiálnym vynesením posudku.“

zdroj : http://www.magnificat.sk

 

HOME

 

Božie milosrdenstvo
Božie milosrdenstvo
Božie milosrdenstvo
  Božie milosrdenstvo Bol som beznádejní prípad - neuveriteľné svedectvo obrátenia

 

 

La salette

Zánik Velkého Babylonu. Stojíme tedy na počátku Velké očisty, která bude jednak očistou vnéjší, ale především očistou vnitŕní, duchovní. Jejím prostŕednic- tvím prekonáme onen velký „schod" zpusobený Pádem našich prv­ních rodiču do našeho „slzavého údolí". Jen prostŕednictvím této

ktorý sme obložili kvetinami. Všade okolo sme tiež navešali kvety. Keď sme dokončili „ raj ", obzerali sme si ho a náhle na nás padla ospanlivosť. Poodišli sme asi na dva kroky a zaspali na trávniku.

Na náš „ raj " sa posadila krásna Pani bez toho, aby ho zrútila.

Keď som sa zobudila a nevidela naše kravy, zavolala som Maximina a vystúpili sme na kopček. Odtiaľ som zbadala, že naše kravy spokojne ležia, a lak sme opäť zostupovali dole. Vtom som náhle zbadala nádherné svetlo, žiarivejšie než slnko, a vydala som zo seba len slová: „ Maximin, vidíš toto tam? Ach. Bože môj! " Zároveň som pustila palicu, ktorú som mala v ruke. Neviem, čo úchvatné sa to v tej chviii vo mne odohrávalo, cítila som sa však priťahovaná, cítila som veľkú úctu plnú lásky a moje srdce chcelo bežať rýchlejšie než ja sama.

Pevne som hľadela do toho svetla, ktoré bolo nehybné a akoby otvorené, a v tom svetle som videla prekrásnu Paniu, ako sedí na našom „ raji " s hlavou v dlaniach. Táto krásna pani vstala, skrížila ruky, pozrela na nás a riekla: „Pristúpte, deti moje, nebojte sa. Som tu. aby som vám oznámila veľkú zvesť. "

Po týchto sladkých a ľúbivých slovách som pribehla až k Panej a moje srdce sa k nej chcelo navždy pritisnúť. Z jej krásnych očí začali tiecť slzy a prehovorila: „Ak sa nebude chcieť môj ľud podrobiť, budem nútená ponechať voľnú ruku svojmu Synovi.

Jeho ruka je taká ťažká, ze už ju nemôžem udržať. Odkedy už pre vás trpím! Ak chcem, aby vás môj Syn neopustil, musím ho bez prestania prosiť. A vy to vôbec neberiete na vedomie. Tak veľa bytie sa mali modliť a tak veľa toho vykonať, a predsa nikdy ncxynahradíte útrapy, ktorá som pre vás podstúpila. Dala som vám šesť dni na prácu, vyhradila som si siedmy deň, a predsa mi ho nechcete dožičiť. Práve preto je ntka môjho Syna stále ťažšia.

Ti, čo chodia s povozmi, nevedia už prehovoriť ináč, než s vyrieknutím mena môjho Syna. To sú dve veci, ktoré tak zaťažujú ruku môjho Syna. Ak sa vám pokazí úroda, je to len vaša vina. Vlani som vám to ukázala na zemiakoch; nebrali ste to na vedomie. Práve naopak, keď ste medzi nimi našli skazené, kliali ste a brali ste meno môjho Syna nadarmo. Budú sa kaziť naďalej, na Vianoce nebudú nijaké. "

Tu som váhala, ako si vysvetliť slovo „ zemiaky ". Myslela som si, že to znamená „ jablká "." Krásna a dobrá Pani však uhádla moje myšlienky a pokračovala takto: „ Nerozumiete mi, deti moje, poviem vám to inak. Ak máte obilie, nesmiete ho \ys:evať. Všetko, čo zasejetc, spasú zvieratá a čo sa ujme, rozpadne sa pri mlátení na prach. Nastane veľký hlad. Ešte predtým, než príde hlad, deti do siedmich rokov sa budú triasť a umierať v náruči osôb, ktoré ich budú držať. Ostatní sa budú kajať od hladu. Orechy sa skazia, hrozno zhnije. "

Na tomto mieste krásna Pani, ktorá ma tak uchvacovala, chviľu zotrvala, ale nepočula som ju. Predsa som videla, žc pohybuje svojimi spanilými perami, akoby hovorila. To Maximin dostal svoje tajomstvo. Potom sa Svätá Panna obrátila ku mne a po francúzsky mi povedala svoje tajomstvo. Toto tajomstvo podávam v úplnosti a tak, ako mi ho podala:

Melánia, čo vám teraz poviem, nebude vždy tajomstvom. Môžete ho zverejniť v roku 1S58. Kňazi, služobníci môjho Syna, svojim zlým životom, svojou neúctou a bezbožnosťou pri slávení svätých tajomstiev, svojou láskou k poctám a pôžitkom, stali sa stokami nečistoty. Ano, kňazi si koledujú o pomstu a pomsta sa už vznáša nad ich hlavami. Bcda kňazom a osobám zasväteným Bohu, ktorí svojimi spre­neverami a zlým životom nanovo križujú môjho Syna.' Hriccliy osôb zasvätených Bohu volajú do nebies a privolávajú pomstu a hľa, pomsta je už predo dvermi, lebo sa už nenájde nikto, kto by bol hoden Večnému ponúknuť na prospech sveta obeť Baránka bez pošk\'my.

Boh udrie spôsobom, ktorý nemá obdoby.

Beda obyvateľom zeme! Boh rozoseje svoj hnev a toľkým spojeným zlám sa4 nebude môcť nikto vyhnúť.

Hlavý u vodcovia Božieho ľudu zanedbali modlitbu a pokánie a démon zatemnil ich inteligenciu. Stali sa z nich bludné hviezdy, ktoré starý' diabol strhne svojím chvostom do záhuby. Boh dovolí starému hadovi, aby zasial rozbroje medzi vládcov vo všetkých spoločenstvách a vo všetkých rodinách. Ľudia zalaisia fyzické a morálne bolesti. Boh ponechá ľudí im samým a zošlc tresty, ktoré budú po sebe nasledovať dlhšie ako tridsaťpäť rokov.

