Zabudnutí anjeli

Dnes je čas anjelov ! Žite stále s nimi ! Očakávajte zvestovanie troch anjelov a vaše oslobodenie. Bude to taká veľká vec, aká sa nestala od stvorenia sveta – malý súd...

Panna Mária Donovi Gobbimu

Anjeli sú stále pripravení načúvať modlitbám veriacich. Potom podľa Božieho príkazu prichádzajú, aby splnili dobré prosby a žiadosti k sláve Najvyššieho.

Ale veľmi veľa ľudí, milióny ľudí zabúdajú, že majú svojho anjela strážcu, že je toľko anjelov, ktorí môžu zabrániť nešťastiam a sú ľuďom na pomoci. Anjeli nesú a riadia celý vesmír podľa Božej vôle.

Anjeli sú najčistejší duchovia a služobníci Najvyššieho, ktorého milujú najvrúcnejšou láskou. Môžu byť veľmi nápomocní, ale často majú zviazané ruky, pretože sa na nich nikto neobracia.

 

Učenie o anjeloch - angeolológia

Pád anjelov - Vízie mystičky, ctihodnej Márie Ježišovej z Agredy

Modlitby a Exorcizmus proti satannovi Pápežom Levom XIII

 

Sedem archanjelov

Vo Svätom písme sa na dvoch miestach hovorí o siedmich svätých archanjeloch: V Starom zákone v knihe Tobiáš (12,15) stojí: Ja som Rafael, jeden zo siedmich anjelov, čo sú vždy pripravení predstúpiť pred Pánovu velebu. V Novom zákone v Apokalypse (1,4) čítame: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich duchov, čo sú pred jeho trónom.

Sedem svätých anjelov bolo vzývaných v prvotnej Cirkvi, zvlášť svätý Michal, Gabriel a Rafael, ktorí sú v Svätom písme uvedení menom. Skrze rozličné zjavenia boli uvedené na známosť i mená ďalších svätých archanjelov, ktorí majú zvláštne privilégium stáť pred Božím trónom. Dostali tieto privilégiá pre svoju hlbokú pokoru a veľkú vernosť, akou sa osvedčili, keď splnili Božiu vôľu v hodine skúšky. Zostali verní Božej vôli a vedú nebeské šíky a povedú ich až do poslednej bitky.

Bojujú s nebeskými légiami pod Kráľovnou Pannou Máriou predovšetkým proti siedmim arcidémonom, ktorí od počiatku zvádzajú ľudí k siedmim hlavným hriechom: pýche, lakomstvu, smilstvu, závisti, obžerstvu, hnevu a lenivosti. Vzývanie siedmich archanjelov a ich légií je obzvlášť veľkým požehnaním, potrebným predovšetkým v našej dobe a v posledných časoch.

 

 

Svätý archanjel Michal

Kto je ako Boh?

Poráža ducha pýchy a ctižiadostivosti a dedičný hriech. Pýcha a ctižiadostivosť sa porážajú pokorou.

Pokora je dobrovoľné sebaponíženie, ktoré vychádza z poznania vlastnej nemohúcnosti (por. sv. Bonaventúra). Do stavu nerozhodnosti anjelov v dobe ich skúšky zaznelo zvolanie sv. Michala: Quis ut Deus? (Kto je ako Boh?) Silou lásky k Bohu zrazil Lucifera a zvrhol ho do priepasti.

Archanjel Michal je patrónom tých, ktorí vedú duchovný zápas, a to predovšetkým umierajúcich pred osobným súdom kedy sa rozhoduje o jeho spáse.

Tí, ktorí zatajujú hriechy v spovediach, sú skutočne nešťastn - porovnaj - sv. J. Vianney

Doprevádza duše k súdu a je patrónom sviatosti pomazania nemocných.

Pri lôžku umierajúceho vzývajme archanjela Michala a jeho anjelov! Pápež Lev XIII. mal videnie zúrivých démonov, ktorí soptili proti Cirkvi až do konca časov.

 

Potom videl sv. Michala, ako ich so svojimi zástupmi pochytal a zvrhol do pekelnej priepasti. Preto zložil pápež známu modlitbu k svätému Michalovi a nariadil, aby sa ju veriaci modlili po každej svätej omši.

Nie je to hypotéza, ale skutočnosť, že úpadok Cirkvi a svätej omše je dôsledok odstránenia modlitby k sv. Michalovi. Skutočnosť, že meno sv. Michala bolo odstránené z modlitby Confiteor spôsobila Cirkvi už mnoho škody.

Svätý Michal, archanjel, príď nám na pomoc so svojimi anjelmi. Nauč nás uvedomiť si temnoty zla. Nauč nás bojovať s tvojou pokorou. Nauč nás bojovať v mlčaní a byť poslušný Bohu. Nauč nás milovať a byť verný ako Mária.

...................................

 

LITÁNIE K SVÄTÉMU MICHALOVI NA ÚMYSEL Sv. Otca BENEDIKTA XVI.

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás.

Otče, z nebies Bože, zmiluj sa nad nami

Synu, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami

Duchu Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami

Svätá Trojica, jeden Bože, zmiluj sa nad nami

Svätá Mária, Kráľovná anjelov, oroduj za nás

Svätý Michal, archanicl, * oroduj za nás.

Svätý Michal, vodca všetkých an jelov, * oroduj za nás.

Svätý' Michal, naplnený Božou múdrosťou, * oroduj za nás.

Svätý Michal, slávne knieža, * oroduj za nás.

Svätý Michal, silný v boji, * oroduj za nás.

Svätý Michal, postrach démonov, * oroduj za nás.

Svätý Michal, víťaz nad Satanom,* oroduj za nás.

Svätý Michal, naša pomoc v boji proti zlu,* oroduj za nás.

Svätý Michal, Knieža nebeského vojska,* oroduj za nás.

Svätý Michal, verný služobník Boha, * oroduj za nás.

Svätý Michal, Boži posol,* oroduj za nás.

Svätý Michal, anjel pokoja, * oroduj za nás.

Svätý Michal, strážca raja, * oroduj za nás.

Svätý Michal, opora liožicho ľudu,* oroduj za nás.

strážca a patrón Cirkvi,* oroduj za nás.

Svätý Michal, dobrodinec národov, ktoré ťa uctievajú,* oroduj za nás.

Svätý Michal, ktorého modlitba vedie do neba, * oroduj za nás.

 

Baránok Boži ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám. Pane. Baránok Bože ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás. Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V: Oroduj za nás, svätý Michal archanjel, R: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa:

Všemohúci a večný Bože, ty si svätého Michala ustanovil za strážcu Cirkvi a ra ja, daj na ielio orodovanie, aby Cirkev splnila svoje poslanie, aby vo svete vládol pokoj a spravodlivosť a nám daruj milosť v tomto živote a slávu vo večnosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Svätý Michal, archaniel, príď nám na pomoc so svojimi anjelmi. Nauč nás uvedomiť si temnoty zla. Nauč nás bojovať v mlčaní a byť poslušný Bohu. Nauč nás milovať a byť verný ako Panna Mária.

(S cirkevným schválením.)

 

V mene Ježišovom a v mene Panny Márie rozkazujem vám, pekelní duchovia, vzdiaľte sa od nás (nich) a z tohoto (toho) miesta a neopovážte sa naspäť vrátiť a nás (ich) pokúšať a nám (im) škodiť.

3 x : Ježiš, Mária milujem Vás !

 

Svätý Michal, bojuj za nás !

Svätí anjeli strážni, záchrante nás od úkladov zlého ducha!

Požehnanie Otca, láska Syna a sila Ducha Svätého, materinská ochrana Kráľovnej nebies a Pomocnince kresťanov presvätej Bohorodičky Panny Márie, pomoc svätých anjelov a orodovanie svätých nech je s nami a nech nás sprevádza všade a v každom čase. Amen.

Tento súkr. exorcizmus Na modlíme denne nad sebou i nad inými - i z diaľky po prežehnaní sa svätenou vodou, hlavne však v ťažkom pokušení, strachu, zúfalstve, pri chorých a zomierajúcich.

(Imprimátur č. 11.632/1947 Trnava)

…...................................................................

MODLITBA KU SVÄTÉMU MICHALOVI ARCHANIELOVI, KTORÚ ZAVIEDOL - PÁPEŽ LEV XII.


Svätý Michal archaniel, chráň nás v boji! Proti zlu a úkladom diabla nám bud' ochranou. A ty, knieža nebeského vojska, božskou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí spôsobujú skazu duší vo svete.
Príd' na pomoc I'uďom, ktorých Boh stvoril na svoj obraz a podobu ktorých draho vykúpil spod tyranie diabla. Svätá Cirkev Ťa uctieva ako svojho strážcu a ochrancu. Tebe Pán udelil poslanie uvádzat' do nebeskej blaženosti vykúpené duše.


Pros teda Boha pokoja, aby zvít'azil nad satanom, aby už nemohol držať ľudí vo svojich putách a škodiť Cirkvi. Prednes Najvyššiemu naše modlitby, aby nám Pán neváhal preukázať svoje milosrdenstvo. Amen.

SVATÝ ARCHANJEL MICHAL

Poráža ducha pýchy n ctižiadostivosti a dedičný hriech. A slávu nem zhodnosti anjelov v dobe ich skúšky zaznelo zvolanie svätého Michala: Ouis ul Deus? (Kto je ako Boh?) Silou lásky zrazil l uciera a zvrhol ho do priepasti. Archanicl Michal je patrónom tých, ktorí vedú duchovný zápas, a to predovšetkým umierajúcich.

Doprvádza duše k súdu. Pri lôžku umierajúceho vzývajme archaniela Michala a jeho anjelov! Pápež Lev .XIII mal videnie zúrivých démonov, ktorí soptili proti Cirkvi až do konca časov. Polom videl sviilého Michala, ako ich so svojimi zástupmi pochytal a zvrhol do pekelnej piiepasti Preto založil pápež známu modlitbu k svätému Michalovi a nariadil, aby sa |ii veriaci modlili po každej svätej omši.

 

 

Svätý archanjel Gabriel

Božia moc

Poráža mamon, ducha lakomstva a hrabivosti (Mt 6,19-34; Lk 16,1-17). Tento hriech premáhame dobrovoľným darovaním z lásky k Bohu. Svätý Gabriel je Boží posol. Boh mu zveril veľké posolstvo radosti pre ľudský rod, posolstvo nádeje. Keď prišla plnosť času, zveril mu Boh najdôležitejšiu úlohu, aby Márii, najčistejšej a najpokornejšej služobnici priniesol na zem posolstvo o vtelení Boha, jeho najdrahšieho Syna. Svätý Gabriel je verný posol a pomocník kňazov a osôb, zasvätených Bohu.

Svätý Gabriel, archanjel, príď so svojimi zástupmi.  Nauč nás byť pokornými služobníkmi. Pomáhaj nám, aby sme boli čistí a pripravení stať sa miestom odpočinku pre Pána a pre Máriu.

 

 


 

Svätý archanjel Rafael

Boží liek

Svätý Rafael, ukazovateľ Božej lásky, poráža Ducha nečistoty, necudnosti a poživačnosti. Pomáha nám, aby sme pod dohľadom Nepoškvrnenej a s jej pomocou sa stali čistí na tele i na duši a porážali hriech smilstva. Svätý Rafael je anjelom lásky, posily, zdravia a správnej voľby. Svätý Rafael nám pomáha rozoznať pravú lásku od lásky prchavej. Jemu a jeho anjelom je zverená sviatosť Ducha Svätého – birmovanie. Je patrónom cestujúcich, utečencov, lekárov, mládeže, snúbencov a kňazov. Vyprosuje milosť múdrosti, intelektu, rady, sily, zbožnosti a svätej Božej bázne. Máme ho vzývať pri dôležitom rozhodovaní, na cestách, pred operáciou, proti  bezchybným pokrmom a liekom a proti každému nedostatku lásky.

Svätý Rafael, archanjel, príď a sprevádzaj nás svojou pomocou. Rozmnož v nás svoju silu a svoju lásku. Daj, nech láska k Bohu a k Nepoškvrnenej  víťazí v našich srdciach proti nenávisti a nečistote sveta.


 


 

 

Svätý archanjel Uriel

Boží oheň

Pripomínal sa v martyrológiu už v 4. storočí. Poráža ducha hnevu, nenávisti a netrpezlivosti. Je mierny a trpezlivý, drží vo svoje ľavici planúcu pochodeň lásky k Bohu. Pán povedal:  Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul (Lk 12,49)! Chráni všetky miesta zjavení a obohatenia milostí. Pán Ježiš povedal v jednom svojom zjavení: „ Keď sa k nim priblížia červené zbrane, budú môcť preniknúť ochranný pás okolo miest zjavení mojej Matky len za cenu smrti a straty svojho života.“

Svätý Uriel, obklop nás svojím  plamenným ochranným pásom, príď nám na pomoc so svojimi nebeskými zástupmi. Nauč nás jednať tak, ako jednal Ježiš, keď bol na zemi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Svätý archanjel Jehudiel

Božia chvála

Poráža ducha závisti a žiarlivosti. Zlý duch závisti vystupuje predovšetkým proti Máriinej kráse, pretože z nej malo vzísť vtelenie druhej božskej osoby. Hriech závisti žiarli na dobro blížneho. Závisť zaslepených farizejov sa zmenila v nenávisť voči Božiemu Synovi. Svätý Jehudiel je naším pomocníkom a vodcom. Jeho bezpodmienečné prijatie Božieho poriadku a jeho horlivosť nasledovať Božie prikázania spečatili jeho večné spojenie s Bohom.

Svätý archanjel, Jehudiel, mocný protivník zlých duchov, príď nám na pomoc s celým svojím anjelským šíkom. Buď s nami v našom boji proti hrozným útokom pekla, ktoré hrozia, že zničia Cirkev. Odstráň z našich sŕdc všetku závisť a učiň, aby sa božská moc stala  pre nás večnou chválou v Bohu.

 

 

 

 

 

 

Svätý archanjel Sealtiel

Modlitba k Bohu

Poráža ducha nezriadenosti a nestriedmosti v jedle a pití. Proti tejto neresti máme postaviť ducha striedmosti a odriekania. Striedmosť tríbi intelekt, posiľňuje vôľu a nové ctnosti. Na príhovor svätého Sealtiela boli veľké misijné oblasti oslobodené od hriechu alkoholizmu. Dosiahol to kňaz misionár, ktorému sa dostalo milosti, že poznal tohoto archanjela a vytrvalo ho prosil o pomoc.

Sealtiel ako nositeľ milosti drží v ruke nádobu s kvetmi, znamenie slávy a života v Bohu. Máme sa k nemu a k jeho anjelom modliť za manželov, aby s ich pomocou vždy dokázali povedať áno novému životu, ktorý im zveruje Boh.

Svätý archanjel Sealtiel, pomáhaj nám so svojimi anjelmi, nauč nás modliť sa tak, ako sa modlil Pán a ako nás on učil modliť sa.

 

 

 

 

 

 

Svätý archanjel Barachiel

Božie požehnanie

Poráža ducha lenivosti, náboženskej povrchnosti a vlažnosti. Horlivosť v dobrom je nutná pre posvätenie a pre večnú blaženosť. Vlažní sú v Božích očiach horší než studení. Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst (Zj 3,16). Svätý archanjel Barachiel je privolávaný kňazským požehnaním, preto je potrebné, aby bolo veľa svätých a požehnávajúcich kňazov. Prosme svätého Barachiela, aby sa Božie volanie v nás stalo tiež jeho nasledovaním. Preto vás prosím ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja (por. Ef. 4,1-3).

Svätý archanjel Barachiel, vyburcuj nás spolu so svojimi anjelmi z lenivosti, pomáhaj nám, aby sme rástli v dobrých skutkoch a v láske k Bohu i k Márii.

Ten, kto si ctí anjelov, uctieva tiež ich Kráľovnú a dostane hojnú pomoc v boji proti hlavným hriechom. Modlime sa často 7 x Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu s invokáciou:

Svätí anjeli, príďte so svojimi zástupmi a ukážte ľuďom svoju pomoc a svoju silu, aby sa naše srdcia zapálili láskou k sláve Boha a Márie, našej Kráľovnej.


Podľa knihy H. Kreuzera: Anjeli naši mocní zástancovia

 

----------------------

Náš anjel strážny

Keď som bol ešte dieťa, stretol som jednu starenku, ktorá už teraz nie je medzi nami. Bývala v úbohom domčeku poni­že starého mesta Gascogne, medzi stromami, ktorých lístie rozjasňovalo všetky veci zvláštnym zeleným svitom. Žila so somárikom a čiernym psom, čo sa volal Bailli. Hluk z ulice do domčeka prenikal iba tlmene, takže bolo počuť spev vtákov a kostolné zvony. Toto ticho a odlúčenosť sa mnohým zdali smutné. Jeden príbuzný sa jej raz súcitne opýtal: Jeanette, ako tu môžete žiť taká sama?"

Nie som sama. Mám svojho anjela strážcu," odpovedala jednoducho.

Už viac ako päťdesiat rokov znie v mojej duši celkom jed­noduchá starenkina veta. Chcel by som snívať o prítomnosti svojho anjela s takou intenzívnou vierou, ako táto dedinčan­ka, ktorá v duchu umŕtvovania odriekala svoje modlitby kľa­čiac na tvrdej podložke z kukuričných zŕn. Každý večer pred spaním sa s úctou obracala k soške Panny Márie, žiariacej na začmudenom krbe belobou.

Bolo by dobré a príjemné napodobňovať taký príklad dôvery k nášmu dobrému anjelovi, lebo on je vždy pri nás. Nikdy nás nestráca z dohľadu.

Keď si lepšie všímame krásy Božieho stvorenia, anjel še|* ká v našej duši: „Pozri, ľalia kvitne. Ľalia je znak, že Boh niu miluje. Počúvaj, spieva červienka. Jej hlas stúpa a klesá v mol lodiekýeh trilkoch vo vyschnutých lesoch. To je posolstvo, zima končí a Boh nás ochraňuje. Pozoruj hviezdy. Vnekn nečnom priestore naznačujú cestičky svetla. Ich jas naznač u je cesty raja: Boh nás čaká."

Áno, náš anjel je vždy pri nás. Je to najvernejší brat, ii;i| obetavejší a najviac milujúci, ktorého nám dal Boh. Ako málo na neho myslíme. Mali by sme oľutovať takúto nedluJ losť! Predstav si, že pri najveľkodušnejšom priateľovi hv niekto zostal ľahostajný, necitlivý, nepozrel by sa na nelm, nevenoval by mu ani slovo, ani myšlienku. A predsa, my vi takto k svojmu anjelovi často správame. Naša duša mu bol i

i n lá pri našom narodení a on nás chce priviesť do neba. K i zvláštnym poslaním je brániť nás proti diablovi a jeho (javom, čo sú úzkosť, smútok bez príčiny, znechutenie idlítbe a v dokončení našich povinností. Vo všetkých |hto pokušeniach, ktoré by nás rýchlo priviedli k vážnym 11' >m, nám náš anjel pomáha odolávať. Pomáha nám tiež ii.ď dobro. Vnuká nám dobrú myšlienku, pohýna nás k od- ;iuisti, odvahe, dobročinnosti. Dáva nám silu vytrvať.

k tiež poverený predkladať naše modlitby Pánovi, ako to >|nl archanjel Rafael v prípade Sáry a Tobiáša.

Svätá Mechtilda, ktorá žila v 13. storočí, raz videla svojho l|cl.i, ako radostne predkladá Bohu jej modlitby v podobe i >\ ranka, čo spievajúc vystupoval do neba. Aký smútok mu- bivžívať náš anjel, keď predkladá Bohu naše, tak často len ■Irapkané" formálne modlitby!

I N a,š anjel tiež uchováva v pamäti naše dobré skutky, na- i 'bety, dokonca aj tie najmenšie. V životopise blahoslave- l Kmílie Bicchieri čítame, že istá rehoľníčka, ktorá jej bola kIriadená, pýtala povolenie vypiť pohár vody za horúceho Jlieho dňa.

Sestra, zabúdate, že pravidlo v túto hodinu zakazuje piť?" „Viem, matka predstavená, ale mám taký smäd!" „Tak dobre, sestra, zverte tento pohár vody do úschovy Kinu anjelovi strážnemu." Rehoľníčka poslúchla. O niekoľko rokov neskôr zomre- A keďže nebola dosť dokonalá pre nebo, dostala sa do Islca. Tri dni na to sa zjavila blahoslavenej Emílii: „Už netrpím, matka predstavená. Pomohol mi ten pohár »ly, ktorý som podľa vášho príkazu zverila anjelovi strážne­mu Ten uhasil oheň, ktorý ma trápil." i Ak odovzdáme nášmu anjelovi veľa takýchto malých il >ii i, neskôr si nahromadíme veľký poklad!