Spoločnosť stojí pred najstrašnejšími pohromami a najväčšími udalosťami. Ľudia nech sú pripravení na vládu železnej ruky a že budú piť kalich Božieho hnem.

Nech námestník môjho syna, pápež Pius IX., po roku 1859 už neopúšťa Rím, nech je pevný a statočný, lebo bojuje zbraňami viery a lásky. Budem s ním.

Nech nedôveruje Napoleonovi. Jeho srdce je dvojaké a až bude chcieť byť súčasne pápežom i cisárom. Boh sa od neho odvráti. Je tým orlom, ktorý chce stále vyššie a vyššie, no dopadne na meč, ktorý' chcel použiť na to, aby donútil národy k vlastnému vyvýšeniu.

Taliansko bude potrestané za svoju ctižiadostivosť, keď bude chcieť striasť zo seba bremeno Pána Pánov. Bude tiež vydané vojne. Krv potečie zo všetkých strán. Kostoly budú zatvárané a zneucťované. Kiíazi, rehoľníci budú vyháňaní a kruto zabíjaní. Mnohí opustia vieru a veľa sa ich odlúči od pravého náboženstva; medzi týmito osobami budú aj biskupi:

 

 

Nech sa má pápež na pozore

La Salette

 

Nech sa má pápež na pozore pred strojcami zázrakov, lebo prichádza čas, keď sa na zemi aj v ovzduší uskutočnia najúžasnejšie divy.

V roku 1864 bude z pekla vypustený Lucifer s veľkým počtom démonov. Postupne budú ničiť viem aj u osôb zasvätených Bohu. Zaslepia ich natoľko, že s \ýnimkou osobitnej milosti prijmú tieto osoby ducha zlých anjelov. Početné rehoľné domy úplne stratia viem a prídu o mnohé duše.

Na zemi sa rozhojnia zlé knihy, zlá hudba, rôzne zábavy ktoré si ľudia budú ospravedlňovať a duchovia temnôt spôsobia všade všeobecné ochabnutie vo všetkom, čo sa tý'ka služby Bohu.

Harr Potter - porovnaj

 

Hore na začiatok

Veľkú moc budú mať nad prírodou. Budú jestvovať chrámy, kde sa bude slúžiť týmto duchomOsoby budú týmito zlými duchmi prenášané z miesta namiesto, a to aj kňazi, pretože sa nebudú riadiť dobrým duchom Evanjelia, ktorý' je duchom pokory, milosrdenstva a horlivosti pre slávu

Božiu. Budú kriesiť mŕtvych a spravodlivých.(To znamená, že títo mŕtvi vezmú na seba podobu spravodlivých duší. ktoré žili na zemi, aby lepšie hádzali ľudí. Títo takz\'aní vzkriesení, ktorí nebudú nik iný ako démoni v rúchu spravodlivých, budú hlásať iné evanjelium, opačné Evanjeliu pravého Ježiša Krista, popierajúce exis­tenciu neba, dokonca aj duše zavrhnutých. Všetky tieto duše sa budú javiť akoby spojené so svojimi telami). Na všetkých miestach sa budú odohrávať neobyčajné čudá, pretože ozajstná viera zhasne a svet bude ožiarovať falošné svetlo. Beda kniežatám cirkvi, ktoré sa budú zamestnávať len hromadením bohatstva na bohatstvo, zabezpečovaním svojej autority a pyšnou panovačnosťou.

Námestník môjho Syna bude musieť veľa vytrpieť, pretože určitý' čas bude cirkev vystavená veľkým perzekúciám. Bude to čas temnôt. Cirkev prejde strašnou krízou.

Svätá viera bude zabudnutá a každý jedinec sa bude chcieť riadiť sám sebou a bude sa nadraďovať nad svojich blížnych. Cjvilná a cirkevná moc budú zrušené. Všetok poriadok a spravodlivosť budú pošliapané. Budú len vraždy, nenávisť, žiarlivosť, lož a nesúlad bez lásky k vlasti a rodine.

Svätý otec bude veľa trpieť. Budem s ním až do konca, aby som prijala jeho obeť.

Zlí sa budú usilovať o jeho život, nepodarí sa im však ublížiť mu. Ale ani on. ani jeho nástupca, ktorý nebude dlho panovať, neuzni triumf Božej cirkvi.

Všetky občianske vojny budú sledovať jeden a ten istý' cieľ - zrušenie a vyhla­denie akékokoi\~ck náboženského princípu, aby sa tak dalo miesto materializmu, ateizmu, špiritizmu a všetkým druhom nerestí.

V roku 1865 dôjde k mravnému spustošeniu na svätých miestach.V kláštoroch zhnijú kvety cirkvi a démon sa stane akoby kráľom sŕdc. Nech všetci, čo sií v čele rehoľných komunít, dávajú dobrý pozor na osoby, ktoré majú prijímať, pretože démon využije všetku svoju zlobu, aby do duchovných radov uviedol osoby oddané hriechu, lebo neporiadky a láska k telesným pôžitkom budú rozšírené po celej zemi.

Francúzsko, Taliansko, Španielsko a Anglicko budú vo vojne. Krv potečie po uliciach. Francúz sa bude biť s Francúzom, Talian s Talianom. Potom bude nasledovať všeobecná vojna, ktorá bude strašná. Na určitý čas sa Boh už nerozpo- menie na Francúzsko ani Taliansko, lebo Ježišovo Evanjelium už nebude. Zlí rozvášnia všetku svoju zlobu na zabíjanie a vzájomné masakrovanic, ktoré prenikne až do domov.

Pri prvom údere jeho drviaceho meča sa zachvejú hory a celá príroda hrôzou, lebo zmätky a zločiny preniknú nebeskou klenbou. Paríž bude spálený a Marseille pohltené. Početné veľké mestá budú zničené a pohltené zemetrasením. Bude sa zdať, že všetko je stratené. Bude vidno len samú vraždu, bude počuť rachot zbraní a preklínanie. Spravodliví veľa vytrpia. Ich modlitby, pokánie a slzy vystiipia až k nebesiam a všetok Boží ľud bude prosiť o odpustenie a zľutovanie, bude prosiť o moju pomoc a orodovanie. Vtedy Ježiš v záchveve spravodlivosti a veľkého milosrdenstva voči spravodlivým nariadi svojim anjelom, aby boli všetci nepriatelia usmrtení. Všetci prenasledovatelia cirkvi Ježiša Krista a všetci ľudia oddaní hriechu náhle zahynú a zem bude ako púšť. Vtedy nastane mier, zmierenie Boha s /'m Ježišovi Kristovi sa bude slúžiť, bude uctievaný a oslavovaný, všade m { milosrdenstvo. Noví králi budú pravou mkou svätej cirkvi, ktorá bude silná, pcíl zbožná, chudobnú a horlivá a bude napodobňovateľkou cnosti Ježiša Krista. 11 subude šíriť Evanjelium a ľudstvo urobí veľké pokroky vo viere, lebo robotnú : h Krista budú jednotní a ľudia budú žiť v bázni Božej.

Tento mier nepotrvá dlho: dvadsaťpäť rokov bohatej žatvy im dá zabudni ľudské hriechy sú príčinou všetkých strastí, ktoré nás na zemi stretávajú.

Antikristov predchodca bude so svojimi vojskami z mnohých národov bude bojovaťproti pravému Kristovi, jedinému Spasiteľovi sveta. Preleje mnoho krvi a bude chcieťzničiť Boží kult, aby sa sám dal uctievať ako Boh.

Zem bude postihnutá všemožnými ranami (okrem moru a hladu, ktorí všeobecné), nastanú vojny až po vojnu poslednú, ktorí povedie desať antiknsii kráľov, všetci títo králi budú mať jediný cieľ a len oni budú vládnuť svetu. I hi než sa to stane, vo svete bude panovať akýsi nepravý mier. Všetci sa budú baviť. Zlí sa oddajú všemožným hriechom, ale deti svätej cirkvi, deti vicr\\ ozajstní napodobňovatelia, budú rásť v láske Božej a v cnostiach, ktoré u najdrahšie. Šťastné duše pokorných vedené Duchom Svätým! Budem boj s nimi, až kým dôjdu do plnosti vekov.

Príroda si žiada pomstu na ľuďoch a vzdychá hrôzou v očakávaní, čo m d na zem, poškvrnenú zločinmi.

Chvej sa, zem, i vy, kto vykonávate povolanie sluhov Ježiša Krista a ktorý vo svojom vnútri uctievate len seba Samých, chvejte sa, lebo Bon sa vás chystá svojmu nepriateľovi, pretože sväté miesta sú skazené. Početné kláštory nie \ domami Božími, ale pastvinami Asmodea a jeho druhov.

V takomto čase sa narodí antikrist z jednej hebrejskej rehoľníčky, falošnej panny, ktorá bude mať styk so starým hadom, majstrom nečistoty. Jeho otcom bis..., pri narodení bude chrliť rúhania, bude mať zuby; slovom, bude to vtelený diabol; bude strašne desivo revať, bude robiť divy, živiť sa bude len nečistotami ohavnosťami. Bude maťbratov, ktorí aj keď nebudú inkarmovaní ( stelesnený ) démoni ako on ale predsa budú deťmi zla. V dvanástich rokoch sa vyznamenajú skvelými vybojovanými víťazstvami. Nato každý z nich bude na čele armády a sprevádzať ich budú legióny pekiel.

Zmení sa ročné počasie, zem bude rodiť len zlé plody, hviezdy stratili pravidelný beh, mesiac bude odrážať len slabé červenkasté svetlo. Voda .1 spôsobia kŕčovité pohyby zemegule a strašné zemetrasenia pohltia pohoria a mestá.

Rím stratí vieru a stane sa sídlom antikristovým.

Démoni vzduchu spolu s antikristom budú na zemi a vo vzduchu robiť divy a ľudia budú stále zvrátenejší. Boh sa bude starať o svojich verných slttž< >b a ľudí dobrej vôle. Evanjelium sa bude kázať všade a všetky národy sa zo n s pravdou!

Obraciam sa na zem s naliehavou \ýzvou: vyzývam skutočných učeníkov živého a kraľujúceho na nebesiach. Vyzývam skutočných nasledovateľov t ktorý-sa stal človekom, jediného a ozajstného Spasitďa ľudstva. Vyzývam svoje deti, * svojich pravých ctiteľov, všetkých, ktorí sa mi odovzdali, ktorí žijú mojím duchom. Konečne vyzývam apoštolov ostatných čias, verných učeníkov Ježiša Krista, ktorí žijú v opovrhovaní sveta a seba samých, v chudobe a pokore, v opovrhnutí a v mlčaní, v modlitbe a v umŕtvovaní, v cudnosti a v spojení s Bohom, v utrpení a nepoznaní svetom. Je čas, aby vystúpili a prišli osvietiť zem. Choďte a ukážte sa ako moje deti. Som s vami a vo vás, aby tak vaša viera bola svetlom, ktoré vás bude osvecovať v tiel o dni bied. Bojujte, deti svetla, n> málopočetní,. ktorí vidíte, lebo čas časov, koniec koncov je tu.

Cirkev bude ponorená do temnôt, svet bude v ohromení. Ale tu prídu Henoch a Eliáš, naplnení Božím Duchom, usilovne budú kázať Božie slovo a ľudia dobrej vôle uveria v Boha a veľa duší bude potešených. Prostredníctvom Ducha Svätého budú dosahovať veľké úspechy a odsúdia diabolské antikristove bludy.