Veľa svätých malo istotu a niekedy aj reálne videnie pr tomnosti anjelov po ich boku. Svätá Františka Rímska, ktou sme už spomenuli, mala skutočne od anjelov privilégia. \ I dela aj počula svojho anjela strážcu a ten bol niekedy veľin prísny, lebo chcel, aby Františka bola dokonalá. Raz sa zúčľ.l nila na stretnutí mladých, elegantných, avšak frivolných žien Počúvala ohováranie a malicherné reči a nedala najavo ncsii hlas, ani sa neodvážila zmeniť tému konverzácie alebo opusi I túto spoločnosť. Zrazu sa ozvalo zaucho. Všetky ženy sa ou n I- li k Františke, lebo ona tú facku dostala. Jej líce bolo červene,

A naopak, šľachetné skutky svätej boli zázračne odnitf nené. Raz, keď vo svojej izbe čítala modlitbu k Panne Maril, volali ju uprostred jedného verša. Bez reptania sa nechala vy rušiť a potom sa vrátila k modlitbe. Ale zdalo sa, že v ten do A ju veľmi potrebujú. Ešte trikrát uprostred toho istého verša ju zavolali a ona hneď pribehla a chopila sa práce, čo od nej ží.i dali. Štvrtýkrát našla vo svojej knihe ten verš napísaný zlatým písmom.

Všetky drobné skutky, ktoré sme vykonali, raz označia v nebi krásnymi farbami svätožiary. Na zemi nemajú veľa j;i su. Tu sa zdá, že sa neoplatí „nechať sa vyrušovať". Priznáv;i me, že sme podráždení, keď musíme opustiť zaujímavú čin nosť kvôli nejakej službe či úlohe bez veľkej odmeny. Ako by sme sa ponáhľali, keby to bol hrdinský čin, úžasná obeta! Alo v každodennom živote na to nenachádzame vhodnú príleži­tosť; a možno je viac odvahy a cnosti v tom, keď prejavujeme službu a ochotu v každom bežnom okamihu všedného dňa.

Svätá Františka nikdy nevidela svojho anjela v jase, aky má v raji, a predsa na ňom nemohla udržať pohľad, lebo žia­ril viac než slnko. Krátko pred svojou smrťou ho často videla tkať zlaté plátno. Napokon sa dozvedela, že to bol jej vlastný život; každá nitka predstavovala novú zásluhu.

I Ubezpečovala, že „keď duša zostúpi do očistca, anjel ju Bťvadza. Zostane vonku pred týmto väzením až do chvíle, Im i luša nie je celkom očistená." Mala tiež videnie o stvorení ■tl< iv. Ich veľký zástup sa rozšíril do celého sveta. Bolo ich Bi \ c ľa ako snehových vločiek a boli nesmierne čistí a žiariví. I V pustom údoli pri Gap, v Alpách, nazývanom tiež Údo­lí' Pecí (des Fours), žila na začiatku 17. storočia chudobná ■Mierka Benoite Rencurel. Niekoľkokrát mala neobyčajné ■iimíc vidieť Pannu Máriu. Bolo to v údolí alebo v osade du ni\ v malej kaplnke zasvätenej Panne Márii. Benoite žila B>|>ojení so svojím anjelom strážcom. Zverovala mu všetky Bi penia a vždy sa s ním radila. On na túto úplnú dôveru od- Äimlal všetkými druhmi služby. Vo svojej dokonalej jedno- llu hosti to Benoite vôbec neprekvapovalo. Anjel ju naučil ■spoznávať liečivé účinky rastlín, dokonca jej pomáhal upra- ■v.iť kaplnku. Keď si v lese na konári zabudla svoj biedny bi.i .i - čo vlastne bol len taký zdrap, ale aj tak by jej bol za stu- wiých nocí veľmi chýbal - anjel jej ho priniesol. \ Zobral jej nástroj pokánia, povrazy ktorými sa bičovala aj ■pások vybíjaný klincami, keď ho zle používala. Ale raz jej ■al aj ruženec, keď sa naň príliš naviazala a vrátil jej ho až po fcrťitom čase.

Démon sa na zbožnú pastierku rozzúril. Pokúsil sa pomý­lili' ju, keď sa neskoro večer vracala z kaplnky. Benoite zišla ■cesty, motala sa v tme, naďabila vždy na tie isté cestičky, až n.i| iokon zavolala na pomoc svojho anjela. Ten jej prekliesnil i i'stu uprostred ostružín, pomohol jej prebrodiť sa cez potô- flkv, podopieral ju, keď bola príliš unavená. V noci anjel žiaril n ko zornička, aby osvetlil údolie. Niekedy priviedol aj iných linjelov a Benoite ich videla v podobe malých žiarivých vtá- i íLov, niekedy bielych, inokedy červených. Krásne spievali ,i vo vzduchu sa zoskupovali do kŕdlika v tvare venca.

A máme tu ešte jeden príbeh, ktorý nie je vylepšený žla< nymi legendovými ornamentmi. Odohral sa v Paríži na n!l< du Bac.

V noci z 18. na 19. júla 1830, keď všetky rehoľnice v klášiu re Dcér milosrdnej lásky spali, najmladšia z nich, sestra Kai.i rína de Labouré, sa strhla zo spánku.

Odhrnula biele závesy, ktoré obklopovali jej lôžko a za­zrela asi štvorročné dieťa v bielom odeve. Zdalo sa, že jelit tvár, vlasy aj šaty žiaria.

Poďte do kaplnky," povedal, „Panna Mária vás čaká."

Hlas dieťaťa bol veľmi jemný, ale výrazný. Sestra Katarína, vstala, obliekla sa a išla za dieťaťom. Chlapček kráčal pred ňou cez tmavé a prázdne chodby. Dieťa osvetlilo všetko, ka­diaľ prechádzali, a tak sestre Kataríne ani na um nezišlo brat si lampu či sviečku. Sotva sa chlapček dotkol dverí na kapln ke, tie sa otvorili arehoľnica uvidela loď kaplnky tak silno osvetlenú ako počas polnočnej omše.

I Záhadné dieťa zastalo pred oltárom a Katarína de Labou- i m zatiaľ kľakla. Vôbec nepochybovala, bola si istá, že Panna I.ii u sa zjaví. A napokon zostúpila nesmierne krásna v mod­lil n I ilášti a bielych šatách s ružovým leskom „sfarbeným ako ■rnic ka". Žiariace dieťa, čo sestru Katarínu doviedlo do ka- lnkv neskôr známych slávnych zjavení zázračnej Medaily, Bli > jej anjelom strážnym.

I Poslaním nášho anjela je viesť nás k Ježišovi, k Márii, ale ■y lio neposlúchame. Zostávame bez svetla, keď máme zavŕ- jllí i leisté putovanie.

Keby sme stále mysleli na neviditeľného spoločníka prí- ■nmého pri všetkých našich činoch, iste by sme tak ľahko hc klzli k maškrtnosti, k zlému slovu, k hnevu, nečistote. Ak I) lajomstvo našich myšlienok môže čítať len sám Boh, anje- kvi sa môžu zjaviť. Jeho priateľstvo k nám ho inšpiruje, aby

Už by sme sa boli popálili, utopili, roztrieštili, zlomili si k< 'nčatiny pri páde - ale náš anjel bol tam! Dvaja dlho odlúče- |l sa mohli stretnúť, ťažké podujatie sa vydarilo a možno prá­ve anjeli strážni dosiahli toto stretnutie. Isto stoja pri vytvára­li i v šetkých dobrých vzťahov medzi ľuďmi.

Abbé Lany, ktorý veľmi miloval anjelov, často hovorieval: '„k anjelom sa neutiekame dostatočne intenzívne. Sú však tu. |i li dobrota voči nám je nesmierna."

15. júna 1894 sa stratilo štvorročné dieťa, Eugéne Loup. V detskej nevedomosti išiel za Rómami. O štyri roky neskôr / maringotky ušiel. Netrvalo dlho a zatkli ho ako tuláka.

O svojej rodine nevedel povedať nič, dokonca zabudol svoje priezvisko. Ale predsa si spomenul na jednu modli bu k anjelovi strážnemu, čo sa s ním každý večer modlie\ la jeho mama. Tú modlitbu zvykol opakovať v maringolki Správa o chlapcovi a modlitbe sa objavila v novinách, ki< n sa dostali do rúk aj úbohej matke. Tá na adresu redakcie | >• slala prvých pár riadkov modlitby. Ale chlapec ju vedel celí a často sa modlieval. A tak mu modlitba k dobrému anjeli >\ napokon pomohla nájsť príbuzných.

Sviatok anjelov strážnych existuje len od 16. storoOli Dlho sa uctievali 29. septembra spolu so svätým Michalom Preto evanjelium z tejto omše obsahuje slová Ježiša apo,stu lom, keď obraňuje deti a vyhlasuje, že ich anjeli sú stále pin| Božou tvárou.

V roku 1523 Mons. Frangois d'Estaing, biskup de Rode/ dosiahol, aby sa tento sviatok slávil. Už od detstva mal tenli i svätý biskup anjelov vo veľkej úcte. Hovorilo sa, že anjeli In > za to odmenili tak, že obilie sa pre dobro chudobných v klu soch rozmnožilo.

Raz sa Mons. d'Estaing zľutoval nad vyhladovanýn mi, keď ich istý roľník vyhnal zo svojho bobového po*

Nechajte, nech sa pokojne najedia. Nič nestratíte, v vám vrátim."

Muž poslúchol a úroda bola ohromná.

Ľudia tiež verili, že anjeli pracujú v noci na zvonici de Rt > dez a zázračne pomáhajú robotníkom napredovať v práci.

Na hrobe blahoslaveného Frangoisa d'Estaing sa udiali mnohé zázračné uzdravenia. Vo Francúzsku, v Španielsku ale aj inde je zvykom sláviť 2. október ako sviatok Anjelov strážnych.

T . , V ..... á.

ľo/.náme viacero modlitieb k anjelovi strážnemu. Táto thádza z 9. storočia. Napísala ju jedna rehoľníčka z Win- ■■iru v Anglicku.

I crím, že ty si svätý anjel, ktorého všemohúci Boh po- i il, aby ma strážil. Preto ťa prosím a pokorne vzývam rxe toho, ktorý ťa poveril touto úlohou, aby si ma všade nížil, aby si mňa, krehkú a nehodnú vždy ochraňoval h nnto živote od všetkého zla, aby si ma bránil a nedovo- ' < iby mal diabol nad mojou dušou akúkoľvek moc, keď lioli prikáže opustiť zem. Tak ju nežne prijmi a veď ju ■ k mocnému Stvoriteľovi a Spasiteľovi, nášmu Bohu, iný nám je ochotný pomôcť a je požehnaný po všetky hy vekov. Amen."