B f d a obyvateľom zeme! Nastanú krvavé vojny a hlad. Vypukne mor a nákazlivé choroby. Nastanú dažde s najhroznejším krupobitím, hromobitia, ktoré zničia mestá; zemetrasenie, ktoré pohltí zem. V ovzduší bude počuť hlasy. Ľudia budú biť hla vou o múr, budú privolávať smrť, ale smrť im bude súčasne mukou. Zo všetkých strán potečie krv. Kto bude môcť zvíťaziť, ak Boh neskráii čas skúšky ? Boh sa nechá obmäkčiť krvou, slzami a modlitbami spravodlivých. Henoch a Eliáš budú vydaní na smrť. Pohanský Rím zmizne. Nebeský oheň spadne na tri mestá a spáli ich. Celý svet bude zasiahnutý hrôzou a mnohí sa nechajú zviesť, lebo neuctievali pravého Krista; živého medzi nimi. Už je načase. Slnko sa žatmieva. Jedine viera bude žiť.

Tu je ten čas. Priepasť sa otvára. Tu prichádza kráľ kráľov temnoty. Tu prichádza šelma so svojimi poddanými, sama seba nazýva spasiteľom sveta. Pyšne s j zdvihne do vzduchu, aby dosiahla samotné nebesá, ale zadrží ju dych svätého archanjela Michala. Zrúti sa a zem, ktorá už po tri dni sa bude zmietať v ustavičných prevratoch, otvorí svoje lono plné ohňa. Šelmu s jej spoločníkmi navždy pohltia večné pekelné priepasti. Vtedy voda a oheň očistia a pohltia dielo ľudskej pýchy a všetko sa obnoví. Boh bude znova uctievaný a oslavovaný, ľudia mu budú slúžiť. " -m - '

Svätá Panna mi potom dala takisto vo francúzštine stanovy nového rehoľného rádu. Potom pokračovala v rozhovore:

„Ak sa obrátite, kamene a skaly sa zmenia na obilie a ľ zemi nájdete zasadené zemiaky. Modlíte sa dobre, deti moje? " Obidvaja sme odpovedali:

„ Och, nie, Pani, nie veľmi. " i : p

„ Och, deti moje, jevďmi potrebné, abystesamodlilivečeraráno.Äktonebuác inak možné, povedzte aspoň Páter a A ve Mária. Až budete mať viac času a budete môcť, povedzte toho viac.

Na svätú omšu chodí iba zopár starších žien. Ostatní po cclč leto pracujú aj v ncdďu a v zime, keď nemajú čo robiť, idú na omšu, len aby sa posmievali náboženstvu. Vpôs'ne dni chodia k mäsiarovi ako psi. "

„ Nevideli ste, deti moje, skazené obilie? " Obaja sme odpovedali: „ Och, nie, Pani! " Svätá Panna sa obrátila na Maximina: „ Ale ty, dieťa moje, si ho musel raz vidieť so svojím otcom v Coinse. Jeden miestny muž povedal tvojmu otcovi: - Poďte sa pozrieť, ako sa mi kazí obilie. S U ste tam. Tvoj otec vzal do ruky dve-tri zrná, trel ich a zrná sa rozpadli na prach. Keď ste sa potom vracali, otec ti dal kúsok chleba a povedal ti: - Na, dieťa moje, jedz teraz, lebo neviem, čo budeš jesť na budúci rok, keď sa obilie, tak kazí. " Maximin odpovedal:

„ Ale to jc pravda, Pani, nespomenul sotó si na to. " Svätá Panna ukončila svoj rozhovor vo francúzštine: „ Nuž teda, deti moje, oznámte to všetkému môjmu l\tdu. " Prekrásna Pani prekročila potok a my sme ju sledovali (lebo nás priťahovala jej žiara a ešte viac jej dobrota, ktorá ma opájala a zdalo sa, že roztápa moje srdce), dva kroky od potoka, bez toho aby sa k nám otočila, povedala ešte raz: Nuž teda, deti moje, oznámte to všetkému môjmu ľudu! " Šla až k miestu, kde som vystúpila, aby som sa pozrela, kde sú naše kravy. Jej nohy sa dotýkali len vrcholcov trávy a ani ich nezohýbali. Keď došla na malé návršie, zastavila sa a ja som sa hvbko postavila pred ňu, ábv som sa na ňu mohla dobre dívať a pokúsila sa uhádnuť, ktorou cestou sa najskôr vydá. Pre mňa bolo všetko rozhodnuté. Zabudla som na kravy i pánov, u ktorých som slúžila. Pripútala som sa navždy a výhradne k svojej Panej. Áno, nechcela som ju už nikdy opustiť, nasledovala som juiiez postranných mvšlienok a s túžbou slúžiť jej, pokým budem žiť.

Myslela som len na to, aby som jej vo všetkom dobre slúžila a myslela som, /.c budem môcť urobiť všetko, o čo ma požiada, lebo sa mi zdalo, že má veľkú moc. Hľadela na mňa s dobrotou plnou nehy, ktorá ma k nej priťahovala. Najradšej by som sa jej bola vrhla so zavretými očami do náruče. Nedožičila mi na to čas. Nepozorovane sa vzniesla nad zem do výšky vyše jedného metra. Chvíľu takto zotrvala vo vzduchu, moja krásna Pani pohliadla na nebo, potom napravo a naľavo na zem, pozrela sa na mňa očami, takými nežnými, takými milými a dobrými, až som si mysleia, že ma vtiahne do svojho vnútra a zdalo sa mi, akoby sa moje srdce otvorilo jej srdcu.

A zatiaľ čo sa moje srdce rozplývalo v sladkom'rozpínaní, krásna postava mojej dobrej Panej pozvoľne mizla. Zdalo sa mi, že sa svetlo v pohybe, zväčšovalo či vlastne sústreďovalo okolo Najsvätejšej Panny, aby mi nedovolilo ďalej ju vidieť. Svetlo tak zastieralo časti tela. ktoré mizli pred mojimi očami, alebo to vyzqralo skôr tak, že telo mojej Panej sa rozplývajúc menilo na svetlo. Svetlo v tvare gule pôtom ľahko stúpalo v priamom smere.

Zostala som stáť s pozdvihnutou hlavou a s očami upretými k svetlu, ktoré sa ustavične vzďaľovalo a zmenšovalo a nakoniec zmizlo.

Moje oči sa odtrhli od oblohy, rozhliadla som sa okolo seba, uvidela som Maximina, ktorý sa na mňa díval, a povedala som mu:

 

salette

 

 

La Salette

Zánik Velkého Babylonu. Stojíme tedy na počátku Velké očisty, která bude jednak očistou vnéjší, ale především očistou vnitŕní, duchovní. Jejím prostŕednic- tvím prekonáme onen velký „schod" zpusobený Pádem našich prv­ních rodiču do našeho „slzavého údolí". Jen prostŕednictvím této

ktorý sme obložili kvetinami. Všade okolo sme tiež navešali kvety. Keď sme dokončili „ raj ", obzerali sme si ho a náhle na nás padla ospanlivosť. Poodišli sme asi na dva kroky a zaspali na trávniku.

Na náš „ raj " sa posadila krásna Pani bez toho, aby ho zrútila.

Keď som sa zobudila a nevidela naše kravy, zavolala som Maximina a vystúpili sme na kopček. Odtiaľ som zbadala, že naše kravy spokojne ležia, a lak sme opäť zostupovali dole. Vtom som náhle zbadala nádherné svetlo, žiarivejšie než slnko, a vydala som zo seba len slová: „ Maximin, vidíš toto tam? Ach. Bože môj! " Zároveň som pustila palicu, ktorú som mala v ruke. Neviem, čo úchvatné sa to v tej chviii vo mne odohrávalo, cítila som sa však priťahovaná, cítila som veľkú úctu plnú lásky a moje srdce chcelo bežať rýchlejšie než ja sama.

Pevne som hľadela do toho svetla, ktoré bolo nehybné a akoby otvorené, a v tom svetle som videla prekrásnu Paniu, ako sedí na našom „ raji " s hlavou v dlaniach. Táto krásna pani vstala, skrížila ruky, pozrela na nás a riekla: „Pristúpte, deti moje, nebojte sa. Som tu. aby som vám oznámila veľkú zvesť. "

Po týchto sladkých a ľúbivých slovách som pribehla až k Panej a moje srdce sa k nej chcelo navždy pritisnúť. Z jej krásnych očí začali tiecť slzy a prehovorila: „Ak sa nebude chcieť môj ľud podrobiť, budem nútená ponechať voľnú ruku svojmu Synovi.

Jeho ruka je taká ťažká, ze už ju nemôžem udržať. Odkedy už pre vás trpím! Ak chcem, aby vás môj Syn neopustil, musím ho bez prestania prosiť. A vy to vôbec neberiete na vedomie. Tak veľa bytie sa mali modliť a tak veľa toho vykonať, a predsa nikdy ncxynahradíte útrapy, ktorá som pre vás podstúpila. Dala som vám šesť dni na prácu, vyhradila som si siedmy deň, a predsa mi ho nechcete dožičiť. Práve preto je ntka môjho Syna stále ťažšia.

Ti, čo chodia s povozmi, nevedia už prehovoriť ináč, než s vyrieknutím mena môjho Syna. To sú dve veci, ktoré tak zaťažujú ruku môjho Syna. Ak sa vám pokazí úroda, je to len vaša vina. Vlani som vám to ukázala na zemiakoch; nebrali ste to na vedomie. Práve naopak, keď ste medzi nimi našli skazené, kliali ste a brali ste meno môjho Syna nadarmo. Budú sa kaziť naďalej, na Vianoce nebudú nijaké. "

Tu som váhala, ako si vysvetliť slovo „ zemiaky ". Myslela som si, že to znamená „ jablká "." Krásna a dobrá Pani však uhádla moje myšlienky a pokračovala takto: „ Nerozumiete mi, deti moje, poviem vám to inak. Ak máte obilie, nesmiete ho \ys:evať. Všetko, čo zasejetc, spasú zvieratá a čo sa ujme, rozpadne sa pri mlátení na prach. Nastane veľký hlad. Ešte predtým, než príde hlad, deti do siedmich rokov sa budú triasť a umierať v náruči osôb, ktoré ich budú držať. Ostatní sa budú kajať od hladu. Orechy sa skazia, hrozno zhnije. "

Na tomto mieste krásna Pani, ktorá ma tak uchvacovala, chviľu zotrvala, ale nepočula som ju. Predsa som videla, žc pohybuje svojimi spanilými perami, akoby hovorila. To Maximin dostal svoje tajomstvo. Potom sa Svätá Panna obrátila ku mne a po francúzsky mi povedala svoje tajomstvo. Toto tajomstvo podávam v úplnosti a tak, ako mi ho podala:

Melánia, čo vám teraz poviem, nebude vždy tajomstvom. Môžete ho zverejniť v roku 1S58. Kňazi, služobníci môjho Syna, svojim zlým životom, svojou neúctou a bezbožnosťou pri slávení svätých tajomstiev, svojou láskou k poctám a pôžitkom, stali sa stokami nečistoty. Ano, kňazi si koledujú o pomstu a pomsta sa už vznáša nad ich hlavami. Bcda kňazom a osobám zasväteným Bohu, ktorí svojimi spre­neverami a zlým životom nanovo križujú môjho Syna.' Hriccliy osôb zasvätených Bohu volajú do nebies a privolávajú pomstu a hľa, pomsta je už predo dvermi, lebo sa už nenájde nikto, kto by bol hoden Večnému ponúknuť na prospech sveta obeť Baránka bez pošk\'my.

Boh udrie spôsobom, ktorý nemá obdoby.

Beda obyvateľom zeme! Boh rozoseje svoj hnev a toľkým spojeným zlám sa4 nebude môcť nikto vyhnúť.

Hlavý u vodcovia Božieho ľudu zanedbali modlitbu a pokánie a démon zatemnil ich inteligenciu. Stali sa z nich bludné hviezdy, ktoré starý' diabol strhne svojím chvostom do záhuby. Boh dovolí starému hadovi, aby zasial rozbroje medzi vládcov vo všetkých spoločenstvách a vo všetkých rodinách. Ľudia zalaisia fyzické a morálne bolesti. Boh ponechá ľudí im samým a zošlc tresty, ktoré budú po sebe nasledovať dlhšie ako tridsaťpäť rokov.

Spoločnosť stojí pred najstrašnejšími pohromami a najväčšími udalosťami. Ľudia nech sú pripravení na vládu železnej ruky a že budú piť kalich Božieho hnem.