 

Modlitba požehnania


Nech ťa Pán žehná a ochraňuje.

Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a daruje ti svoj pokoj.

Nech je v tebe ako svetlo, ktoré v tebe rozsvecuje všetku temnotu.

Nech prebýva v tebe ako sila, ktorá premieňa tvoje slabosti.

Nech j e v tebe ako útecha, ktorá ťa potešuje,

ktorá ti dáva pevnosť v tvojej neistote.

Nech je v tebe ako prameň lásky, ktorý nikdy nevyschne.

Nech je pred tebou ako štít, ktorý ťa chráni pred každým zlom.

Nech j e za tebou ako Otec, ktorý ťa povzbudzuj e.

Nech je pod tebou ako ruka, ktorá ťa nosí.

Nech je nad tebou ako chrániaca strecha, ktorá zadržiava všetko hrozivé.

Nech je v tvojej slabosti a v tvojej sile, v tvojej bezmocnosti a v tvojej nádeji.

Nech je s tebou tam, kam vedie tvoja cesta.

Nech ťa sprevádza na tvoj ich cestách.

Nech prenikne tvoje srdce svojou nežnou láskou.

To nech ti udelí milostivý a milosrdný Boh

Otec, Syn i Duch Svätý.

Amen.

(Anselm Grun OSB)

stiahni v doc.

 

zdroj : http://www.magnificat.sk/old/mrosa/1104/monitor.htm

Vzkriesený moslim Pannou Máriou

Svätý Filip Neri

 

Modlitba za ochranu domu a oslobodenie od pôsobenia zlých duchov

 

Existuje jediná pravá moc, moc Boha, Otca všemohúceho, ktorý žije a kraľuje na nebi i na zemi! Niet iného Spasiteľa, jediným je Ježiš Kristus, Syn živého Boha, ktorý prijal ľudskú prirodzenosť, narodil sa z Márie Panny, bol umučený človekom, zomrel na kríži a tretieho dňa vstal Zmŕtvych, žije na veky a svojou mocou kraľuje na nebi i na zemi.

Niet väčšej moci, ako je moc Ducha Svätého, moc lásky, prúdiacej od Otca i Syna, ktorá víťazí nad všetkými mocnosťami temnosti.

Iba Krv Ježiša Krista a Jeho sväté meno oslobodzujú od vplyvov a útokov démonov.

Nech Boh, Otec všemohúci, s Ježišom Kristom, v Duchu Svätom, kraľujú naveky v tomto príbytku, nad všetkým čo v sebe má, nad osobami čo v ňom prebývajú.

Nech je tento dom, so všetkým jeho majetkom, pod ochranou najčistejšej a najmocnejšej presvätej Krvi Ježiša Krista a Jeho svätého mena. Vo viere zverujeme tento príbytok mocnému pôsobeniu Kristovej Krvi. Presvätá Krv nášho Pána, Ježiša Krista, vylej sa na tento dom a očisti ho od pôsobenia všetkých vplyvov a pôsobenia zlých duchov a démonov.

 

Nech archanjel Michal zastane pred bránou tohto domu, nech jeho anjeli strážia vchodi všetky miestnosti v tomto dome. Nech je jeho jediným Pánom, v mene Ježiša Krista, všemohúci Boh Otec, i Syn i Duch Svätý. O to prosíme na mocný príhovor Najsvätejšej Panny Márie, všetkých anjelov a svätých. Amen.

 

Krátka modlitba oslobodenia

 

Podľa p. Paula Faheda O.M.M.

 

Ó, mocný Bože, v mene Ježiša Krista, Jeho prečistej Krvi a svätých rán, na trvalý príhovor Panny Márie, archanjela Michala, všetkých anjelov a svätých, zmiluj sa nado mnou, a odožeň odo mňa všetky diabolské sily a vplyvy, každú chorobu, všetok satanov jed, ľudskú závisť a nenávisť.

Vznešená Kráľovná neba, majestátna Vládkyňa anjelov, ktorá si Bohom ustanovená byť ženou, ktorá rozšliapne hlavu Satana, teba pokorne prosím, v prítomnosti tvojich anjelských légií a zástupu všetkých svätých, pre tvoju moc, ktorú ti daroval sám všemohúci Boh, zažeň na útek démonov, ktorí bojujú proti mne. Svätí anjeli a archanjeli, bráňte ma a ochraňujte!

V mene Ježiša Krista, v moci jeho svätej Krvi, odíďte odo mňa všetky démonské mocnosti, utekajte k nohám Ježiša Krista a nikdy viac sa nevracajte späť. Nech s vami Ježiš, Spasiteľ sveta, večný Víťaz, naloží podľa svojej svätej vôle. Amen.

 

Modlitba za víťazstvo nad duchom strachu

 

„Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy"(2 Tim 1,7) On im povedal: „Čo sa bojíte, vy maloverní?!" Ježišu, ty mi opakuješ v tejto chvíli svoje slová, hovoríš mi. Neboj sa, dieťa moje, maj vieru! „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. "(Mt 28, 18) Chválim ťa, a ďakujem ti, môj Boh a Pán! Tvoja vernosť je oporou, je štítom a výzbrojou pre mňa. „Nebudem sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne, ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie. (Ž 91, 4-6)

S tebou, Pane, sa nemusím báť útokov nepriateľov, zlých duchov, chorôb, či nehôd. Ty si verný, tvoje slovo je verné! Slovo, v ktorom mi dávaš prísľub, že ostávaš so mnou až do skončenia sveta! V sile Ducha Svätého a v mene Ježiša Krista, odíď odomňa, každý duch strachu! Som v moci Kristovej Krvi slobodným Božím dieťaťom! Ja verím v Božie slovo, ktoré hovorí: „Budeš vzdialený od utláčania- báť sa nebudeš - aj hrôzy, veď sa ťa nezmocní (Iz 54,15) „Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď som tvoj Boh, Posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou! (IZ 41, 10) Ďakujem ti, Ježišu Kriste, môj Boh a Pán, že vytrháš koreň strachu z môjho srdca. Dôverujem ti! Chválim ťa, pretože je pravdou, čo hovorí tvoje slovo, že: „ Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesni" (Ž 34, 18)

Ty, Bože, buď naveky mojím svetlom, mojou ochranou a mojou záštitou. Nech je zvelebené tvoje sväté meno, naveky! AMEN.

 

 

Modlitba za oslobodenie od nepriateľov

 

Pane, ty si mojím pastierom, nič mi nechýba! Si mojím štítom, ktorý odráža každú myšlienku i skutok nepriateľa.

Nechcem nasledovať mamonu, ktorá sa stáva božstvom mnohých. Nechcem vzývať telo, ako svojho pána, ku ktorému sa klaňajú ľudia dneška. Ty jediný dokážeš naplniť všetky moje túžby, všetky moje potreby.

 

Môj Bože, milujem ťa a ďakujem ti, že si svojím utrpením na kríži, „zmazal" dlžobu mojich hriechov a urobil ma novým Božím človekom! Ja sám som ju nemal čím zaplatiť, pretože moja duša je hriešna. Môj nepriateľ má tiež dlžoby lásky voči mne. V tejto chvíli mu odpúšťam jeho dlh, ruším ho svojím utrpením, podľa tvojho vzoru, môj Pane! Zachráň dušu môjho nepriateľa, tak, ako si zachránil moju dušu! Pretvor jeho srdce, nech sa z kamenného stane podobným tomu tvojmu, milosrdnému. Žehnaj, môj Bože, svojím Duchom Svätým, moje rozhodnutie odpustiť a osloboď ma od vplyvu nepriateľov. O to prosím v mene Ježiša Krista, na mocný príhovor Nebeskej Matky, Panny Márie. Amen.


Modlitba za dar manželstva podľa Božej vole

 

Pre osoby, ktoré si z nevysvetliteľných príčin nedokážu nájsť životného partnera.

Otče Nebeský, „Ty si stvoril Adama a utvoril si Evu, jeho ženu, aby mu pomáhala a podporovala ho... Ty si povedal: „Nieje dobre človeku samému, urobme mu pomoc, ktorá mu bude podobná. " (Tb 8, 6) Pochválený buď, ó Pane, za dar lásky, ktorý dávaš človeku, mužovi a žene!

Pochválený buď, všemohúci Otče, že svojím Duchom Svätým, vnášaš do ľudského srdca posväcujúci cit lásky!

 

„Dám im srdce, aby ma poznali, veď ja som Pán, budú teda mojím ľudom a ja budem ich Bohom. (Jer 24, 7) Pane, daroval si človeku dar sviatostného manželstva. V mene Ježiša Krista ťa prosím, pomôž môjmu srdcu nájsť manžela/manželku, ktorý/á bude pre môj život oporou a vytvorí so mnou jednu svätú duchovnú jednotu, akú si ty želáš. Daruj mi podľa svojej svätej vôle partnera, ktorý do môjho života prinesie tvoju čistú lásku, tvoju vernosť, tvoju dobrotu.

Pošli mi, ó Bože, anjela, ktorý ma privedie ku skutočnej, tebou požehnanej láske, tak, ako to učinil Rafael na tvoj Boží príkaz, tvojmu služobníkovi Tobiášovi.

Mocou najsvätejšej Krvi Ježiša Krista, pretrhni ,Bože, v mojom živote všetky putá kliatieb, závisti,

 

nenávisti, hriechov mojich predkov, ktoré spôsobili, že môj život žijem bez ľudského citu skutočnej lásky, v sklamaniach a pocite nenaplnenia. Obmy moje srdce vo svojej prečistej Krvi, na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, nech je slobodné od všetkých vplyvov zla, pripravené tak pre poslanie sviatostného manželstva. Nech sa v mojom živote stane tvoja svätá vôľa. AMEN.

 

 

Modlitba sebaoslobodenia

 

Podľa p. E. Vellu

Duch...(pomenuj podľa príznakov, napríklad: seba- odmietania, hnevu, závisti, malomyseľnosti, smilstva, nečistoty... apod.)

V mene Ježiša Krista ti prikazujem, odstúp odomňa a pober sa k nohám Ježiša Krista, aby On bol tvojím vládcom. V mene Ježiša Krista a mocou Jeho svätej Krvi, na orodovanie prečistej Panny Márie, archanjela Michala, ti zakazujem vrátiť sa a ďalej mi škodiť. AMEN.

II. KROK

 

 

ODPUSTENIE

 

„...Modlite sa, modlite sa, modlite sa a budete môcť s láskou prijať druhých a odpustiť všetkým, ktorí vám spôsobili zlo..."