Nech námestník môjho syna, pápež Pius IX., po roku 1859 už neopúšťa Rím, nech je pevný a statočný, lebo bojuje zbraňami viery a lásky. Budem s ním.

Nech nedôveruje Napoleonovi. Jeho srdce je dvojaké a až bude chcieť byť súčasne pápežom i cisárom. Boh sa od neho odvráti. Je tým orlom, ktorý chce stále vyššie a vyššie, no dopadne na meč, ktorý' chcel použiť na to, aby donútil národy k vlastnému vyvýšeniu.

Taliansko bude potrestané za svoju ctižiadostivosť, keď bude chcieť striasť zo seba bremeno Pána Pánov. Bude tiež vydané vojne. Krv potečie zo všetkých strán. Kostoly budú zatvárané a zneucťované. Kiíazi, rehoľníci budú vyháňaní a kruto zabíjaní. Mnohí opustia vieru a veľa sa ich odlúči od pravého náboženstva; medzi týmito osobami budú aj biskupi:

 

Nech sa má pápež na pozore pred strojcami zázrakov,lebo prichádza čas, keď sa na zemi aj v ovzduší uskutočnia najúžasnejšie divy.

V roku 1864 bude z pekla vypustený Lucifer s veľkým počtom démonov. Postupne budú ničiť viem aj u osôb zasvätených Bohu. Zaslepia ich natoľko, že s \ýnimkou osobitnej milosti prijmú tieto osoby ducha zlých anjelov. Početné rehoľné domy úplne stratia viem a prídu o mnohé duše.

Na zemi sa rozhojnia zlé knihy a duchovia temnôt spôsobia všade všeobecné ochabnutie vo všetkom, čo sa tý'ka služby Bohu.

Harr Potter - porovnaj

Veľkú moc budú mať nad prírodou. Budú jestvovať chrámy, kde sa bude slúžiť týmto duchomOsoby budú týmito zlými duchmi prenášané z miesta namiesto, a to aj kňazi, pretože sa nebudú riadiť dobrým duchom Evanjelia, ktorý' je duchom pokory, milosrdenstva a horlivosti pre slávu

Božiu. Budú kriesiť mŕtvych a spravodlivých.(To znamená, že títo mŕtvi vezmú na seba podobu spravodlivých duší. ktoré žili na zemi, aby lepšie hádzali ľudí. Títo takz\'aní vzkriesení, ktorí nebudú nik iný ako démoni v rúchu spravodlivých, budú hlásať iné evanjelium, opačné Evanjeliu pravého Ježiša Krista, popierajúce exis­tenciu neba, dokonca aj duše zavrhnutých. Všetky tieto duše sa budú javiť akoby spojené so svojimi telami). Na všetkých miestach sa budú odohrávať neobyčajné čudá, pretože ozajstná viera zhasne a svet bude ožiarovať falošné svetlo. Beda kniežatám cirkvi, ktoré sa budú zamestnávať len hromadením bohatstva na bohatstvo, zabezpečovaním svojej autority a pyšnou panovačnosťou.

Námestník môjho Syna bude musieť veľa vytrpieť, pretože určitý' čas bude cirkev vystavená veľkým perzekúciám. Bude to čas temnôt. Cirkev prejde strašnou krízou.

Svätá viera bude zabudnutá a každý jedinec sa bude chcieť riadiť sám sebou a bude sa nadraďovať nad svojich blížnych. Cjvilná a cirkevná moc budú zrušené. Všetok poriadok a spravodlivosť budú pošliapané. Budú len vraždy, nenávisť, žiarlivosť, lož a nesúlad bez lásky k vlasti a rodine.

Svätý otec bude veľa trpieť. Budem s ním až do konca, aby som prijala jeho obeť.

Zlí sa budú usilovať o jeho život, nepodarí sa im však ublížiť mu. Ale ani on. ani jeho nástupca, ktorý nebude dlho panovať, neuzni triumf Božej cirkvi.

Všetky občianske vojny budú sledovať jeden a ten istý' cieľ - zrušenie a vyhla­denie akékokoi\~ck náboženského princípu, aby sa tak dalo miesto materializmu, ateizmu, špiritizmu a všetkým druhom nerestí.

V roku 1865 dôjde k mravnému spustošeniu na svätých miestach.V kláštoroch zhnijú kvety cirkvi a démon sa stane akoby kráľom sŕdc. Nech všetci, čo sií v čele rehoľných komunít, dávajú dobrý pozor na osoby, ktoré majú prijímať, pretože démon využije všetku svoju zlobu, aby do duchovných radov uviedol osoby oddané hriechu, lebo neporiadky a láska k telesným pôžitkom budú rozšírené po celej zemi.

Francúzsko, Taliansko, Španielsko a Anglicko budú vo vojne. Krv potečie po uliciach. Francúz sa bude biť s Francúzom, Talian s Talianom. Potom bude nasledovať všeobecná vojna, ktorá bude strašná. Na určitý čas sa Boh už nerozpo- menie na Francúzsko ani Taliansko, lebo Ježišovo Evanjelium už nebude. Zlí rozvášnia všetku svoju zlobu na zabíjanie a vzájomné masakrovanic, ktoré prenikne až do domov.

Pri prvom údere jeho drviaceho meča sa zachvejú hory a celá príroda hrôzou, lebo zmätky a zločiny preniknú nebeskou klenbou. Paríž bude spálený a Marseille pohltené. Početné veľké mestá budú zničené a pohltené zemetrasením. Bude sa zdať, že všetko je stratené. Bude vidno len samú vraždu, bude počuť rachot zbraní a preklínanie. Spravodliví veľa vytrpia. Ich modlitby, pokánie a slzy vystiipia až k nebesiam a všetok Boží ľud bude prosiť o odpustenie a zľutovanie, bude prosiť o moju pomoc a orodovanie. Vtedy Ježiš v záchveve spravodlivosti a veľkého milosrdenstva voči spravodlivým nariadi svojim anjelom, aby boli všetci nepriatelia usmrtení. Všetci prenasledovatelia cirkvi Ježiša Krista a všetci ľudia oddaní hriechu náhle zahynú a zem bude ako púšť. Vtedy nastane mier, zmierenie Boha s /'m Ježišovi Kristovi sa bude slúžiť, bude uctievaný a oslavovaný, všade m { milosrdenstvo. Noví králi budú pravou mkou svätej cirkvi, ktorá bude silná, pcíl zbožná, chudobnú a horlivá a bude napodobňovateľkou cnosti Ježiša Krista. 11 subude šíriť Evanjelium a ľudstvo urobí veľké pokroky vo viere, lebo robotnú : h Krista budú jednotní a ľudia budú žiť v bázni Božej.