Kráľovná Pokoja - Medugorje, 25. 9.1997

 

Modlitba odpustenia

Pane Ježišu, dnes prichádzam k tvojim svätým nohám, aby som prosil o milosť, o tvoj dar pre moje srdce, ktorým je schopnosť odpustiť.

Viem, že iba ty - môj Boh, mi môžeš dať silu skutočne, z hĺbky srdca odpustiť svojim bratom, ktorí sa proti mne prehrešili slovom či skutkom, ktorí ublížili mojej láske, mojej dôvere, skrátka môjmu srdcu.

Mocou tvojho Ducha Svätého, Ducha lásky, chcem byť dnes prepustený z väzenia sebaľútosti, úzkosti, zášte, nenávisti, neodpustenia.

Pane, v tvojom svätom mene Ježiš, očisť a uzdrav v tejto chvíli moje srdce, moju myseľ, moje spomienky, daruj mi milosť odpustenia. Premeň moje zajatie na skutočnú slobodu Božieho dieťaťa, ktorú môžem dosiahnuť iba v tvojom Svätom Duchu.

Daj, nech viac v srdci necítim osteň trpkosti, pri spomienke na krivdu, urážky, nepochopenie, ktoré som doteraz tak bolestne pociťoval.

Zároveň ťa, mocný môj Bože prosím, aby si daroval svoju milosť a odpustenie všetkým tým, ktorí spôsobili mojej duši citové zranenia. Svoju bolesť, žiaľ, smútok, ktoré som pociťoval zásluhou týchto mojich „nevedomých" bratov .obetujem v tejto chvíli za ich srdcia. Priveď ich ,Pane, k pravde o sebe samých, k pravde o svojich skutkoch , k pravde o skutočnej láske, ktorou si ty. Vylej na nich svojho Ducha Svätého a daruj im obrátenie duší. Pokorne ťa prosím v mene Ježiš, v mene sĺz a bolestného utrpenia tvojej svätej Matky, Panny Márie. AMEN.

 

Modlitba odpustenia sebe samému

 

Pane Ježišu Kriste, môj Božský Spasiteľ!

Pokorne ťa chcem dnes prosiť o dar, aby som dokázal odpustiť sebe samému. Svoje hriechy, pády, opakované zlyhania, zrady, nedokonalosti, ktorými som zarmucoval teba, svojho Boha, ale i svojich blízkych.

 

Neviem si odpustiť chvíle zlých, nerozumných rozhodnutí, tie chvíle, ktorými som sám seba pripravil o šťastie, o lásku, o pokoj....

 

Neviem zabudnúť na to, ako som si sám, svojou pýchou a pocitom sebestačnosti, ktoré sprevádzali moje životné rozhodnutia, „pokazil" svoju budúcnosť.

Omyly, straty, neschopnosť povedať „prepáč", alebo „je mi ľúto", zamlčované city, vyslovená nepravda, to všetko zničilo lásku v mojom živote, zničilo nádej na šťastie.

Nedokážem si odpustiť chvíle, kedy som netúžil po tvojom Božom požehnaní, ale vrhal som sa v ústrety duchovnej smrti, pretože v tej chvíli to bolo pre mňa pohodlné, výhodné, naplňujúce.

Stratil som všetko, pripravil som sa o chvíle šťastia a pokoja, ktoré mi môže darovať iba tvoja láska v tvojom Duchu Svätom.

 

Veľa som vo svojom živote zničil, veľa dobrého pošliapal, mnoho skutočnej krásy som prehliadol, či vysmial... Cítim sa vinný, že som ublížil, že som sa nezastal pravdy a lásky. Pomôž mi odpustiť si, Pane!

Vo svätom mene Ježiša Krista a pre Jeho Božské odpustenie a milosrdenstvo, odpúšťam v tejto chvíli sám sebe všetko, čo v mojom živote považujem za pády, omyly, nedostatky, nedokonalosti.

 

Všetko, čo ma v srdci ťaží ako neodpustenie sebe, odovzdávam teraz do tvojho láskavého Srdca, Nebeský môj Otče a to skrze ruky najčistejšej a najsvätejšej Panny Márie. Prijímam sám seba ako tvoje Božie dieťa, ktorému dávaš svoje odpustenie, svoje požehnanie a lásku. Svoj život v jeho minulosti, prítomnosti a budúcnosti odovzdávam do tvojich Božích rúk, staň sa Tvoja svätá vôľa. AMEN.

 

Modlitba prepustenia « odpútania sa od nepriateľov

 

Pane Ježišu Kriste, v tvojom svätom mene, skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, odpúšťam a prepúšťam svojich nepriateľov z pút vlastného neodpustenia a sebaľútosti. Zriekam sa týchto pút, ktoré zotročovali moju dušu pocitom krivdy, nenávisti, odporu, hnevu, strachu a vkladám ich do tvojich Božských rúk. Urob ma slobodným v tvojom Svätom Duchu, Pane!

Prepúšťam do tvojej Božskej spravodlivosti a Božského milosrdenstva všetkých tých, ktorí úmyselne i neúmyselne zavinili moje spútanie, moje neodpustenie, svojimi slovami, gestami i činmi.

Vzdávam sa, v mene tvojej Božskej lásky, akejkoľvek pomsty, odplaty, samospravodlivosti a prenechávam vládu nad spravodlivosťou tebe, všemohúci môj Pane!

Zastav, prosím, mocou lásky Svätého Ducha, všetky nepriateľské, negatívne vplyvy, ktoré by mohli uškodiť mojej duši i telu a pretrhni všetky putá nenávisti, závisti, žiarlivosti a zloby.

Nech sú duše mojich nepriateľov, ich myšlienky, slová, skutky nelásky a následky týchto skutkov očistené a pretvorené mocou tvojej presvätej krvi, a to na mocný príhovor Panny Márie. Nech v moci tejto tvojej svätej krvi a svätých Božských rán nemajú viac moc akýmkoľvek spôsobom mi škodiť. AMEN.

 

 

Modlitba odpustenia rodičom

 

Pane, môj Božský Spasiteľ, v tvojom svätom mene Ježiš, mocou tvojho Ducha Svätého, ktorý je pravou večnou láskou, odpúšťam v tejto chvíli svojim rodičom všetky negatívne prejavy, ktoré zranili moju dušu.

Odpúšťam im, že ma nedokázali prijať hneď, od počatia, že namiesto radosti, že Boh požehnal ich lásku novým životom cítili hnev, nenávisť, strach, odpor....

 

Odpúšťam mojim rodičom ich ľahostajnosť, s akou prijímali dar nového života.

Odpúšťam im citovú nevyzretosť, chlad, nezáujem, egoizmus.

Odpúšťam im, že ma v príliš „ľudskom" chápaní nedokázali doceniť, že neboli schopní vidieť viac moje kvality a vnímali o to výraznejšie moje nedostatky.

Odpúšťam im všetky pocity krivdy, nepochopenia, nedocenenia, netolerancie, odpúšťam im necitlivosť, s akou prijímali moje citové prejavy.

Odpúšťam im prísnosť bez nehy a povzbudení, odpúšťam im nedostatok povzbudenia a porozumenia v mojich záľubách i nezdaroch.

Odpúšťam svojim rodičom ich nezáujem, ich nedostatok pozornosti, času, odpúšťam im chvíle, v ktorých som sa cítil záťažou, nepotrebným bremenom. Odpúšťam im, pretože celkom nepochopili úlohu rodičov v tvojom Božskom pláne.

Odpúšťam im, že mi nedokázali zo seba darovať to, čo som očakával, pretože to sami nedostali a tak dnes nevedia ani dávať.

Odpúšťam im samozrejmosť s akou pristupovali, k mojim úspechom, víťazstvám, zdarom...

Odpúšťam im, že uprednostňovali veci, prácu, osobné záujmy pred mojou láskou.

Odpúšťam svojim rodičom všetky chvíle v ktorých ma nedokázali podržať, ochrániť, obhájiť. Odpúšťam im chvíle, kedy sa viac báli o to, „čo si pomyslia ľudia" ako o to, ako sa cíti ich dieťa.

Odpúšťam im, Pane, pretože ja prvý potrebujem odpustenie - tvoje odpustenie, pre chyby a pády môjho života, ktorými som zranil ľudí okolo seba, ale najmä teba, ktorý si to nezaslúžiš, pretože si bez hriechu... Nik z nás nieje bez chýb, nik nieje neomylný, iba ty, Pane..

Odpúšťam svojim rodičom, ak som musel žiť bez nich, bez ich lásky, bez ich prítomnosti. Nik nepozná ten skutočný dôvod, možno ani oni sami, iba ty, môj Pane... Iba ty poznáš, prečo to tak muselo byť, prečo nedokázali prijať môj život a deliť sa so mnou o ten svoj.

Odpúšťam im, Pane, nechcem súdiť, nemám právo súdiť utrpenie iných, nepoznám ich citové zranenia, ich bolesti a strachy, len ťa prosím, skrze obetu môjho života bez lásky, doveď mojich rodičov k duchovnému uzdraveniu ich sŕdc v tvojom Svätom Duchu a túžbe po pravej láske, túžbe po tebe. Prosím ťa , Pane, v tvojom svätom mene, v mene tvojho Božského Srdca plného večnej, nikdy nekončiacej lásky. AMEN.

 

 

Modlitba odpustenia partnerovi

 

Milovaný Ježišu, ty si Kráľom lásky, preto sa dnes v tejto tvojej láske, v moci tvojho Božského Srdca rozhodujem odpustiť svojmu partnerovi - svojej partnerke.

Ježišu, odpúšťam v tejto chvíli svojmu partnerovi všetky myšlienky, gestá, slová, skutky, ktoré zranili moje srdce a spôsobili mu nekonečnú bolesť.

Odpúšťam mu/jej, že jeho/jej láska nebola dosť velká, nebola dosť skutočná, aby vydržala všetko a darovala všetko.

Odpúšťam svojmu partnerovi citovú nevyzretosť, s akou pristupuje k nášmu vzťahu, egoizmus, ktorým ničí všetko, čo by malo našu lásku posilňovať. Odpúšťam svojmu partnerovi nedostatok nehy, citu, tolerancie, pozornosti. Odpúšťam mu prejavy, v ktorých sa hanbil za svoju lásku voči mne a tak zraňoval moje srdce.

Odpúšťam mu chvíle, v ktorých myslel výhradne na seba a zabudol, že v skutočnej láske dvaja tvoria jednotu.