Tento mier nepotrvá dlho: dvadsaťpäť rokov bohatej žatvy im dá zabudni ľudské hriechy sú príčinou všetkých strastí, ktoré nás na zemi stretávajú.

Antikristov predchodca bude so svojimi vojskami z mnohých národov bude bojovaťproti pravému Kristovi, jedinému Spasiteľovi sveta. Preleje mnoho krvi a bude chcieťzničiť Boží kult, aby sa sám dal uctievať ako Boh.

Zem bude postihnutá všemožnými ranami (okrem moru a hladu, ktorí všeobecné), nastanú vojny až po vojnu poslednú, ktorí povedie desať antiknsii kráľov, všetci títo králi budú mať jediný cieľ a len oni budú vládnuť svetu. I hi než sa to stane, vo svete bude panovať akýsi nepravý mier. Všetci sa budú baviť. Zlí sa oddajú všemožným hriechom, ale deti svätej cirkvi, deti vicr\\ ozajstní napodobňovatelia, budú rásť v láske Božej a v cnostiach, ktoré u najdrahšie. Šťastné duše pokorných vedené Duchom Svätým! Budem boj s nimi, až kým dôjdu do plnosti vekov.

Príroda si žiada pomstu na ľuďoch a vzdychá hrôzou v očakávaní, čo m d na zem, poškvrnenú zločinmi.

Chvej sa, zem, i vy, kto vykonávate povolanie sluhov Ježiša Krista a ktorý vo svojom vnútri uctievate len seba Samých, chvejte sa, lebo Bon sa vás chystá svojmu nepriateľovi, pretože sväté miesta sú skazené. Početné kláštory nie \ domami Božími, ale pastvinami Asmodea a jeho druhov.

V takomto čase sa narodí antikrist z jednej hebrejskej rehoľníčky, falošnej panny, ktorá bude mať styk so starým hadom, majstrom nečistoty. Jeho otcom bis..., pri narodení bude chrliť rúhania, bude mať zuby; slovom, bude to vtelený diabol; bude strašne desivo revať, bude robiť divy, živiť sa bude len nečistotami ohavnosťami. Bude maťbratov, ktorí aj keď nebudú inkarmovaní ( stelesnený ) démoni ako on ale predsa budú deťmi zla. V dvanástich rokoch sa vyznamenajú skvelými vybojovanými víťazstvami. Nato každý z nich bude na čele armády a sprevádzať ich budú legióny pekiel.

Zmení sa ročné počasie, zem bude rodiť len zlé plody, hviezdy stratili pravidelný beh, mesiac bude odrážať len slabé červenkasté svetlo. Voda .1 spôsobia kŕčovité pohyby zemegule a strašné zemetrasenia pohltia pohoria a mestá.

Rím stratí vieru a stane sa sídlom antikristovým.

Démoni vzduchu spolu s antikristom budú na zemi a vo vzduchu robiť divy a ľudia budú stále zvrátenejší. Boh sa bude starať o svojich verných slttž< >b a ľudí dobrej vôle. Evanjelium sa bude kázať všade a všetky národy sa zo n s pravdou!

Obraciam sa na zem s naliehavou \ýzvou: vyzývam skutočných učeníkov živého a kraľujúceho na nebesiach. Vyzývam skutočných nasledovateľov t ktorý-sa stal človekom, jediného a ozajstného Spasitďa ľudstva. Vyzývam svoje deti, * svojich pravých ctiteľov, všetkých, ktorí sa mi odovzdali, ktorí žijú mojím duchom. Konečne vyzývam apoštolov ostatných čias, verných učeníkov Ježiša Krista, ktorí žijú v opovrhovaní sveta a seba samých, v chudobe a pokore, v opovrhnutí a v mlčaní, v modlitbe a v umŕtvovaní, v cudnosti a v spojení s Bohom, v utrpení a nepoznaní svetom. Je čas, aby vystúpili a prišli osvietiť zem. Choďte a ukážte sa ako moje deti. Som s vami a vo vás, aby tak vaša viera bola svetlom, ktoré vás bude osvecovať v tiel o dni bied. Bojujte, deti svetla, n> málopočetní,. ktorí vidíte, lebo čas časov, koniec koncov je tu.

Cirkev bude ponorená do temnôt, svet bude v ohromení. Ale tu prídu Henoch a Eliáš, naplnení Božím Duchom, usilovne budú kázať Božie slovo a ľudia dobrej vôle uveria v Boha a veľa duší bude potešených. Prostredníctvom Ducha Svätého budú dosahovať veľké úspechy a odsúdia diabolské antikristove bludy.

B f d a obyvateľom zeme! Nastanú krvavé vojny a hlad. Vypukne mor a nákazlivé choroby. Nastanú dažde s najhroznejším krupobitím, hromobitia, ktoré zničia mestá; zemetrasenie, ktoré pohltí zem. V ovzduší bude počuť hlasy. Ľudia budú biť hla vou o múr, budú privolávať smrť, ale smrť im bude súčasne mukou. Zo všetkých strán potečie krv. Kto bude môcť zvíťaziť, ak Boh neskráii čas skúšky ? Boh sa nechá obmäkčiť krvou, slzami a modlitbami spravodlivých. Henoch a Eliáš budú vydaní na smrť. Pohanský Rím zmizne. Nebeský oheň spadne na tri mestá a spáli ich. Celý svet bude zasiahnutý hrôzou a mnohí sa nechajú zviesť, lebo neuctievali pravého Krista; živého medzi nimi. Už je načase. Slnko sa žatmieva. Jedine viera bude žiť.