Odpúšťam mu slová, gestá, pohľady bez nehy, okamihy bez súcitu, plné ľahostajnosti voči mne, v ktorých som strácal svoju sebaistotu a vieru v jeho lásku, no najmä v svoju hodnotu.

Odpúšťam mu nedostatok času pre moje potrebujúce srdce, nedostatok porozumenia vo chvíľach, keď stál proti mne snáď celý svet.

Odpúšťam mu, že sa nedokázal zastať mojej lásky, mojej osoby v čase, keď ma iní, slovami, činmi, výsmechom, klebetami, posudzovaním, chceli znemožniť a súdiť.

Odpúšťam svojmu partnerovi jeho mlčanie, ktoré spôsobilo, že sa moja láska cítila nepotrebnou záťažou.

Odpúšťam mu mlčanie, v ktorom som márne hľadal pravdu a lásku....

Odpúšťam môjmu partnerovi všetky chvíle, v ktorých ma svojím správaním zneistil, ponížili, či zahanbil.

Odpúšťam mu, že nepochopil čo vyžaduje skutočná láska, aby mohla rásť a dozrievať, aby mohla meniť svet v nás i okolo nás.

Odpúšťam mu, že svoju pozornosť sústredil často na veci nepodstatné a to skutočne dôležité nechal uniknúť.

Odpúšťam svojmu partnerovi slová poloprávd a klamstiev, v ktorých sa snažil zakryť skutočnosť, odpútať pozornosť od reality, ktorá znamenala podvedenú lásku.

Odpúšťam mu obdivné pohľady, ktoré nepatrili mne, ale iným a ktoré tak bolestne ranili moje odovzdané srdce.

Odpúšťam mu slová irónie, skrze ktoré ma chcel presvedčiť o mojej pochabosti a nezmyselnosti mojich argumentov.

Odpúšťam svojmu partnerovi neveru v myšlienkach, pohľadoch, skutkoch. Neveru, ktorá znamená, že jeho srdce nebolo dosť zrelé a dosť obetavé, aby dokázalo skutočne milovať.

Odpúšťam mu, že nedokázal byť dosť čestný, dosť milosrdný voči mojim chybám a že ma obviňoval i vo chvíľach, kedy som neučinil nič zlé.

Odpúšťam, môj Pane, svojmu partnerovi, že zabudol na sviatosť manželstva, že zabudol, že našou prísahou prisahal pred tebou a ty ako Všemohúci Boh požehnávaš a posilňuješ svojou milosťou všetky okolnosti, ktoré náš zväzok prinesie.

Odpúšťam mu, že chcel všetko v našich problémoch riešiť sám, bez tvojej Božej pomoci, bez viery a tiež bez mojej lásky.

Odpúšťam svojmu partnerovi, v mene pravej Lásky, všetko, čo nebolo láskou a odovzdávam ho/ju do rúk tvojich, môj láskavý Bože. Ty si všemohúci, ktorý mení nezmeniteľné! Zmeň, pretvor i lásku môjho partnera na lásku svätú a plnú tvojho Ducha.

Pokorne ťa prosím, neprestaň požehnávať srdce môjho partnera, nech je naplnené pokoru, vierou a obetavou láskou. O to dnes prosím v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Modlitba odpustenia deťom.

Môj láskavý Otče, prichádzam k tebe s rozhodnutím odpustiť svojim deťom, ktoré si mi zveril vo svojej Božskej láske a dobrote, aby som z nich vychoval pravých svedkov tvojho Syna, Ježiša Krista, svedkov Pravdy, Pokory, Lásky a Viery.

Odpúšťam svojim deťom nedostatok pochopenia voči zodpovednej úlohe rodiča, nedostatok úcty voči rozhodnutiam dospelých, málo rešpektu, poslušnosti, vďačnosti...

Odpúšťam im ich pochabé rozhodnutia, ktoré za- pričinili môjmu srdcu toľko strachu, obáv o ich život a zdravie.

Odpúšťam im slová, ktoré pokladali za obranu svojej nezávislosti a slobody, no v skutočnosti nimi priamo bodali do môjho rodičovského srdca, ktoré iba v zodpovednosti za ich šťastnú budúcnosť, diktovalo podmienky.

Odpúšťam svojim deťom všetky tie chvíle, v ktorých sa búrili proti rodičovskej autorite, proti poslušnosti.

Odpúšťam im momenty, v ktorých sa hanbili za svoje city, za lásku voči rodičom, a tak radšej nechali čakajúce srdce bez lásky, akoby mali svetu ukázať svoju nehu.

Odpúšťam svojim deťom, Pane, slová klamstiev, zatajovanie pravdy, mlčanie, v ktorom chceli kráčať svojou vlastnou cestou.

Odpúšťam im nedostatok nehy a súcitu, nedostatok pochopenia pre moje slabosti.

Odpúšťam im tiež málo dôvery, podpory, ohľaduplnosti.

Odpúšťam svojim deťom ich nezáujem o môj život, o to čo cítim, čo prežívam.

Odpúšťam im ich sebeckosť, aroganciu, zaujatosť vlastným životom.

Odpúšťam im tie chvíle, v ktorých moje srdce trpelo ich nevďačnosťou, ľahostajnosťou, chladom.

Odpúšťam im, že som zostal nimi zabudnutý, osamotený, že mi určili priestor mimo ich životných radostí.

Odpúšťam, môj Bože, svojim deťom ich nezáujem, ich nelásku voči mne Odpúšťam, pretože i ja som bol dieťaťom, stále som tvojím dieťaťom a počas svojho života som tebe - môjmu Božskému Otcovi, pripravil toľko bolestí, sklamaní, zrád, krívd...

Teraz, až teraz viem, ako bolí každá ľudská zrada teba, môj Pane...

Bože, skrze obetu všetkých bolestí môjho rodičovského srdca, ktoré spájam s tvojim Spasiteľským utrpením na Krížovej ceste, nauč, prosím, moje deti pravej a zodpovednej láske voči tebe i voči človeku.

Pretvor ich životy na pravú cestu tvojej svätosti a lásky, počas ktorej budú vedené Duchom Svätým. Požehnaj ich námahy a priveď ich do cieľa, ktorým je nikdy nekončiaca radosť v tvojom Božom kráľovstve. AMEN.

Modlitba odpustenia nadriadeným.

Nebeský Otče, v mene tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista, nášho Pána, odpúšťam v tejto chvíli môjmu nadriadenému (zamestnávateľovi, predstavenému...) jeho nevyzretosť v pravej láske a skutočnej pokore.

Odpúšťam mu, že vo svojom zaslepení ducha, nedokázal doceniť moju prácu, námahu s ňou spojenú, moju snahu a obety...

Odpúšťam mu jeho chladný, nekompromisný prístup ku mne, k mojim obmedzeniam, nedostatkom, ale i k mojim talentom, schopnostiam, ktoré som dostal ako tvoj dar a podiel na tvojej Božej dokonalosti.

Odpúšťam mu slová, ktoré mali byť povzbudením, no premenili sa na tvrdú kritiku v ktorej zabúdal, že ty si pánom ľudského života a dávaš človeku dary, aby nimi obohacoval ostáných, nie ich zotročoval.

Odpúšťam môjmu nadriadenému jeho aroganciu, pýchu, s akou chcel znemožniť výsledky mojej práce, odpúšťam mu jeho zlomyseľnosť a nadradenosť.

Odpúšťam mu strach o svoje postavenie, o svoju prestíž , ktorý zakrýval za slová, ktoré znemožňovali a znehodnocovali moju ľudskú dôstojnosť.

Odpúšťam svojmu nadriadenému jeho naivitu, s akou prijímal chvály od spolupracovníkov, ktorým šlo o vlastný postup, o vlastné postavenie a tak zalie- čavými slovami nepravdivo ohurovali a zaslepovali.

Odpúšťam mu dôverčivosť, s ktorou počúval klebety o mojej osobe od tých, ktorí sa ma potrebovali zbaviť, ktorí potrebovali presadiť samých seba a neváhali použiť krivé svedectvá a bezcitnú lož.

Odpúšťam mu, že uveril nepravdám a polopravdám od ľudí plných závisti a na základe ich tvrdení si robil obraz o mojej osobe i mojej práci.

Odpúšťam mu všetky nepriateľské gestá, útočné slová, ponižovanie, ktorými ma denne znechucoval.

Pane, môj Bože, prosím, odpusť i ty tomuto úbo-

hému človeku, ktorý vo svojej pýche ešte nespoznal pravú, jedinú pravdu, ktorá sa skrýva výhradne v tvojom Svätom Duchu. Odpusť, že neprosí o tohto Ducha Pravdy, v ktorom jedinom dokážeme spoznať skutočnosť o sebe samých a rozlíšiť vo svete dobro od zla.

Odpusť tomuto môjmu bratovi prílišnú zaujatosť sebou a svojou veľkosťou, svojím postavením, v ktorej mu uniká skutočná úloha,ktorú si mu zveril a tou je „byť pre svojich podriadených nie pánom, ale vzorom".

Pane, zmiluj sa nad jeho dušou, ktorá nevedome kráča v klamstve a daruj mu skrze obetu mojej bolesti, pravé Božské poznanie. AMEN.

 

 

Modlitba odpustenia cirkevným predstaviteľom

 

Pane, Ježišu Kriste, môj Boh a Najvyšší Veľkňaz, prichádzam ťa dnes prosiť o dar, aby som dokázal odpustiť cirkvi, cirkevným predstaveným, členom spoločenstiev, všetkým, ktorých prejavy mi priamo, alebo nepriamo ublížili.

Rozhodujem sa v tvojom Svätom Duchu a odpúšťam dnes všetkým mojim bratom a sestrám, ktorí sa hlásia hrdo ku kresťanstvu, ktorí opakujú slová „Pane, Pane"... ale ich duch nieje tvojím duchom.

Odpúšťam im ich pyšné tvrdenia, v ktorých opovrhujú maličkými.... Odpúšťam ich slová plné nadradenosti, v ktorých sa snažia viesť ostatných, no ich slová ostávajú, v pýche, iba slovami ľudskými, nie Božím posolstvom pre svet.

Odpúšťam ich skutky, ktoré neboli prejavom bratskej lásky, ale egoizmu a sebalásky.

Odpúšťam im, že nedokázali priznať svoje chyby, zatiaľ čo kritizovali chyby ostatných.

Odpúšťam farizejstvo, dvojtvárnosť, nezáujem, ľahostajnosť, pohoršenie, ktoré ma miatlo a zraňovalo moje srdce.

Odpúšťam, v tejto chvíli, i všetkým pastierom cirkvi - biskupom, kňazom, rehoľníkom, diakonom, ktorých slová, gestá, správanie, ma pohoršilo, spochybnilo, zarmútilo, odradilo veriť a spoľahnúť sa na nich, ako na tých, ktorých si ty sám stanovil za vodcov a pastierov Božieho stáda.

Odpúšťam svojmu farárovi, kaplánovi, spovedníkovi... apod., nedostatok pochopenia, ľudskosti, podpory.

Odpúšťam mu neúctivé pohľady plné svetských túžob, pohoršujúce slová, skutky plné panovačnosti a pýchy.

Odpúšťam mu nedostatok záujmu o môj duchovný rast, nedostatok pochopenia pre moje problémy.

Odpúšťam mu, že nedokázal byť nasledovaniahodným vzorom pre mňa i ostatných mojich bratov a sestry.

Odpúšťam mu jeho nedôstojné správanie počas svätej omše, pri ktorej zabúdal, že ty opäť trpíš a zo-

 

mieraš a on má prinášať sám seba, ako obetu za všetky hriechy i potreby stáda.

Odpúšťam mu všetky pohoršenia, zneužívania svojho postavenia, svojej moci, všetky pády v oblasti čistoty, chudoby, poslušnosti.

Odpúšťam mu všetky závislosti tela, ktoré chcel pred svetom utajiť a tak radšej zahanboval svoje ovce, akoby mal priznať svoje omyly, ktoré boli tak zjavné a viditeľné.

Odpúšťam mu, že nedokázal veriť srdcom, ale prijímal teba a tvoju nekonečnú lásku iba rozumom a preto tak často podľahol svojim slabostiam .

Odpúšťam mu jeho nevyzretú citovosť, s akou pristupoval k ľuďom, ku mne, k mojim deťom, známym, priateľom....

Odpúšťam mu nedostatok svätosti života, nechuť nasledovať ťa, čo vo mne vzbudzovalo sklamanie, nedôveru a hnev na celú cirkev.

Pane, v mene tvojej milosrdnej lásky, skrze tvoju prečistú Krv, ťa prosím, premeň srdce tohto kňaza! Obetujúc ti všetky tieto utrpenia, v spojení s utrpením tvojím a tvojej svätej Matky - Panny Márie, oslo- boď ho od všetkého, čo ho spútava a oberá o chuť kráčať v svätosti, kráčať po tvojich stopách.

Oslobod ho od všetkého, čo mu nedovolí otvoriť sa Duchu Svätému a premeniť svoj život na obetu.

Milovaný Ježišu, ty si povedal, že od tých, čo viac dostali, sa bude viac žiadať! Tvoji kňazi dostali dar slúžiť ti v poznaní tvojej lásky, pravdy, tvojej moci

a tvojej milosti. Dostali dar žiť v najtesnejšom spojení s tebou v „duchovnom manželstve". Pretože im zveruješ viac, ako nám ostatným, budú súdení prísnejšie z toho, ako narábali so svojimi talentami.

Pomôž im preto, kráčať v čistote srdca Ježiša Krista, v skutočnej pravde Jeho evanjelia, vo svetle a láske Ducha Svätého. AMEN.

 

....................................................

III. KROK OBETA

Drahé deti, zabúdate ,že od vás žiadam obety, aby som vám pomohla od vás odohnať satana. Preto vás opäť pozývam, aby ste so zvláštnou úctou voči Bohu prinášali obety."

Kráľovná Pokoja -Medugorje 18. 9. 1986

 

-----------------------------------

 

Exorcizmus proti Satanovi a odbojným anjelom


Vydané Jeho Svätosťou Pápežom Levom XIII

 


Svätý Otec povzbudzuje kňazov, aby sa čo najčastejšie modlili túto modlitbu, ako jednoduchý (malý) exorcizmus na potlačenie moci diabla a ako prevenciu, aby nepáchal zlo. Veriaci sa ho môžu modliť sami za seba, a týmto istým zámerom, ako každú inú schválenú modlitbu.

Odporúča sa pri každom podozrení diablovho pôsobenia, ktoré spôsobuje zlo v človeku, pri silných pokušeniach a dokonca i pri búrkach a rôznych prírodných pohromách.

Tiež sa môže použiť ako slávnostný exorcizmus (oficiálny alebo verejný obrad, v latinčine), na vyhnanie diabla.

Vtedy ho prednesie kňaz, v mene Cirkvi a len s povolením biskupa.


+ V mene Otca i Syna i Ducha Svätého Amen

 

Modlitba k svätému Michalovi archanjelovi:


Najslávnejšie Knieža Nebeského vojska, Svätý Michal Archanjel, chráň nás v boji, ktorý máme viesť s kniežatami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach (Ef 6,12). Príď na pomoc ľuďom, ktorých Boh stvoril na svoj vlastný obraz a podobu, a ktorých vykúpil zmoci diabla preveľkou cenou.

Teba si Svätá Cirkev ctí ako svojho strážcu a ochrancu, teba, ktorého Pán poveril, aby si privádzal vykúpené duše do neba. Pros preto Boha pokoja, aby rozšliapal Satana pod našimi nohami, aby viac nemohol držať ľudí v zajatí, ani škodiť Cirkvi. Prednes naše modlitby Najvyššiemu, aby mohli bez meškania privolať na nás jeho milosrdenstvo. Chyť draka, toho starého hada, ktorým je diabol a Satan a sputnaj ho a uvrhni ho do bezodnej priepasti, aby už viac nemohol zvádzať národy. (Zj 20,2-3).


Exorcizmus. V mene Ježiša Krista nášho Pána a Spasiteľa, umocnené príhovorom Nepoškvrnenej Panny Márie, Matky Božej, svätého Michala archanjela, svätých apoštolov Petra a Pavla a všetkých svätých, (a mocou svätej autority našej služby)*, s dôverou sa podujímame odvrátiť útoky a klamstvá diabla.


* Laici vynechávajú tento text


Žalm 68 - Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia, spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia.


Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa, ako sa vosk roztápa ohňom, tak spred Božej tváre miznú hriešnici. V. Hľa kríž nášho Pána!

Utekajte bandy nepriateľov. R. Lev kmeňa Júdovho, zvíťazil potomok Dávidov. V. Nech na nás zostúpi Tvoje milosrdenstvo. R. Také veľké aká je naša nádej v Teba.

......................................................................................................................

 

1. Vyhlásenie Kristovho oslobodenia a rozviazania ľudí od zlého

 

V mene Ježiša Krista, mocou Jeho Svätej Krv mcou Jeho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania, mocou Zmŕtvychvstalého Pána, ktorý sedí po pravici Otca i Syna i Ducha Svätého, krstnou mocou, ktorá mi bola daná Ježišom, taktiež mocou, ktorú som prijal » kňazskom svätení, autorite Kristovej Cirkvi a v mene Panny Márie Matky Cirkvi - podľa presvätej vôle milosrdenstvo:

Zväzujem každého zlého ducha, rodine, zväzujem každého ducha kliatby, ktorý vovašej roddine spôsoboval nasledujúce zlá.

alebo pochádza od týchto javov... (prečítať známky prekliatia a naj v nášho Pána a Spasiteľa pretínam vplyv hriechu zlomyseľnosť, ktorú satan a jeho spoluprácovníci uvalili na vás, na vašu rodinu. pretinam zotročujúce puto, ktorým vás ovláda živá či mŕtva osoba, snímam kliatieb a pretínam každé puto s čiernou mágiou, s duchovnou neprávosťou, rušim a lámem moc prísah, sľubov, kliatieb, slovných preklínaní vyslovených nad vami, nad vašou rodinou, vašim rodom, či ich už vyslovil niekto z vášho rodu alebo odnikadiaľ, a lámem moc všetkých zlých duchov, ktorí vás zotročovali, zväzujem ich a posielam pod Kristov kríž a na miesto , ktoré im určil Pán Ježiš Kristus a jeho mene im prikazujem, aby sa nevracali späť. Amen

......................................................................................................................

 

2 . Vyhlásenie rozviazania ľudí od zlého

V mene Ježiša Krista, nášhoh Pána a Spasiteľa, mocou Jeho Svätej Krvi, mocou Jeho umučenia, smrti a zmrtvychstania, mocou Zmrtvychvstalého Pána, ktorý sedí po pravici Otca, v mene Otca i Syna i Ducha ctora mi bola dana Ježišom, taktiež mocou, ktorú som prijal v kňažskom svätení, a utorite Cirkvi Kristovej a v mene Panny Márie Matky Cirkvi - podľa presvätej vôle nebeského Otca, u tých, čo sú ochotný prijať Božie milosrdenstvo.

Uvoľňujem všetko Božie Požehnanie, ktoré bolo určené Vašej rodine. alebo bolo zadržané kvôli hriechom vašich predkov a rozväzujem vás od každého ducha kliatby, ktorý vo vašej rodine spôsoboval nasledujúce zlá alebo pochádza od týchto javov ( prečítať známky prekliatia a najvážnejšie hriechy z prípravného hárku...)

 

V mene Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa vás oslobodzujem vás od moci Zlého, rozväzujem vás od temných pút duchovnej neprávosti a rozväzujem vo vás schopnosť žiť Kristovu lásku, radosť a pokoj, aby sme žili ako trvalo slobodné Božie deti vo svetle Božieho kráľovstva, rozväzujem každú psychickú záťaž a každé démonické puto v rodovej línii.

Uvoľňujem Vás z pút všetkých démonických síl. ktoré Vás zotročovali. Uvoľňujem vaše myšlienky, vašu predstavivosť, vašsu zoslabnutú vieru, vaše zoslabnuté telo, uvoľňujem vás z pút stachu a beznádeje, aby ste mohli v obnovenej Božej slobode slúžiť s radostným srdcom Božiemu kráľovstvu.

Odovzdávam vás úplnej vláde Ježiša Krista, prikrývam vás jeho presvätou krvou vyliatou za nás na odpustenie našich hriechov. Boži Duch nech naplní váš život pokojom a vnútornou silou žiť v slobode Božieho dieťaťa. Príhovor Panny Márie, svätých archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela i všetkých svätých nech zavŕši Božie víťazstvo vo vašom živote, aby ste kráčali po ceste spásy.

V. Od úkladov diablových, R. Ochraňuj nás Pane.

V. Aby Ti Tvoja Cirkev mohla slúžiť v pokoji a slobode. R. Prosíme Ťa vyslyš nás.

V. Aby si Ty rozdrvil všetkých nepriateľov Tvojej Cirkvi, R. Prosíme Ťa vyslyš nás.

(Svätenou vodou sa pokropí miesto, kde sme.)