Tu je ten čas. Priepasť sa otvára. Tu prichádza kráľ kráľov temnoty. Tu prichádza šelma so svojimi poddanými, sama seba nazýva spasiteľom sveta. Pyšne s j zdvihne do vzduchu, aby dosiahla samotné nebesá, ale zadrží ju dych svätého archanjela Michala. Zrúti sa a zem, ktorá už po tri dni sa bude zmietať v ustavičných prevratoch, otvorí svoje lono plné ohňa. Šelmu s jej spoločníkmi navždy pohltia večné pekelné priepasti. Vtedy voda a oheň očistia a pohltia dielo ľudskej pýchy a všetko sa obnoví. Boh bude znova uctievaný a oslavovaný, ľudia mu budú slúžiť. " -m - '

Svätá Panna mi potom dala takisto vo francúzštine stanovy nového rehoľného rádu. Potom pokračovala v rozhovore:

„Ak sa obrátite, kamene a skaly sa zmenia na obilie a ľ zemi nájdete zasadené zemiaky. Modlíte sa dobre, deti moje? " Obidvaja sme odpovedali:

„ Och, nie, Pani, nie veľmi. " i : p

„ Och, deti moje, jevďmi potrebné, abystesamodlilivečeraráno.Äktonebuác inak možné, povedzte aspoň Páter a A ve Mária. Až budete mať viac času a budete môcť, povedzte toho viac.

Na svätú omšu chodí iba zopár starších žien. Ostatní po cclč leto pracujú aj v ncdďu a v zime, keď nemajú čo robiť, idú na omšu, len aby sa posmievali náboženstvu. Vpôs'ne dni chodia k mäsiarovi ako psi. "

„ Nevideli ste, deti moje, skazené obilie? " Obaja sme odpovedali: „ Och, nie, Pani! " Svätá Panna sa obrátila na Maximina: „ Ale ty, dieťa moje, si ho musel raz vidieť so svojím otcom v Coinse. Jeden miestny muž povedal tvojmu otcovi: - Poďte sa pozrieť, ako sa mi kazí obilie. S U ste tam. Tvoj otec vzal do ruky dve-tri zrná, trel ich a zrná sa rozpadli na prach. Keď ste sa potom vracali, otec ti dal kúsok chleba a povedal ti: - Na, dieťa moje, jedz teraz, lebo neviem, čo budeš jesť na budúci rok, keď sa obilie, tak kazí. " Maximin odpovedal:

„ Ale to jc pravda, Pani, nespomenul sotó si na to. " Svätá Panna ukončila svoj rozhovor vo francúzštine: „ Nuž teda, deti moje, oznámte to všetkému môjmu l\tdu. " Prekrásna Pani prekročila potok a my sme ju sledovali (lebo nás priťahovala jej žiara a ešte viac jej dobrota, ktorá ma opájala a zdalo sa, že roztápa moje srdce), dva kroky od potoka, bez toho aby sa k nám otočila, povedala ešte raz: Nuž teda, deti moje, oznámte to všetkému môjmu ľudu! " Šla až k miestu, kde som vystúpila, aby som sa pozrela, kde sú naše kravy. Jej nohy sa dotýkali len vrcholcov trávy a ani ich nezohýbali. Keď došla na malé návršie, zastavila sa a ja som sa hvbko postavila pred ňu, ábv som sa na ňu mohla dobre dívať a pokúsila sa uhádnuť, ktorou cestou sa najskôr vydá. Pre mňa bolo všetko rozhodnuté. Zabudla som na kravy i pánov, u ktorých som slúžila. Pripútala som sa navždy a výhradne k svojej Panej. Áno, nechcela som ju už nikdy opustiť, nasledovala som juiiez postranných mvšlienok a s túžbou slúžiť jej, pokým budem žiť.

Myslela som len na to, aby som jej vo všetkom dobre slúžila a myslela som, /.c budem môcť urobiť všetko, o čo ma požiada, lebo sa mi zdalo, že má veľkú moc. Hľadela na mňa s dobrotou plnou nehy, ktorá ma k nej priťahovala. Najradšej by som sa jej bola vrhla so zavretými očami do náruče. Nedožičila mi na to čas. Nepozorovane sa vzniesla nad zem do výšky vyše jedného metra. Chvíľu takto zotrvala vo vzduchu, moja krásna Pani pohliadla na nebo, potom napravo a naľavo na zem, pozrela sa na mňa očami, takými nežnými, takými milými a dobrými, až som si mysleia, že ma vtiahne do svojho vnútra a zdalo sa mi, akoby sa moje srdce otvorilo jej srdcu.

A zatiaľ čo sa moje srdce rozplývalo v sladkom'rozpínaní, krásna postava mojej dobrej Panej pozvoľne mizla. Zdalo sa mi, že sa svetlo v pohybe, zväčšovalo či vlastne sústreďovalo okolo Najsvätejšej Panny, aby mi nedovolilo ďalej ju vidieť. Svetlo tak zastieralo časti tela. ktoré mizli pred mojimi očami, alebo to vyzqralo skôr tak, že telo mojej Panej sa rozplývajúc menilo na svetlo. Svetlo v tvare gule pôtom ľahko stúpalo v priamom smere.

Zostala som stáť s pozdvihnutou hlavou a s očami upretými k svetlu, ktoré sa ustavične vzďaľovalo a zmenšovalo a nakoniec zmizlo.

Moje oči sa odtrhli od oblohy, rozhliadla som sa okolo seba, uvidela som Maximina, ktorý sa na mňa díval, a povedala som mu:

 

La Salette

Svätá Brigita Švédska

 

Turzovka - zjavenie sa musí zjaviť najprv v tvojom srdci ! Matúš Lašut

 

SVATY_ANTONIUS_BALDINUCCI

Svätý Benedikt z Nursie

hriechy a charizmy

anjeli naši ochráncovia

Ako diabol útočí na človeka ? Kňaz exorcista: Jozef Maretta

Rozlišovanie duchov

HOME

 

 

 

 

Božie milosrdenstvo
Božie milosrdenstvo
Božie milosrdenstvo
  Božie milosrdenstvo Bol som beznádejní prípad - neuveriteľné svedectvo obrátenia

j

 

 

p

pp