Svätý Michal Archanjel, bráň nás v boji, proti zlobe a diablovým úkladom. Pokorne prosíme, nech ho Boh zavráti. A Ty, knieža Nebeského vojska. Božaa »ocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen

Imprimatur - Manuel.


.......................................

Exorcizmus Pápeža Leva XIII

 

proti Satanu a zlým duchům

vydaný z příkazu Jeho Svatosti Lva XIII


Kde je znamení +, děláme před sebou kříž (nežehnáme sebe). Z církevního zákoníku z r. 1983 (CIC can 1172) vyplývá, že tento exorcismus se může modlit každý, poněvadž se nejedná o exorcismus nad posedlými. Nad posedlými může exorcismus konat jen kněz, kterého k tomu pověřil místní ordinář.


ÚVOD :


Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.


Modlitba k svatému Michaelovi archandělu.

Slavný Kníže nebeských vojsk, svatý Michaeli, archanděle, braň nás v boji proti knížatům a mocnostem, proti světovládcům těchto temnot, proti zlým duchům v ovzduší (Ef. 6,12).

Přijď na pomoc lidem, které Bůh stvořil k svému obrazu a podobě a za velikou cenu vykoupil ze Satanova otroctví. Tebe ctí svatá církev jako svého strážce a ochránce, tobě svěřil Bůh vykoupené duše, abys je přiváděl do věčné blaženosti. Pros Boha pokoje, ať pod našima nohama zdrtí Satana, aby už nemohl držet lidi v zajetí a škodit církvi. Přednes naše modlitby před tváří Nejvyššího, aby na nás brzo sestoupilo milosrdenství Páně. Uchop draka, starého hada, kterým je ďábel a satan, a spoutaného jej svrhni do propasti, aby už nikdy nesváděl národy (Zjev. 20).

 

Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, a na přímluvu Neposkvrněné Panny a Matky Boží Marie, svatého Michaela archanděla, svatých apoštolů Petra a Pavla a všech svatých bezpečni přistupujeme k boji proti útokům ďábelských úkladů.

Žalm 67,2-3: Bůh povstává, jeho nepřátelé se rozptylují, prchají před ním, kdo ho nenávidí. Jako se rozplývá dým a jako taje vosk před ohněm, tak se rozptylují a hynou hříšníci.


V. Hle, kříž Páně, prchejte nepřátelské mocnosti!

R. Zvítězil Lev z kmene Judova, kořen Davidův.

V. Tvé milosrdenství buď nad námi, Pane!

R. Jako jsme doufali v Tebe.


HLAVNÍ ČÁST:


Vymítáme tě, každý nečistý duchu, každá moci satanova, každý nápore pekelného protivníka, každá legie, každé ďábelské sdružení a sekto! Ve jménu a mocí našeho Pána Ježíše Krista + budiž vykořeněn a vypuzen z Boží církve, + z duší stvořených k obrazu Božímu + a vykoupených drahocennou Krví Božího Beránka! +


Neodvažuj se už, vychytralý hade, klamat lidské pokolení, + pronásledovat Boží církev, + ani vyvolené Boží prosívat a tříbit jako pšenici (Lk. 22,31).


Rozkazuje ti to Nejvyšší Bůh, + kterému se ve své velké pýše dosud odvažuješ připodobňovat, který chce, aby všichni lidé došli spásy a dospěli k poznání pravdy (1. Tim. 2,4).


Rozkazuje ti to Bůh Otec! + Rozkazuje ti to Bůh Syn! + Rozkazuje ti to Bůh Duch Svatý! +


Rozkazuje ti to Majestát Kristův, + věčné Slovo Boží, které se vtělilo, + které se ponížilo pro spásu našeho pokolení, ztraceného tvou závistí, a stalo se poslušným až k smrti; které zbudovalo svou církev na pevné skále a prohlásilo, že pekelné brány ji nikdy nepřemohou a že s ní zůstane po všechny dny až do skonání světa (Mat. 28,20)!


Rozkazuje ti to svaté znamení Kříže + a síla všech tajemství křesťanské víry! +.


Rozkazuje ti to mocná Boží Rodička Panna Maria, + která od prvního okamžiku svého Neposkvrněného Početí potřela ve své pokoře tvou pyšnou hlavu!


Rozkazuje ti to víra svatých apoštolů Petra a Pavla + a ostatních apoštolů!


Rozkazuje ti to krev mučedníků + a zbožná přímluva všech světců a světic!


Nuže, prokletý draku a celý ďábelský pluku, zaklínáme tě skrze Boha živého, + skrze Boha pravého, + skrze Boha svatého, + skrze Boha, jenž tak miloval svět, že svého Jednorozeného Syna vydal, aby žádný, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný (Jan 3,16)! Přestaň klamat lidské tvory a podávat jim jedovatý nápoj věčného zavržení!


Přestaň škodit církvi a spoutávat její svobodu!


Odejdi, satane, původce a učiteli každého klamu, nepříteli lidské spásy!


Uvolni místo Kristu, na němž jsi nenašel nic ze svého díla! Uvolni místo církvi, jediné, svaté, katolické a apoštolské, kterou si Kristus sám získal cenou své Krve (Ef. 1,7)!


Pokoř se pod mocnou rukou Boží! Chvěj se a uteč před naším vzýváním hrozného a svatého Jména Ježíš, před nímž se třese peklo a jemuž jsou poddány nebeské Síly, Mocnosti a Panstva, kterého chválí Cherubové a Serafové a bez ustání volají:


Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů!


V. Pane, vyslyš modlitbu mou.

R. A volání mé k Tobě přijď.

                  1. Pán s vami

R. I s duchem tvým.ZÁVĚR:


Modleme se:

Bože nebes, Bože země, Bože andělů a archandělů, Bože patriarchů, Bože proroků, Bože apoštolů, Bože mučedníků, Bože panen, Bože, jenž máš moc dávat život po smrti a pokoj po práci, neboť není Boha kromě Tebe, a nemůže být jiný, leč Ty, Stvořitel všech věcí viditelných i neviditelných, a jehož Království nebude mít konce. Pokorně prosíme Tvou mocnou velebnost, abys nás vysvobodil od každé moci, léčky, klamu a nepravosti pekelných duchů a zachoval nás bez úhony. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Amen.


Od ďáblových nástrah vysvoboď nás, Pane. 3x


bychom v bezpečné svobodě sloužili Tvé církvi, prosíme Tě, vy slyš nás.


Abys ponížil nepřátele svaté církve, prosíme Tě, vyslyš nás. MODLITBA KE SVATÉMU MICHAELU ARCHANDĚLU (Lev XIII.) Svatý Michaeli archanděle, braň nás v boji: buď nám ochranou proti zlobě a úkladům ďáblovým. - Ať mu Bůh přikáže, pokorně prosí­me: a ty, kníže nebeského vojska, svrhni satana a jiné zlé duchy, kteří ke zkáze duší obcházejí světem, božskou mocí do pekelné propasti. Amen.Modlitba P. Eliase Velly (kněze-exorcisty)Můj Pane Ježíši !

Ve Tvém jménu, skrze Tvou svatou krev, skrze Otcovu lásku ke mně, skrze moc Ducha Svatého, na přímluvu Panny Marie, sv. Josefa, sv.Michaela a všech našich svatých patronů, v jednotě s katolickou církví se zříkám:

Ďábla a všech zlých duchů.

Odříkám se každého zlého ducha ve mně, nebo proti mně.

Odříkám se jakéhokoliv pouta se satanismem, okultismem, spiritismem a hnutím New Age.

Zříkám se jakéhokoliv pouta s mágy, psychotroniky a věštci.

Zříkám se jakéhokoliv negativního pouta se svými předky ve svém rodokmenu. Zříkám se jakékoliv kletby,

jakéhokoliv prokletí,

jakéhokoliv uhranutí,

každé negativity ve mně,

nebo proti mně,

a nebo proti mé rodině,

nebo proti mým dětem,

nebo proti mému manželství,

nebo proti mé budoucnosti,


či proti mému zdraví,

či proti mému psychickému zdraví,

či proti mé cestě víry,

nebo proti mému bydlišti, nebo proti mému zaměstnání.

A JÁ VZÝVÁM TEBE PANE JEŽÍŠI A POUZE TEBE, ABYS BYL MÝM JEDINÝM SPASITELEM, MÝM JEDINÝM VYKUPITELEM A JEDINÝM PÁNEM NAD MÝM ŽIVOTEM. AMEN


...........................

modlitby- doc.


Obnova krstných sľubov

(po kázni)


Kňaz sa prihovorí deťom:

Milé deti, pri vašom krste vaši rodičia a krstní rodičia vyznali krstnú vieru, v ktorej ste boli pokrstení, a stali ste sa Božími deťmi. Dnes, keď máte plnú účasť na svätej omši a prijmete sviatostného Spasiteľa, nášho Pána Ježiša Krista, obnovíte si krstné sľuby a vyznáte vieru svojím srdcom a svojimi ústami pred tvárou svojich rodičov a krstných rodičov i pred celou farskou rodinou, a sľúbite, že budete ako deti svetla kráčať vždy vo svete Kristovom a budete verné Pánu Ježišovi až do smrti.

Pýtam sa vás:

Zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí?

Deti: ZRIEKAM.

Kňaz: Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládol hriech?

Deti: ZRIEKAM.

Kňaz: Zriekate sa zlého ducha, pôvodcu a kniežaťa hriechu?

Deti: ZRIEKAM.

Kňaz: Veríte v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme?

Deti: VERÍM.

Kňaz: Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna a nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umučeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca?

Deti: VERÍM.

Kňaz: Veríte v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný?

Deti: VERÍM.

Kňaz: Chcete žiť ako deti svetla a stále kráčať vo svetle Kristovom?

Deti: CHCEM.

Kňaz: Chcete úprimne milovať Pána Ježiša, najlepšieho priateľa detí, a slúžiť mu verne v katolíckej Cirkvi?

Deti: CHCEM.

Kňaz: Chcete sa nábožne zúčastňovať na eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkonoch a na pobožnostiach?

Deti: CHCEM.

Kňaz: Nech je Pán Ježiš, ktorý osobitne miluje detí, zachová vo svojej láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili nepoškvrnenú pre život večný.

Všetci: AMEN.

 

Home : http://jezismaria.ic.cz

rozlišovanie duchov

exorcizmus

 

 

Božie milosrdenstvo
Božie milosrdenstvo
Božie milosrdenstvo
stiahni v doc. Božie milosrdenstvo Bol som beznádejní prípad - neuveriteľné svedectvo obrátenia

 

m